Prop. 91 L (2018–2019)

Endringer i smittevernloven (lovrevisjon)

Til innholdsfortegnelse

12 Utvidelse av reglene om undersøkelser av arbeidstakere og studenter ved smittefare

12.1 Gjeldende rett

Det er hjemmel i gjeldende smittevernlov til å fastsette krav i forskrift om forhåndsundersøkelse av arbeids- og utdanningssøkere, samt å foreta undersøkelse av arbeidstakere og personer under utdanning jf. § 3-2. Hjemmelen omfatter etter ordlyden «arbeids- og utdanningssøkere» og «arbeidstakere eller skoleelever/studenter». Vilkåret for å kunne kreve forhåndsundersøkelse er at smittede personer kan utgjøre en alvorlig fare for overføring av smittsom sykdom i sitt arbeid eller i sin virksomhet og hensynet til smittevernet krever forhåndsundersøkelse. Det er særlig aktuelt for helsepersonell og lærere eller andre som har nær kontakt med barn.

I forskrift om tuberkulosekontroll er det fastsatt plikt for bestemte grupper til å gjennomgå tuberkuloseundersøkelse på nærmere angitte vilkår. Dette gjelder personer fra land med høy forekomst av tuberkulose som skal oppholde seg mer enn tre måneder i landet og personer som har oppholdt seg mer enn tre måneder i slike land og som skal tiltre eller gjeninntre i stillinger blant annet i helse- og omsorgstjenesten og i stillinger knyttet til barneomsorg. Plikten påhviler også personer som det er medisinsk mistanke om er smittet med tuberkulose, jf. tuberkulosekontrollforskriften § 3-1 bokstav c. Folkehelseinstituttet vurderer til enhver tid hvilke land som har høy forekomst av tuberkulose og som skal være omfattet av kravet til undersøkelse, jf. forskriften § 4-5 bokstav c. Oppdatert oversikt over landene fremgår på Folkehelseinstituttets nettsider.

12.2 Forslag i høringsnotatet

Departementet foreslo i høringsnotatet en ny bestemmelse i smittevernloven § 3-2, som gir hjemmel til å fastsette krav om forhåndsundersøkelse også for personer som skal oppholde seg i Norge som ledd i kulturutveksling eller lignende. Formuleringen vil blant annet dekke au pairer.

Departementet foreslo samtidig endring i forskrift om tuberkulosekontroll i § 3-1 bokstav b og i § 3-2 siste ledd om at vertsfamilie, lærested eller lignende, på lik linje med arbeidsgiver, vil ha plikt til å påse at negativt resultat foreligger før det etableres kontakt med barn.

Departementet ba om høringsinstansenes eventuelle innspill på om det var nødvendig å presisere i lovens ordlyd at forhåndsundersøkelse også skal gjelde for selvstendig næringsdrivende og tjenesteytere. Etter departementets syn ville disse gruppene dekkes av begrepet arbeidstakere. Som nevnt er det særlig i yrker som helsepersonell eller andre yrker der det er nærkontakt med barn som er aktuelle for forhåndsundersøkelse.

12.3 Høringsinstansenes syn

Finnmarkssykehuset HF skrev at forslaget støttes, men at vikarer i helsevesenet også er selvstendig næringsdrivende, derfor bør tjenesteytere også omfattes.

Legeforeningen mente at personer som skal jobbe med barn i frivillig arbeid også skal nevnes eksplisitt i bestemmelsen.

Kompetansesenteret i smittevern i Helse Nord skrev at det må vurderes hvem som har ansvar for og skal dekke utgifter knyttet til screening av studenter som skal ut i klinisk praksis.

Norsk sykepleierforbund støttet forslaget og at det presiseres at det skal gjelde for selvstendig næringsdrivende og tjenesteytere. Hvem som har ansvar bør også tydeliggjøres, dette må også gjelde for finansiering. Særlig gjelder dette for studenter som har tatt studier i utlandet.

Norsk forening for infeksjonsmedisin støttet forslaget med den begrunnelse at au pairer ved gjentatte anledninger har utsatt små barn for risiko.

