Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 94 L (2015–2016)

Endringer i helse- og omsorgstjenesteloven og helsepersonelloven (politiattest i den kommunale helse- og omsorgstjenesten)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår at personell i kommunen som skal yte tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven skal fremlegge politiattest. Kravet gjelder uavhengig av hvilke pasient- eller brukergrupper personellet skal yte tjenester til. Alt personell som yter kommunale helse- og omsorgstjenester, inkludert leger og personell som yter personlig brukerstyrt assistanse (BPA), skal fremlegge samme type attest.

Forslaget får ingen betydning for spesialisthelsetjenesten. Dagens krav om politiattest for personer som skal yte tjenester til barn og personer med utviklingshemming videreføres uendret for spesialisthelsetjenesten. For tannhelsetjenesten videreføres dagens krav inntil ansvaret for tannhelsetjenesten overføres til kommunene.

Departementet har vurdert ulike typer politiattester. Et sentralt hensyn har vært hensynet til pasienter og brukere av helse- og omsorgstjenester. Blant annet har det vært vektlagt at pasienter og brukere ikke skal utsettes for handlinger som kan være til skade for dem. Det har også vært vektlagt at pasienter og brukere skal ha tillit til og kan stole på personell som yter tjenester til dem.

Et annet sentralt hensyn, er til den registrerte. Blant annet skal det på politiattesten ikke anmerkes flere straffbare forhold enn det som er nødvendig for formålet. Det er også lagt vekt på at politiattesten i utgangspunktet ikke skal hindre den straffedømte mulighet til å resosialisere seg.

Departementet foreslår at den nye politiattesten skal anmerke samme straffbare forhold som i dag anmerkes på en barneomsorgsattest, i tillegg til enkelte straffbare forhold som gjelder voldslovbrudd, inngrep i den personlige frihet, tyveri, underslag, utpressing og bedrageri.

Det er viktig at personer som er tidligere straffet og har gjort opp for seg kan komme tilbake til arbeidslivet. Utvidelsen av kravet om politiattest, samt anmerkninger på attesten av de nye straffebudene, skal derfor ikke innebære yrkesforbud. Ved anmerkninger som ikke omfattes av yrkesforbudet må kommunen eller annen arbeidsgiver vurdere hvilke konsekvenser anmerkningene skal få for søker/tjenesteyter, og om personen som har anmerkninger likevel kan tilsettes. Sentralt i denne vurderingen er om anmerkningene gjør at personen anses uegnet for stillingen. Dagens yrkesforbud for personell som yter helse- og omsorgstjenester til barn og personer med utviklingshemming videreføres uendret.

Det foreslås at attesten er uttømmende (uten tidsbegrensning) for samme straffbare forhold som på en barneomsorgsattest, og ordinær (tidsbegrenset) for de øvrige straffebudene. Eksempelvis betyr dette at kroppskrenkelse ikke vil fremgå av en politiattest i mer enn 3 år etter avsagt dom eller vedtatt forelegg. Videre foreslås at attesten er utvidet. En utvidet attest innebærer at verserende saker (siktelser, tiltaler, saker som ikke er rettskraftig avgjort) anmerkes.

Politiattesten som fremlegges skal ikke være eldre enn 3 måneder.

Forslaget innebærer lovendringer i helse- og omsorgstjenesteloven og helsepersonelloven.

Til toppen
Til dokumentets forside