Prop. 90 L (2019–2020)

Endringer i naturmangfoldloven (nødverge til forsvar for bufe mv. og etablering av Rovviltklagenemnda)

Proposisjonen omhandlar forslag til endringar i naturmangfaldlova. Forslaga gjeld endringar i § 17 andre ledd om naudverje til forsvar for bufe, tamrein m.m. og etablering av Rovviltklagenemnda i ny § 19 a. Proposisjonen inneheld også ein meldingsdel, der det mellom anna blir gjort greie for fleire endringar i forskrifter på rovviltfeltet.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget