Prop. 91 L (2018–2019)

Endringer i smittevernloven (lovrevisjon)

Til innholdsfortegnelse

2 Bakgrunn

2.1 Behovet for lovrevisjon

Smittevernloven har til hensikt å beskytte både enkeltindividet og samfunnet. Loven trådte i kraft i 1995 og har i all hovedsak vist seg å fungere godt. Likevel har erfaringer og tilbakemeldinger vist at det behov for enkelte endringer og presisering av noen bestemmelser.

Infeksjonssykdommer utgjør en betydelig trussel mot den globale folkehelsen. Befolkningsvekst, urbanisering, klimaendringer, et globalt matmarked og økt reiseaktivitet er noen forhold som bidrar til at utbrudd oppstår hyppigere enn tidligere og raskt kan spres over store avstander. Antimikrobiell resistens (AMR) vil bety at infeksjoner som tidligere ikke har vært assosiert med alvorlige utfall, i fremtiden vil forårsake høyere sykelighet og dødelighet i befolkningen.

De senere årene har flere internasjonale utbrudd av sykdommer som SARS, Middle East Respiratory Syndrom (MERS), pandemisk influensa, ebolavirussykdom og zikavirusfeber krevd stor innsats i Norge. I tillegg har norsk helsetjeneste måttet håndtere flere innenlandske alvorlige utbrudd av sykdom som er sjeldne i vårt land som utbrudd av Enterohemoragisk E.coli (EHEC), legionella og Giardia lamblia. Erfaringer fra disse utbruddene tilsier at det er nødvendig å opprettholde og forbedre vår beredskap mot utbrudd av smittsomme sykdommer, herunder å oppdatere smittevernloven.

Departementet viser for øvrig til Instruks for departementenes arbeid med samfunnssikkerhet (samfunnssikkerhetsinstruksen) og annet arbeid for å sikre god beredskap i samfunnet. Departementet forutsetter at Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet samarbeider og sikrer at beredskapsarbeidet med smittevern foregår koordinert.

Arbeidet med revisjon av loven bygger på Meld. St. 16 (2012–2013) Beredskap mot pandemisk influensa, som oppsummerte erfaringene etter håndteringen av influensa A (H1N1) i 2009–2010, og rapporten «Smittevern i kommunene» fra juni 2016, utarbeidet av Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. Videre har en intern arbeidsgruppe bestående av representanter fra departementet, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet gjennomgått loven. Arbeidsgruppen har hatt møter med relevante aktører innenfor smittevern i Norge. Gjennomgangen har avdekket et behov for modernisering og oppdatering av enkelte av bestemmelsene i loven.

Til dokumentets forside