Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 99 L (2016–2017)

Endringer i politiregisterloven mv. (gjennomføring av direktiv (EU) 2016/680 mv.)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår i denne proposisjonen endringer i lov 28. mai 2010 nr. 16 om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten (politiregisterloven). Endringene skal til dels implementere direktiv (EU) 2016/680 om beskyttelse av fysiske personer ved behandling av personopplysninger for å forebygge, etterforske, avdekke eller straffeforfølge lovbrudd eller gjennomføring av straffereaksjoner, og om fri utveksling av slike opplysninger. Direktivet medfører ikke vesentlige materiellrettslige endringer i politiregisterloven. De endringer som foreslås går i hovedsak ut på presiseringer, tilføyelser, eller er knyttet til saksbehandlingsregler. I § 2 (definisjoner) blir noen eksisterende definisjoner presisert, samtidig som det tilføyes noen nye definisjoner, blant annet om biometriske personopplysninger. I § 6 (krav til opplysningenes kvalitet) utvides kravet om å skille mellom ulike kategorier personer til også å gjelde for behandling av opplysninger i straffesaker. I § 7 (behandling av særlige kategorier av opplysninger) utvides virkeområdet til også å omfatte biometriske opplysninger. I tillegg er det tilføyd at slike opplysninger også kan behandles dersom det er strengt nødvendig for å verne den registrertes eller en annen persons vitale interesser. I § 22 (utlevering av opplysninger til utlandet) er det tilføyd at tilleggsvilkår for utlevering av opplysninger til land som ikke har gjennomført direktivet, fastsettes i forskrift. I ny § 57 er det nedfelt at den registrerte kan saksøke både Datatilsynet, den behandlingsansvarlige og databehandleren uten hinder av eventuelle andre administrative klageordninger. I § 60 er det tilføyd at Datatilsynet kan fastsette tvangsmulkt dersom den behandlingsansvarlige ikke oppfyller tilsynets pålegg. I § 63 er personvernrådgiverordningen, som etter gjeldende rett er basert på frivillighet, gjort obligatorisk.

I tillegg foreslås det enkelte endringer som ikke har sammenheng med implementering av direktivet, bl.a. at krav om politiattest for ansatte hos tilsynsmyndigheten gjøres obligatorisk. Det foreslås også endringer i lov 4. desember 1992 nr. 126 om arkiv (arkivloven) og politiregisterloven for å åpne for at opplysninger i politiets registre kan slettes uten at det først gjennomføres en arkivfaglig vurdering, dersom fare for liv og helse eller tungtveiende personvernhensyn tilsier det. I tillegg foreslås det endringer i lov 4. august 1995 nr. 53 om politiet (politiloven) slik at kommuner som vedtar å benytte seg av adgangen til å håndheve deler av politivedtektene, må fastsette dette i kommunens lokale politivedtekter. Endelig foreslås det en mindre endring i lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker (straffeprosessloven) og retting av en feil i lov 20. mai 2005 nr. 28 om straff (straffeloven).

Til toppen
Til dokumentets forside