Prop. 91 L (2018–2019)

Endringer i smittevernloven (lovrevisjon)

Proposisjonen inneholder forslag til flere endringer i og mindre oppdateringer av smittevernloven. Det foreslås blant annet å lovfeste krav som skal vurderes ved iverksetting av smitteverntiltak, samt en presisering av plikten til å gi og ta imot personlig smittevernveiledning. Videre foreslås enkelte endringer i reglene om tvangsbruk etter smittevernloven, blant annet for å kunne fatte hastevedtak om isolering, få raskere saksgang i smittevernnemnda, og for å tydeliggjøre reglene for behandling ved resistensproblematikk. I tillegg foreslås mindre endringer når det gjelder rollene til Fylkesmannen, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget