Prop. 96 S (2021–2022)

Pensjonar frå statskassa

Til innhaldsliste

1 Innleiing

I samsvar med Grunnlova § 75 bokstav i legg departementet med dette fram for Stortinget ei liste over dei pensjonane som gjeld mellombels, og som ikkje blei reviderte av det førre Stortinget.

Heile summen av pensjonar som blei utbetalte i 2021, var på kroner 15 956 253. I statsbudsjettet for 2022 er det løyvt 16 800 000 kroner på kapittel 611 Pensjoner av statskassen.

Til forsida av dokumentet