Prop. 91 L (2018–2019)

Endringer i smittevernloven (lovrevisjon)

Til innholdsfortegnelse

10 Endringer i Statens helsetilsyns oppgaver

10.1 Gjeldende rett

Etter § 7-10 a første ledd følger det at Statens helsetilsyn skal ha det overordnede tilsynet med den kommunale, fylkeskommunale og statlige virksomheten og at den er i samsvar med loven og med forskrift eller enkeltvedtak med hjemmel i loven. Videre følger det av andre ledd at dersom virksomheten ikke er i samsvar med lov, forskrift eller enkeltvedtak med hjemmel i loven og kan ha skadelige følger for pasienter eller andre, eller på andre måter er uheldige eller uforsvarlige, kan Statens helsetilsyn gi pålegg om å rette forholdene.

10.2 Forslag i høringsnotatet

Departementet foreslo i høringsnotatet å oppheve gjeldende § 7-10 a andre ledd og ta inn en henvisning til ny helsetilsynslov.

10.3 Høringsinstansenes syn

Det kom ingen innspill som kommenterte dette forslaget spesielt.

10.4 Departementets vurderinger og forslag

Etter gjeldende smittevernlov kan Statens helsetilsyn på visse vilkår gi pålegg om å rette forholdene, mens etter ny helsetilsynslov er det adgang til både retting av forholdene og stenging av virksomheten. Forslaget innebærer ikke endring utover henvisning til ny lov for å oppnå harmonisering og sammenheng i lovverket.

Henvisningen til helsetilsynsloven, som foreslås inntatt av pedagogiske grunner i bestemmelsen, gjelder lov av 15. desember 2017 nr. 107 om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten mv. Det følger av Prop. 30 L (2018–2019) at det er tatt sikte på å sette ny lov i kraft 1. juli 2019.

Til dokumentets forside