Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 94 L (2014-2015)

Endringer i politiregisterloven mv. (politiattesthjemler – tilpasninger til ny straffelov)

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Justis- og beredskapsdepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om endringer i politiregisterloven mv. (politiattesthjemler – tilpasninger til ny straffelov).

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til lov om endringer i politiregisterloven mv. (politiattesthjemler – tilpasninger til ny straffelov) i samsvar med et vedlagt forslag.