Prop. 94 L (2014-2015)

Endringer i politiregisterloven mv. (politiattesthjemler – tilpasninger til ny straffelov)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens innhold

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår i denne proposisjonen endringer i flere lover for å tilpasse hjemler for utstedelse av politiattest til lov 20. mai 2005 nr. 28 om straff (straffeloven), i det følgende omtalt som straffeloven 2005. Endringene innebærer at det i de bestemmelsene som viser til konkrete straffebud i lov 22. mai 1902 nr. 10 Almindelig borgerlig Straffelov, i det følgende omtalt som straffeloven 1902, tilføyes henvisninger til de tilsvarende bestemmelsene i ny straffelov.

I tillegg foreslås det endringer i enkelte bestemmelser i politiregisterloven for å tilpasse bestemmelsene til straffeloven 2005.