Prop. 91 L (2018–2019)

Endringer i smittevernloven (lovrevisjon)

Til innholdsfortegnelse

3 Høringen

Helse- og omsorgsdepartementet sendte på alminnelig høring forslag til endringer i smittevernloven, MSIS-forskriften og tuberkulosekontrollforskriften 23. august 2018, med frist 23. november 2018. Høringsnotatet ble sendt til disse instansene:

 • Departementene

 • Landets fylkesmenn

 • Landets helseforetak

 • Landets høyskoler (med helsefaglig utdannelse)

 • Landets kommuner

 • Landets pasient- og brukerombud

 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

 • Barne-, ungdoms- og familieetaten

 • Bioteknologirådet

 • Datatilsynet

 • Direktoratet for e-helse

 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

 • Fiskeridirektoratet

 • Folkehelseinstituttet

 • Helsedirektoratet

 • Helseklage

 • Likestillings- og diskrimineringsnemnda

 • Likestillings- og diskrimineringsombudet

 • Personvernnemnda

 • Politidirektoratet

 • Sametinget

 • Sivilombudsmannen

 • Statens helsetilsyn

 • Statens legemiddelverk

 • Riksrevisjonen

 • Tolletaten

 • Utlendingsdirektoratet

 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

 • NTNU, Det medisinske fakultet

 • Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE)

 • Senter for medisinsk etikk ved universitetet i Oslo

 • Universitetet i Bergen, Det medisinsk-odontologiske fakultet

 • Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet

 • Universitetet i Oslo, Farmasøytisk institutt

 • Universitetet i Oslo, Institutt for farmakoterapi

 • Universitetet i Tromsø, Det helsevitenskapelige fakultet

 • Veterinærinstituttet

 • Allmennlegeforeningen

 • Apotekforeningen

 • Avinor

 • Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM)

 • Den norske advokatforening

 • Den norske jordmorforening

 • Den norske legeforening

 • Den norske tannlegeforening

 • Den norske veterinærforening

 • DIPS ASA

 • Epidemi AS

 • Foreningen for blødere i Norge

 • Forsvaret

 • Forsvarets forskningsinstitutt

 • Fürst medisinske laboratorium AS

 • Gatejuristen

 • HELFO

 • Helseforetakenes Innkjøpsservice AS

 • HERO/Senter for helseadministrasjon

 • HivNorge

 • IKT Norge

 • Institutt for helse og samfunn HELSAM

 • Institutt for samfunnsforskning

 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

 • JURK

 • Juss-Buss

 • Jussformidlingen

 • Jusshjelpa

 • Kirkens Bymisjon

 • KS

 • Landsgruppen av helsesøstre, NSF

 • LAR Nett Norge

 • Legeforeningens forskningsinstitutt

 • Marborg

 • Mattilsynet

 • NA Anonyme Narkomane

 • Nasjonal behandlingstjeneste for CBRNE-medisin ved OUS

 • Nasjonalforeningen for folkehelsen

 • Nasjonalt senter for e-helseforskning

 • Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon (NITO)

 • Norsk forening for infeksjonsmedisin

 • Norsk helsenett SF

 • Norsk Pasientforening

 • Norsk sykepleierforbund

 • Oslo havn

 • Program for helseøkonomi i Bergen

 • PRO-LAR – Nasjonalt forbund for folk i LAR

 • Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)

 • Rådet for legeetikk

 • Sintef Unimed, Helsetjenesteforskning i Trondheim

 • Sjukehusapoteka Vest HF

 • Sjøfartsdirektoratet

 • Sykehusapotekene HF

 • Sykehusapotek Nord HF

 • Sykehusapotekene Midt-Norge HF

 • Velferdsforskningsinstituttet NOVA

 • Volvat Medisinske Senter AS

 • Yngre legers forening

Det kom inn realitetsmerknader fra følgende 47 høringsinstanser (i alfabetisk rekkefølge):

 • Advokatforeningen

 • Akershus universitetssykehus HF

 • Askim kommune

 • Bavarian Nordic A/S

 • Bergen kommune

 • Den norske legeforening

 • Den norske tannlegeforening

 • Direktoratet for Arbeidstilsynet

 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

 • Eidsberg kommune

 • Finnmarkssykehuset HF

 • Folkehelseinstituttet

 • Forsvarets sanitet

 • Fylkesmannen i Buskerud

 • Fylkesmannen i Oslo og Akershus

 • Gjøvikregionen Helse og miljøtilsyn IKS – Fagrådet

 • Helsedirektoratet

 • Helse Sør Øst RHF

 • HivNorge

 • Holmestrand kommune

 • Kirkens Bymisjon

 • Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (KORSN), Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø

 • Kristiansund kommune

 • Mattilsynet – hovedkontoret

 • Moss kommune

 • Norges Farmaceutiske Forening

 • Norsk Sykepleierforbund

 • Norsk forening for infeksjonsmedisin

 • Norsk pasientskadeerstatning

 • Oslo kommune

 • Oslo universitetssykehus HF

 • Politidirektoratet

 • Regionalt kompetansesenter for smittevern Helse Vest, Helse Bergen HF

 • Regionalt kompetansesenter for smittevern i Helse Midt-Norge

 • Sandnes kommune

 • Smittevernlegene

 • Statens helsetilsyn

 • Stavanger kommune

 • Sykehuset Innlandet HF

 • Sørlandet sykehus HF

 • Trondheim kommune

 • Trøgstad kommune

 • Tuberkulosekoordinatorene i Helse Sør-Øst

 • Universitetssykehuset Nord-Norge

 • Verdal kommune

 • Veterinærinstituttet

Samlet sett har forslaget fått bred støtte, men det har kommet innspill til enkelte endringer. Dette gjelder både til forslaget som har vært på høring og innspill om andre endringer i loven. Forslagene som gjelder myndighetenes roller har fått flest merknader i høringen.

3.1 Øvrige merknader

Smittevernlegene uttalte at smittevernet i kommunene er et vedvarende og mangfoldig arbeid der gamle seire mot smittsomme sykdommer skal opprettholdes og nye smittetrusler skal møtes. Smittevernloven §§ 7-1 og 7-2 samt en rekke forskrifter gir et godt mandat for dette arbeidet. Støtten fra særlig Folkehelseinstituttet er uvurderlig for smittevernlegenes arbeid. Flere av Smittevernlegenes medlemmer melder imidlertid at ressurssituasjonen i deres kommuner er utfordrende, og at smittevernarbeidet kan bli nedprioritert. Smittevernlegene oppfordrer departementet til å løfte det kommunale smittevernarbeidet, gjerne i form av en nasjonal handlingsplan for smittevernet utenfor helseinstitusjonene.

Gjøvikregionen Helse og miljøtilsyn IKS mente at begrepet kommunelege bør byttes med smittevernansvarlig kommunelege, mens Trøgstad, Askim og Eidsberg kommuner påpekte at begrepet kommunelege bør byttes ut med kommuneoverlege.

Politidirektoratet viste til forslaget om endring i § 4-10 om endring av begrepsbruk fra tjenestemenn til ansatte, og at dette ikke innebærer noen realitetsendringer. Utformingen av bestemmelsen har liten betydning for varslingsplikten, men direktoratet mente at det er uheldig at det i særlovgivningen nyttes regulering som etter sin ordlyd direkte ansvarliggjør den enkelte ansatte i politiet for ansvar og oppgaver som reelt påhviler politiet som etat. Direktoratet foreslo endringer til etatsnavn i første og andre ledd slik at reglene blir i samsvar med tredje og fjerde ledd i bestemmelsen. Dette forslaget er ikke fulgt opp av hensyn til de likelydende bestemmelsene i folkehelseloven og Forskrift om varsling av og tiltak ved alvorlige hendelser av betydning for internasjonal folkehelse mv. (IHR-forskriften).

Bavarian Nordic skrev at bioterror bør dekkes av loven, siden det i slike hendelser kan oppstå smitte mange steder samtidig og være mer utfordrende å håndtere. En lang rekke myndighetsaktører må involveres.

I høringsnotatet ble det også foreslått forskriftsendringer som konsekvens av de foreslåtte lovendringene. Nødvendige endringer i forskrifter vil bli fastsatt etter behandlingen av lovforslagene.

Til dokumentets forside