Prop. 91 L (2018–2019)

Endringer i smittevernloven (lovrevisjon)

Til innholdsfortegnelse

13 Varslingsplikt for tannleger

13.1 Gjeldende rett

Dagens hjemmel for å fastsette varslingsplikt gjelder for sykepleiere og jordmødre, jf. § 2-3 første ledd. I bestemmelsen er sykepleiere og jordmødre pålagt plikt til å gi varsel til legen når de oppdager en person de har en faglig grunn til å anta kan være smitteførende. For å skille mellom pliktene brukes begrepet varslingsplikt om den plikt som jordmødre og sykepleiere er pålagt og meldingsplikt om den plikt som leger er pålagt og som inngår som en del av et meldingssystem

Varslingsplikten er nærmere regulert i forskrift om Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS-forskriften) kapittel 3. Av MSIS-forskriften § 3-2 fremgår at lege, jordmor, sykepleier og helsesøster har varslingsplikt. Varsling av smittsomme sykdommer kommer i tillegg til melding som skal sendes av lege til Meldesystemet for smittsomme sykdommer, jf. MSIS-forskriften kapittel 1 og 2. Varsling er nødvendig for at smitteverntiltak umiddelbart kan iverksettes for å forebygge flere tilfeller ved å motvirke overføring av smitte.

13.2 Forslag i høringsnotatet

Departementet foreslo å tilføye varslingsplikt for tannlege i § 2-3 første ledd. Bakgrunnen for forslaget er at enkelte smittsomme sykdommer kan oppdages ved tannlegeundersøkelse.

13.3 Høringsinstansenes syn

Den norske tannlegeforening var positive til at tannleger tilføyes da enkelte av de aktuelle sykdommene kan oppdages ved tannlegeundersøkelse. Videre var de positive til den foreslåtte forskriftsendringen. De påpekte at det må påberegnes god informasjon om de aktuelle endringene til tannlegene og at de gjerne bidrar til dette arbeidet.

Legeforeningen støttet forslagene. Folkehelseinstituttet støttet også forslagene, men mener at kommunelegen bør varsles ved utbrudd i sykehus, og at varslingsveiene for de varslingspliktige sykdommene bør harmoniseres. Videre mente Folkehelseinstituttet at reglene i § 2-3 og MSIS-forskriften bør utredes for å undersøke om de ivaretar behovet for informasjon tilstrekkelig når det gjelder informasjon mellom helseinstitusjoner ved overflytting av pasienter som er bærere av visse resistente bakterier.

Oslo kommune og Trondheim kommune støttet forslaget. Oslo kommune savnet imidlertid en informasjonsplikt til tannlegen for pasienter med smittsomme sykdommer og et system for melding om smittsomme sykdommer mellom ulike behandlere, inkludert lovhjemmel.

Helsedirektoratet støttet forslaget, men peker på at endringen også bør vurderes for forskrift om varsling av og tiltak ved alvorlige hendelser av betydning for internasjonal folkehelse mv. (IHR-forskriften) § 4 første ledd.

13.4 Departementets vurderinger og forslag

Høringsinstansene støttet forslaget, men understreket også behovet for tilstrekkelig informasjon blant annet mellom sykehus ved overflytting av pasienter. Departementet vil følge opp behovet for ytterligere endringer og harmonisering ved å vurdere endringer i blant annet MSIS-forskriften og forskrift om varsling av og tiltak ved alvorlige hendelser av betydning for internasjonal folkehelse mv. (IHR-forskriften).

Varsling er nødvendig for at smitteverntiltak umiddelbart kan iverksettes for å forebygge flere tilfeller av smitte. Bakgrunnen for forslaget om å omfatte tannleger er at noen smittsomme sykdommer kan oppdages ved tannlegeundersøkelser og at det i slike tilfeller er hensiktsmessig at tannleger varsler etter MSIS-forskriften § 3.

Varsel kommer i tillegg til legers meldingsplikt til MSIS etter MSIS-forskriften § 2-1. Leger har meldingsplikt til MSIS, mens lege, sykepleier, jordmor, helsesykepleier og tannlege, etter forslaget, har varslingsplikt til kommunelegen. Kommunelegen skal videre varsle Folkehelseinstituttet og vurdere nødvendige smitteverntiltak. Departementet ser at det bør fastsettes i loven at leger og helsesykepleier også har varslingsplikt, for at ikke ordlyden i § 2-3 skal fremstå inkonsekvent.

Departementet mener at av hensyn til en persons integritet bør det inntas i § 2-3 tredje ledd at det skal gis informasjon til den varselet angår på samme måte som det skal gis informasjon når det gis melding om en smittet person.

Til dokumentets forside