Høring av endringer i rovviltforvaltningen

Klima- og miljødepartementet sender med dette på høring forslag til endring naturmangfoldloven, rovviltforskriften og forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.10.2019

Vår ref.: 19/1892

Klima- og miljødepartementet sender med dette på høring forslag til endring i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven), forskrift 18. mars 2005 nr. 242 om forvaltning av rovvilt (rovviltforskriften) og forskrift 22. mars 2002 nr. 313 om utøvelse av jakt, felling og fangst (forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst).

Det foreslås endringer i nødvergebestemmelsen i naturmangfoldloven § 17 og ny § 26 b om rovviltklagenemnd.

Det foreslås videre endringer i rovviltforskriften §§ 4 og 5 om antall forvaltningsregioner for rovvilt, §§ 4 og 6 om felles bestandsmål og arealdifferensiering på tvers av flere rovviltregioner, § 6 om Landbruksdirektoratets rett til å avgi uttalelser til regionale forvaltningsplaner for rovvilt, og § 18 om kommunenes adgang til å klage på rovviltnemndenes vedtak om felling av rovvilt.

Det forslås også endringer i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst §§ 29 a og 34 vedrørende fellingsmetoder av jerv.

Det tas i hovedsak sikte på ikrafttredelse innen 1. januar 2020.

Høringssvar bes sendt inn ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no, innen utgangen av 1. oktober 2019. Dersom det skulle by på tekniske problemer, kan høringssvar sendes til postmottak@kld.dep.no med referanse 19/1892.

Liste over høringsinstanser følger vedlagt. Høringsinstansene bør vurdere om saken skal sendes til eventuelle underliggende etater, tilsluttede virksomheter eller samarbeidende organisasjoner.

Alle som ønsker det kan uttale seg, selv om de ikke er oppført på listen over høringsinstanser.

Klima- og miljødepartementer konsulterer alle forslagene som berører samiske interesser med Sametinget og Norske Reindriftsamers Landsforbund etter alminnelig høring. Sametinget og Norske Reindriftsamers Landsforbund har avgitt foreløpig innspill til departementets høringsforslag. Der disse avviker fra departementets høringsforslag, er dette synliggjort.

Høringsuttalelsene er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert på regjeringen.no.

 

Med hilsen

Torbjørn Lange (e.f.)
avdelingsdirektør

Harald Askilsrud
seniorrådgiver

 

Finansdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet

Artsdatabanken
Fylkesmennene
Landbruksdirektoratet
Mattilsynet
Miljødirektoratet
Norsk institutt for bioøkonomi
Rovviltnemndene
Økokrim

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Trom

Sametinget

Fylkeskommunene
Kommunene

Sivilombudsmannen
Statskog SF

Aksjonen Rovviltets Røst
Bygdefolk for rovdyr
Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk
Foreningen Våre Rovdyr
Høgskolen i Innlandet
Jegernes interesseorganisasjon
Kommunesektorens organisasjon
Natur og ungdom
Naturvernforbundet
NHO
NOAH – for dyrs rettigheter
Norges Bondelag
Norges Jeger- og Fiskerforbund
Norges Naturvernforbund
Norges Skogeierforbund
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norske Reindriftsamers Landsforbund
Norsk industri
Norsk institutt for naturforskning
Norsk Kennel Klub
NORSKOG
Norsk Sau og Geit
Rådet for dyreetikk
Samarbeidsrådet for biologisk mangfold (SABIMA)
Sjømatbedriftene
Sjømat Norge
Utmarkkommunenes Sammenslutning
Verdens naturfond (WWF) – Norge