Direktoratet for arbeidstilsynet påpekte at arbeidstakerbergrepet må vurderes i lys av begrepsbruken i arbeidsmiljøloven. Det er arbeidsgiver som har en rolle og ansvar for smittevern overfor sine ansatte.

Tuberkulosekoordinatorene i Helse Sør-Øst ønsket presisering av arbeidsgiverbegrepet for alle arbeidsinnvandrere og at det må oppstilles en frist for at tuberkulosekontrollen gjennomføres.

Folkehelseinstituttet støtter at forhåndsundersøkelse utvides til også å inkludere personer som er selvstendig næringsdrivende eller skal oppholde seg i Norge som ledd i kulturutveksling og at vertsfamilie eller lærested eller lignende får tilsvarende plikt som arbeidsgiver til å tilse at negativt resultat foreligger før kontakt med barn eller pasienter.

Helsedirektoratet mente at overskriften må være dekkende for personene det gjelder. Videre mente direktoratet at selvstendig næringsdrivende og tjenesteytere skal inkluderes i bestemmelsen.

Advokatforeningen påpekte at selvstendig næringsdrivende ikke anses som arbeidstakere i juridisk forstand. Både selvstendig næringsdrivende og innleide utfører arbeid i helse- og omsorgstjenesten. Advokatforeningen foreslår at man bruker begrepene arbeidstakere, innleide og oppdragstakere i bestemmelsen.

Trondheim kommune støttet forslagene.

12.4 Departementets vurderinger og forslag

Hvem som i forskrift kan pålegges forhåndsundersøkelse etter § 3-2 utvides etter dette forslaget. Gjennomgående støttet høringsinstansene forslaget.

Legeforeningen mente at frivillig arbeid også bør omfattes i bestemmelsen. Departementet er enig i dette og foreslår at det tas inn i bokstav b. Det er vesentlig at personer som kan representere en smittefare gjennomgår undersøkelse, og at hjemmelen er tilstrekkelig til å omfatte aktuelle grupper.

Departementet stilte spørsmål i høringen om hvilke grupper som bør omfattes. Blant annet Advokatforeningen påpekte at selvstendig næringsdrivende ikke anses som arbeidstakere i juridisk forstand. Både selvstendig næringsdrivende og innleide arbeidstakere utfører arbeid i helse- og omsorgstjenesten og Advokatforeningen foreslo at begrepene arbeidstakere, innleide og oppdragstakere benyttes i bestemmelsen. Selv om ikke bestemmelsen utelukkende gjelder for helse- og omsorgstjenesten, er departementet enig i dette og foreslår at disse gruppene tas inn i bestemmelsens bokstav b.

Det er særlig au pairer som har vist seg å representere smittefare overfor barn og forslagets formuleringen «kulturutveksling» var ment å dekke blant annet au pairer.

Tuberkulosekontrollforskriften fastsetter nærmere regler om hvem som skal pålegges forhåndsundersøkelse. I perioden 2008–2017 har det vært meldt til sammen 77 tilfeller av au pairer som har hatt tuberkulose. Av disse hadde 64 lungetuberkulose, altså smittsom tuberkulose. De resterende 13 hadde ikke smittsom tuberkulose. Dette utgjør en høy forekomst sammenlignet med andre grupper og viser behov for å kunne pålegge undersøkelse for denne gruppen. Virkningen av et positivt funn vil ikke automatisk føre til et forbud mot ansettelse, utelukkelse eller være et hinder for ansettelse, men resultere i krav om at vedkommende får medisinsk oppfølging.

Departementet er i likhet med flere høringsinstanser av den oppfatning at vertsfamilie og lærested bør ha tilsvarende plikt som arbeidsgiver til å påse at resultat av undersøkelse foreligger før tiltredelse eller oppstart. Departementet viser også til at tuberkulose er definert som en allmennfarlig smittsom sykdom og at dette medfører at reglene for disse sykdommene kommer til anvendelse. Dette gjelder blant annet forskriftsreglene om dekning av utgifter til legeundersøkelse.

Nødvendige forskriftsendringer vil foretas etter lovens ikrafttredelse.

Til dokumentets forside