Prop. 99 L (2016–2017)

Endringer i politiregisterloven mv. (gjennomføring av direktiv (EU) 2016/680 mv.)

Proposisjonen inneholder forslag til endringer i politiregisterloven for å gjennomføre direktiv (EU) 2016/680 om beskyttelse av fysiske personer ved behandling av personopplysninger for å forebygge, etterforske, avdekke eller straffeforfølge lovbrudd eller gjennomføring av straffereaksjoner. I tillegg foreslås det enkelte endringer som ikke har sammenheng med gjennomføring av direktivet, blant annet endringer i arkivloven og politiregisterloven for å åpne for at opplysninger i politiets registre kan slettes uten at det først gjennomføres en arkivfaglig vurdering, dersom fare for liv eller helse eller tungtveiende personvernhensyn tilsier det. I tillegg foreslås det endringer i politiloven slik at kommuner som vedtar å benytte seg av adgangen til å håndheve deler av politivedtektene, må fastsette dette i kommunens lokale politivedtekter.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget