Proposisjoner til Stortinget

Prop. 94 L (2015–2016)

Endringer i helse- og omsorgstjenesteloven og helsepersonelloven (politiattest i den kommunale helse- og omsorgstjenesten)

I proposisjonen foreslås det at alle som skal yte kommunale helse- og omsorgstjenester må legge frem politiattest, uavhengig av hvilke pasient- eller brukergrupper de skal yte tjenesten til. Alle skal legge frem samme type attest. Attesten skal gi informasjon om alvorlige narkotika-, volds- og sedelighetsforbrytelser, legemsfornærmelse, ulovlige tvangsforbrytelser, frihetsberøvelser og vinningsforbrytelser. Forslaget er et ledd i regjeringens arbeidet med økt fokus på pasient- og brukersikkerhet i helse- og omsorgstjenesten.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget