Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 94 L (2014-2015)

Endringer i politiregisterloven mv. (politiattesthjemler – tilpasninger til ny straffelov)

Til innholdsfortegnelse

3 Nærmere om endringene

3.1 Innledning

Endringene i politiattesthjemlene som viser til straffebud i straffeloven 1902 gjøres ved å tilføye de tilsvarende straffebud i straffeloven 2005. I politiattesthjemlene er det viktig med god forutsigbarhet for personer som er gjenstand for vandelskontroll. Ved utstedelse av uttømmende politiattester etter politiregisterloven § 41 finnes det ingen tidsbegrensning med hensyn til hvor lenge lovbrudd skal vises på attesten. Dette medfører at lovbrudd som blir begått i dag vises på politiattester som vil bli utstedt også om 50-60 år. Når brudd på straffeloven 1902 vil bli anmerket i så lang tid fremover, finner departementet det viktig at det fremgår av de aktuelle bestemmelsene hvilke lovbrudd som skal vises.

I tillegg til endringer i politiattesthjemler som viser til straffebud i straffeloven 1902, foreslås det nødvendige endringer i politiregisterloven for å tilpasse denne til straffeloven 2005.

3.2 Politiregisterloven

3.2.1 Om endringene i politiregisterloven som ikke gjelder politiattesthjemler

I § 12 annet ledd nr. 1 og 3 foreslås henvisningene til straffeloven 1902 § 15 erstattet med henvisninger til tilsvarende bestemmelse i straffeloven 2005 § 29. I § 12 annet ledd nr. 2 foreslås henvisningen til straffeloven 1902 §§ 44 og 46 erstattet med en henvisning til tilsvarende bestemmelse i straffeloven 2005 § 20 første ledd.

I § 35 tredje ledd første punktum og § 47 annet ledd foreslås henvisningene til straffeloven 1902 § 121 erstattet med henvisninger til tilsvarende bestemmelse i straffeloven 2005 § 209.

3.2.2 Særlig om politiregisterloven § 39

Politiregisterloven § 39 omhandler politiattest for personer som skal ha omsorg for eller oppgaver knyttet til mindreårige (barneomsorgsattest). På barneomsorgsattesten skal det vises straffebud som rammer handlinger som i relasjon til mindreårige må anses særlig alvorlige og dermed særlig relevante. Dette omfatter seksuallovbrudd, grove voldslovbrudd, drap, ran, mishandling i nære relasjoner, menneskehandel og grove narkotikalovbrudd. Brudd på straffebud om seksuallovbrudd og drap anmerkes i samsvar med politiregisterloven § 41 nr. 1, det vil si uten tidsbegrensning. De øvrige straffebudene anmerkes i samsvar med politiregisterloven § 40, det vil si at de anmerkes med tidsbegrensning og at mindre alvorlige reaksjoner ikke anmerkes. Bestemmelsen er ikke i seg selv hjemmel for utstedelse av politiattest, slik at hjemmelen for utstedelse av politiattest må hjemles i spesiallovgivningen. Det er en rekke bestemmelser i spesiallovgivningen som viser til politiregisterloven § 39, blant annet barnehageloven, opplæringslova, helsepersonelloven og barnevernloven.

Det foreslås å tilføye straffeloven 2005 §§ 231, 232, 257, 258, 274, 275, 282, 283, 291, 293, 294, 295, 296, 299, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 309, 311, 312, 314, 327 og 328. Bestemmelsene tilsvarer straffeloven 1902 §§ 162, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 199, § 200 annet ledd, § 201 første ledd bokstav c, §§ 201 a, 203, 204 a, 219, 224, § 229 annet og tredje straffalternativ, §§ 231, 233 og 268 jf. 267. Straffeloven 2005 §§ 275, 291, 293, 294, 295, 296, 299, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 311, 312 og 314 skal anmerkes i samsvar med politiregisterloven § 41 nr. 1, mens straffeloven 2005 §§ 231, 232, 257, 258, 274, 282, 283, 309, 327 og 328 skal anmerkes i samsvar med politiregisterloven § 40.

3.2.3 Særlig om anmerkning av overtredelser av straffeloven 2005 § 310

Straffeloven 2005 § 310 rammer den som overværer fremvisning av seksuelle overgrep mot barn eller fremvisning som seksualiserer barn. Bestemmelsen er ny i forhold til straffeloven 1902, og er ment å oppfylle forpliktelsene i Europarådets konvensjon om beskyttelse av barn mot seksuell utnytting og seksuelt misbruk artikkel 21 nr. 1 bokstav c. Konvensjonsbestemmelsen lyder som følger:

«1) Each Party shall take the necessary legislative or other measures to ensure that the following intentional conduct is criminalised:
[…]
c) knowingly attending pornographic performances involving the participation of children.»

