Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 94 L (2014-2015)

Endringer i politiregisterloven mv. (politiattesthjemler – tilpasninger til ny straffelov)

Til innholdsfortegnelse

2 Bakgrunn

Som nevnt i Prop. 64 L (2014–2015) Lov om ikraftsetting av straffeloven 2005 (straffelovens ikraftsettingslov) punkt 2.2 vil justering av reglene om politiattest mv. bli fulgt opp i en egen prosess. Proposisjonen her er et ledd i det. Nødvendige endringer i bestemmelser om politiattester i forskriftsverket vil bli gjennomført ved kongelig resolusjon.

Endringsforslagene har ikke vært på høring ettersom de ikke medfører noen realitetsendringer.

Justis- og beredskapsdepartementet har tatt kontakt med de øvrige departementene for å koordinere de nødvendige endringene i hjemler for utstedelse av politiattest i spesiallovgivningen.