Prop. 91 L (2018–2019)

Endringer i smittevernloven (lovrevisjon)

Til innholdsfortegnelse

15 Økonomiske og administrative konsekvenser

Det er foreslått presiseringer og tydeliggjøring av flere bestemmelser i smittevernloven. Departementet vurderer at endringene ikke har vesentlige administrative eller økonomiske konsekvenser.

Til dokumentets forside