Av Ot.prp. nr. 22 (2008–2009) punkt 16.7 side 447 fremgår det at straffeloven 2005 § 310 i hovedsak er ment å ramme publikum eller «kunden». Bestemmelsen rammer også den som får slike fremvisninger direkte overført gjennom elektronisk kommunikasjon. Straffeloven 2005 § 311 om fremstilling av seksuelle overgrep mot barn rammer befatning med lagret materiale, og tilsvarer i hovedsak straffeloven 1902 § 204 a. Etter sin ordlyd dekker § 204 a ikke direkte den som overværer seksuelle overgrep mot barn. Det fremgår av Ot.prp. nr. 22 (2008–2009) punkt 16.7 side 447 at etter omstendighetene kan overværelse av fremvisning av seksuelle overgrep mot barn eller fremvisning som seksualiserer barn, rammes som medvirkning til overtredelse av bestemmelsene som rammer selve overgrepet mot barnet. Medvirkning til de straffbare forhold som skal anmerkes på en barneomsorgsattest skal også anmerkes på attesten, jf. straffeloven 1902 § 205 som slår fast at straffebudene i lovens kapittel 19 om seksualforbrytelser også rammer den som medvirker til handlingen. Etter departementets syn vil det dermed ikke innebære noen utvidelse av gjeldende rett å tilføye også straffeloven 2005 § 310 i opplistingen i politiregisterloven § 39 første ledd, selv om det ikke finnes noen tilsvarende bestemmelse i straffeloven 1902. På tilsvarende måte vil det etter departementets syn ikke innebære noen endringer i gjeldende rett å tilføye bestemmelsen i helsepersonelloven § 20 a og barnevernloven § 6-10, jf. punkt 3.3 og 3.4 nedenfor.

Departementet foreslår derfor at også overtredelser av straffeloven 2005 § 310 skal anmerkes på barneomsorgsattester. Overtredelse skal anmerkes i samsvar med politiregisterloven § 41 nr. 1, det vil si at overtredelser anmerkes uten tidsbegrensning. Det foreslås i tillegg å tilføye straffeloven 2005 § 310 i helsepersonelloven § 20 a og barnevernloven § 6-10, jf. punkt 3.3 og 3.4 nedenfor.

3.3 Helsepersonelloven

Helsepersonelloven § 20 a annet ledd hjemler utstedelse av politiattest for helsepersonell som skal yte helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming. Bestemmelsen viser til de seksuallovbrudd som skal anmerkes på barneomsorgsattester i henhold til politiregisterloven § 39 første ledd. I helsepersonelloven § 20 a annet ledd foreslås straffeloven 2005 §§ 291, 293, 294, 295, 296, 299, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 309, 311, 312 og 314 tilføyd. Bestemmelsene tilsvarer straffeloven 1902 §§ 192, 193, 194, 195, 196, 197, 199, 200 annet ledd, 201 bokstav c, 203 og 204 a. I tillegg foreslås straffeloven 2005 § 310 tilføyd, jf. punkt 3.2.3 ovenfor.

Etter helsepersonelloven § 20 a femte ledd er den som har vedtatt forelegg eller er dømt for overtredelser som nevnt i bestemmelsens annet ledd, utelukket fra å yte helse- og omsorgstjenester til barn eller personer med utviklingshemming. Departementet mener at det bør fremgå tydeligere av bestemmelsens femte ledd at forbudet mot å ha oppgaver overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming også gjelder for lovovertredelser som fremgår av en politiattest innhentet etter helsepersonelloven § 20 a første ledd. Det foreslås derfor at det i femte ledd listes opp hvilke straffebud som medfører et yrkesforbud, fremfor å vise til straffebudene som er listet opp i bestemmelsens annet ledd. Dette innebærer ingen realitetsendring.

3.4 Barnevernloven

Barnevernloven § 6-10 fjerde ledd regulerer sanksjoner i tilfeller der en person har anmerkninger på fremlagt politiattest. I § 6-10 fjerde ledd første punktum vises det til de straffebudene som er tatt inn i politiregisterloven § 39 første ledd. Konsekvenser av anmerkninger knyttet til disse bestemmelsene er at vedkommende ikke skal få adgang til å ha oppgaver overfor mindreårige. I barnevernloven § 6-10 fjerde ledd første punktum foreslås straffeloven 2005 §§ 231, 232, 257, 258, 274, 275, 282, 283, 291, 293, 294, 295, 296, 299, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 309, 311, 312, 314, 327 og 328 tilføyd. Bestemmelsene tilsvarer straffeloven 1902 §§ 162, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 199, § 200 annet ledd, § 201 første ledd bokstav c, §§ 201 a, 203, 204 a, 219, 224, § 229 annet og tredje straffalternativ, §§ 231, 233 og 268 jf. 267. I tillegg foreslås straffeloven 2005 § 310 tilføyd, jf. punkt 3.2.3 ovenfor.

3.5 Inkassoloven

Inkassoloven § 5 sjette ledd regulerer hvilke straffbare forhold som skal anmerkes på politiattest som skal fremlegges ved søknad om inkassobevilling. I inkassoloven § 5 sjette ledd første punktum foreslås det å tilføye straffeloven 2005 §§ 202, 203, 206, 207, 221, 271 til 281, 288, 321, 322, 324, 325, 327 til 333, 335 til 338, 340 til 342, 344, 351, 352, 354, 361 til 365, 370 til 372, 374 til 376, 378 til 380, 382 til 394 og kapittel 31, som tilsvarer straffeloven 1902 kapittel 15, 18, 22, 24 til 28 og 31.