Prop. 91 L (2018–2019)

Endringer i smittevernloven (lovrevisjon)

Til innholdsfortegnelse

1 Hovedinnholdet i proposisjonen

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår i denne proposisjonen flere endringer i lov 5. august 1994 nr. 55 om smittsomme sykdommer (smittevernloven). Departementet foreslår presiseringer av myndighetenes ansvar etter loven, adgangen til bruk av smitteverntiltak og rettsikkerhetsreglene etter loven, blant annet en ny bestemmelse for å lovfeste grunnleggende momenter som skal vurderes ved iverksetting av smitteverntiltak. Videre foreslås endringer for å kunne fatte hastevedtak om isolering, for å få en raskere saksgang i smittevernnemnda, og for å tydeliggjøre vilkåret om hvor lenge en person må behandles for å unngå resistens, i tillegg til en presisering av plikten til å gi og ta imot personlig smittevernveiledning.

Det foreslås i tillegg flere oppdateringer av både av materiell betydning og språklig art. Der det foreslås mindre endringer av materiell betydning, vil dette fremgå nærmere av proposisjonen.

Til dokumentets forside