Prop. 94 L (2014-2015)

Endringer i politiregisterloven mv. (politiattesthjemler – tilpasninger til ny straffelov)

Proposisjonen inneholder forslag til endringer i flere hjemler for utstedelse av politiattest for å tilpasse bestemmelsene til ny straffelov. I tillegg foreslås det nødvendige endringer i politiregisterloven for å tilpasse loven til ny straffelov.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget