Rapportering på Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012

Mars 2013

1) Tidlig intervensjon

Opplæringsprogrammet ”Tidlig intervensjon – psykisk helse, rusmidler og vold” skal gjøre personell i stand til å praktisere tidlig intervensjon for å forebygge og hindre at barn vokser opp med skadelige volds- og konfliktmønstre, og tilbyr tidlig hjelp til gravide og småbarnsfamilier for å unngå negativ utvikling over tid. En viktig del av metoden er å samle fagpersonell fra ulike tjenester til felles opplæring for å stimulere til bedre og mer tverretatlig og tverrfaglig samarbeid og tidlig intervensjon. Helsesøstre er en viktig personellgruppe i dette arbeidet. Opplæringsprogrammet er implementert i 15 pilot-kommuner i 2010-2011. Programmet følgeevalueres og evalueringsrapport skal foreligge i juni 2012. Deretter skal programmet gradvis implementeres nasjonalt.

Ansvarlig: HOD, BLD
Gjennomføring: 2012

Status:
De regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) samarbeider med andre kompetanseenheter for satsing rettet mot barn av foreldre med psykiske vansker, rusmiddel- og voldsproblematikk. Sentrene deltar i implementeringen i kommunene av opplæringsprogram for tidlig identifisering og intervensjon ved psykiske vansker, rusmiddelavhengighet eller vold i nære relasjoner (Tidlig Inn).

RVTSene deltar med representanter i det regionale opplæringsteamet. Teamene består i tillegg av representanter fra KoRus, RKBU (tidligere RBUP) og Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat). Teamets hovedoppgave er å planlegge og gjennomføre undervisning i de enkelte komponenter (psykisk helse, rus og vold i nære relasjoner) i kommunene, samt bistå med rådgivning i forhold til veiledning og konsultasjon. RVTSene har primært ansvar for undervisning om vold i nære relasjoner, og har i stor grad bidratt i forhold til «valgfritt» emne (dag 5). RVTSene deltar også i arbeid i nasjonale miljøer. Representanter fra RVTSene samarbeider tett i satsingen.

 

2) Økt kompetanse om vold og overgrep i skolen

Kunnskapsdepartementet skal sende på høring forslag om tydeligere mål i relevante læreplaner for elevenes kompetanse om vold, krenkelser, grensesetting og seksualitet.

Ansvarlig: KD
Gjennomføring: 2012

Status:
Læreplanene var ute på høring til 5. mars 2013. Kunnskapsdepartementet gjennomgår nå høringssvarene.

  

3) Kurs om konflikthåndtering og kommunikasjon i videregående skole

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har i samarbeid med familievern og skole utarbeidet et opplæringsprogram om kommunikasjon og konflikthåndtering, med fokus på parforhold og familierelasjoner, for elever i videregående skole. (Det skal vurderes om) kursmateriellet/nettportalen skal gjøres tilgjengelig for videregående skoler fra 2012.

Ansvarlig: BLD, KD
Gjennomføring: 2012

Status:
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har utviklet kursopplegget «Du, jeg – vi», beregnet på elever i den videregående skolen. Hensikten er å hjelpe ungdom til økt bevissthet om seg selv i samspill med andre, og gi praktisk ferdighetstrening i konflikthåndtering. Kurset omfatter øvelser som knytter håndtering av konflikter i skolehverdagen til et framtidig familieliv. Undervisningsopplegget kan ledes av lærer, skolehelsetjenesten eller familievernkontor.

I 2012 er innhold og design for kurset ferdigstilt. Det er jobbet overfor Utdanningsdirektoratet med tanke på best mulig publisering av kursopplegget overfor videregående skoler. Etter innspill fra utdanningssiden ble nettpublisering valgt. Kurset er nå tilgjengelig på www.bufetat.no. I tillegg har skolehelsetjenesten og familievernkontorer fått tilsendt informasjon om kurset, sammen med en CD med korte animasjonsfilmer som inngår i kursopplegget.

 

4) Tiltak for å engasjere gutter og menn i kampen mot vold mot kvinner

Målet med tiltaket er å påvirke gutter/yngre menns holdninger slik at de kan spille en aktiv rolle i kampen mot vold mot kvinner. Regjeringen vil støtte prosjektet «Sammen mot voldtekt» i regi av Reform – ressurssenter for menn. Dette er en holdningsskapende kampanje rettet mot ungdom, gjennom utviklingen av et undervisningsopplegg som skal tilbys alle skoler. Arbeidet skal foregå i samarbeid med frivillige ungdomsorganisasjoner og elevorganisasjoner.

Ansvarlig: BLD
Gjennomføring: 2012

Status:
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet støttet prosjektet «Sammen mot voldtekt» i regi av Reform - Ressurssenter for menn med kr. 150 000 i 2011. Prosjektet skulle fortsette med støtte fra departementet i 2012. Dette ble imidlertid stanset våren 2012. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet arbeider videre med tiltak for å engasjere gutter og menn, blant annet gjennom bekjempelse av stereotypier og tradisjonelle holdninger til jenter og kvinner.

 

5) Voldsmåling 2012

Som et ledd i å synliggjøre vold i nære relasjoner og sette fokus på problematikken skal det gjennomføres en ny «voldsmåling» i 2012 etter mønster av målingene i 2003, 2005 og 2008.

Ansvarlig: JD, BLD, HOD, KD
Gjennomføring: 2012

Status:
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) gjennomførte målingen i september 2012 på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet. Rapport forelå i desember 2012.
Last ned rapport  (pdf)

 

6) Evaluering av kommunenes implementering av Lov om kommunale krisesentertilbod

Kommunenes implementering av Lov om kommunale krisesentertilbod skal evalueres. Evalueringen skal inneholde en kartlegging og vurdering av hvilke endringer loven har medført, blant annet når det gjelder organisering og innhold i tilbudene, ressursbruk, tilrettelegging for ulike brukergrupper, herunder barn, menn, kvinner med innvandrerbakgrunn, psykisk syke og rusmisbrukende personer og personer med nedsatt funksjonsevne, eventuelle endringer i brukergrupper og samarbeid med det øvrige hjelpeapparatet. Videre skal brukererfaring/brukertilfredshet evalueres. Evalueringen skal inneholde en gjennomgang av i hvilken grad kommunene oppfyller lovens krav, om det er mangler/svakheter i regelverket og om fylkesmennenes tilsyn er tilstrekkelig for å sikre et godt tilbud.

Ansvarlig: BLD
Gjennomføring: 2012-2014

Status:
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har satt i gang en evaluering av kommunenes implementering av krisesenterlova. Etter en offentlig utlysning, hvor det kom inn sju tilbud, er det inngått kontrakt med NOVA om gjennomføring av oppdraget. Det er opprettet en referansegruppe med representanter fra KS, kommuner, fylkesmannsembete, NKVTS, RVTS, krisesenterorganisasjonene, LDO og Reform. Sentrale spørsmål i evalueringen er hvilke endringer loven har medført for kommunene, krisesentertilbudene og brukerne av tilbudet. Evalueringen skal også omfatte en vurdering av hvorvidt formålene med loven er innfridd, blant annet når det gjelder et mer geografisk likeverdig tilbud, bedre kvalitet i tilbudet og klarere premisser for samarbeid mellom krisesentertilbudene og andre hjelpeinstanser. Det skal også gjøres en juridisk vurdering av om loven, i sin nåværende utforming, er et egnet virkemiddel for å realisere disse formålene. NOVA planlegger å besvare spørsmålene gjennom delstudier av kommunene, krisesentertilbudene og brukernes erfaringer, i tillegg til en juridisk vurdering av lov- og regelverket. Rapport fra evalueringen skal foreligge høsten 2014.

 

7) Videreføring av Alarmtelefonen for barn og unge

Den landsdekkende alarmtelefonen for barn og unge som utsettes for ulike former for vold, overgrep eller omsorgssvikt videreføres etter prosjektperioden (2009-2011) og gjøres om til et permanent tilbud. Organisasjonsmessige endringer vil bli vurdert og vil eventuelt bli iverksatt fra 2014. Alarmtelefonen har telefonnummer 116111 og nettadressen er www.116111.no.

Ansvarlig: BLD
Gjennomføring: 2012-2013 (og planlagt videreført etter dette)

Status:  
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet inansierte tilbudet i 2012, og økonomisk støtte til Alarmtelefonen for barn og unge er omtalt i departementets budsjettproposisjon for 2013.

 

  

8) Vern for eldre - Nasjonal kontakttelefon

Tilbudet til eldre utsatt for vold skal styrkes. Vern for eldre – Nasjonal kontakttelefon bistår eldre som utsettes for vold i nære relasjoner. Nasjonal kontakttelefon skal videreføres og vurderes som en permanent ordning.

Ansvarlig: HOD, BLD, JD
Gjennomføring: 2012

Status:
Det er bevilget 1,1 millioner kroner til videreført drift i 2013. Evalueringen viser at det fortsatt er behov for en nasjonale kontakttelefon for eldre utsatt for vold, og den vil kunne ha følgende oppgaver:

a) Gi råd og veiledning til innringere, enten det er de er voldsutsatte, fra tjenesteapparatet i kommunene eller er interessert av andre grunner.

b) Bidra til kontakt med lokalt hjelpeapparat.

c) Bidra til kompetanseheving lokalt. ‘

En permanent nasjonal kontakttelefon for eldre utsatt for vold bør ha et nært samarbeid med kommunene. Ut fra arbeidet med prosjektet og annet arbeid mot vold konkluderer Helsedirektoratet med at nasjonal kontakttelefon foreldre utsatt for vold gjøres om til et permanent tilbud.

 

9) Samtale- og gruppetilbud til voldsutsatte kvinner i fengsel og ved Pro sentret

Samarbeidsprosjektet mellom Bredtveit fengsel og Oslo Krisesenter om et tilbud til volds- og overgrepsutsatte kvinnelige innsatte skal videreføres i 2012. Prosjektet skal utvides til også å omfatte et tilbud til kvinner ved Pro sentret i Oslo. I tillegg til det direkte tilbudet som gis til kvinnene gjennom samtaler og gruppebasert virksomhet, skal metoder i arbeidet for å nå gruppen videreutvikles og kunnskap om vold i nære relasjoner spres i kriminalomsorgen.

Ansvarlig: JD
Gjennomføring: 2012

Status:
En levekårsundersøkelse blant innsatte i norske fengsler viste at mange kvinnelige innsatte har vært utsatt for vold og overgrep. Det har i liten grad vært lagt til rette for å gi disse kvinnene en mulighet til å bearbeide sine erfaringer. Siden 2007 har Oslo krisesenter i samarbeid med Bredtveit fengsel gitt et tilbud til voldsutsatte kvinner som sitter i fengsel. Målsettingen er å utvikle gode metoder for å nå denne gruppa, samt å spre kompetanse om vold i nære relasjoner i Kriminalomsorgen. Prosjektets hovedelementer er kurs, samtalegrupper, individuell oppfølging og sosial trening. Etter løslatelse benytter mange av kvinnene de åpne tilbudene ved Oslo krisesenter. Prosjektet er videreført i 2013.

Prosjektet er unikt i betydningen av at det ikke tidligere er igangsatt tiltak som retter seg spesifikt mot håndtering/bearbeiding av overgrepserfaringer for kvinner som sitter i fengsel.

 

10) Senter for voldsutsatte barn

Det skal gjennomføres et forprosjekt for å vurdere behovet for å etablere et senter for barn som har opplevd vold og overgrep. Målet med et slikt senter er å tilby barn og deres pårørende opphold med fokus på mestring og livsglede. Tilbudet er tenkt som et supplement til de øvrige tilbudene, blant annet barnehusene. Forprosjektet gjennomføres av Stine Sofies Stiftelse.

Ansvarlig: JD
Gjennomføring: 2012

Status:
Stine Sofies Stiftelse har utarbeidet en rapport der behovet for å etablere et senter for barn som har opplevet vold og overgrep er vurdert. Rapporten er utarbeidet av en faggruppe og forelå i januar 2013. Med utgangspunkt i en gjennomgang av tilgjengelig forskning konkluderes det med at det er behov for et slikt senter. Litteraturgjennomgangen tyder på at styrking av barns ferdigheter til å fungere sosialt, og styrking av omsorgspersoner evner til å være en god støttefunksjon for barnet, har positive effekter på barns resiliens. Rapporten vurderes nå av sendt Justis- og beredskapsdepartementet.

  

11) Konfliktråd i saker som omhandler æresrelatert vold

Tilbudet om tilrettelagt dialog (restorative justice) skal videreutvikles innenfor saker som gjelder æresrelatert vold, inkludert tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og ekstrem kontroll gjennom opplæring, kompetanseheving og metodeutvikling i regi av Konfliktrådet i Sør-Trøndelag. Prosjektet skal kobles opp mot flerkulturelt informasjons- og dialogsenter i Trondheim.

Ansvarlig: JD, BLD
Gjennomføring: 2012-2013

Status:
Prosjektbeskrivelse forelå høsten 2012. Prosjektet er igangsatt og løper til høsten 2104.

 

12) Avdekking i helsetjenesten av fysisk mishandling av barn

Nasjonalt kunnskapssenter mot vold og traumatisk stress (NKVTS) er i ferd med å ferdigstille en elektronisk veileder for helsepersonell ved mistanke om barnemishandling. Veilederen er rettet mot sykehuspersonell. Det vurderes å utvide veilederen til tannhelse- og kommunehelsetjenesten. Veilederen for helsepersonell ved sykehusene skal implementeres i løpet av 2012.

Ansvarlig: HOD
Gjennomføring: 2012

Status:
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) utarbeidet «Håndbok for helsepersonell ved mistanke om fysisk barnemishandling». Håndboken er nettbasert, og er et redskap for fagpersoner i den somatiske spesialisthelsetjenesten. Før offisiell lansering sommeren 2013, er det en piloteringsperiode fra 15.januar til 15. april 2013. Representanter for målgruppen inviteres for innspill og tilbakemeldinger på håndboken. Håndboken vil så ferdigstilles for implementering.

 

13) Implementering av risikovurderingsverktøyet SARA

Risikovurderingsverktøyet SARA (Spousal Assault Risk Assessment Guide) skal gradvis implementeres ved alle politidistrikt i Norge fra 2012 dersom evalueringen av utprøvingen ved Horten og Stovner politistasjoner anbefaler dette.

Ansvarlig: JD
Gjennomføring: 2012

Status:
Som et forsøksprosjekt har den norske versjonen av SARA vært implementert i det praktiske politiarbeidet i Vestfold politidistrikt og på Stovner politistasjon i Oslo politidistrikt i perioden 1. mars 2011 til 29. februar 2012. I løpet av prosjektperioden ble det benyttet SARA metodikk i til sammen 174 saker. En evaluering av prosjektet gjennomført i 2012, viser at prosjektet har vært vellykket. SARA-prosjektet har videreutviklet arbeidet med vold i nære relasjoner ved å høyrisikosakene mer håndgripelige. Prosjektet synliggjør de mest trusselutsatte og tilbyr familiene en tettere oppfølging, blant annet ved gjennomføring av hjemmebesøk og samtaler med voldsutøver. Metoden gir også bedre rutiner for interne samarbeidet i politiet og for samarbeidet med eksterne etater.

Politidirektoratet forbereder nå implementering av dette verktøyet i landets øvrige politidistrikter. I første omgang skal metoden tas i bruk i Agder, Rogaland, Hordaland, Sør-Trøndelag og Troms politidistrikt, samt ved alle politistasjonene i Oslo politidistrikt. De øvrige politidistriktene vil følge etter.

 

14) Kommunale handlingsplaner om vold i nære relasjoner

Som et ledd i å få flere kommuner til å vedta kommunale handlingsplaner om vold i nære relasjoner skal veilederen for utarbeidelse av kommunale handlingsplaner oppdateres og relanseres som en web-basert løsning. Dette skal skje i et samarbeid mellom NKVTS og RVTSene. RVTSene skal styrke sin innsats opp mot kommunene for å bidra til utvikling og implementering av kommunale handlingsplaner og skal rapportere årlig på antallet planer som er utarbeidet eller er under utarbeidelse.

Ansvarlig: JD, BLD, HOD, KD
Gjennomføring: 2012

Status:
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) ferdigstilte i januar 2013 et forslag til en webbasert løsning for veileder for utarbeidelse av kommunale handlingsplaner. Veilederen vil bli lansert i løpet av våren 2013.

 

15) Konferanse om modeller for samarbeid og samordning

Regjeringen vil arrangere en nasjonal konferanse om vold i nære relasjoner med presentasjon av gode modeller for samarbeid, samordning og implementering av tiltak og planer, jf. tiltak 14. I tilknytning til konferansen skal det etableres en samarbeids- og samordningspris. Prisen skal tildeles gode, lokalt forankrede og varige samarbeidsprosjekter som har som mål å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner.

Ansvarlig: JD, BLD, HOD, KD
Gjennomføring: 2012

Status:
Justis- og beredskapsdepartementet inviterte til en konferanse om vold i nære relasjoner med presentasjon av gode modeller for samarbeid, samordning og implementering av tiltak og planer, 10. desember 2012. Nærmere 200 representanter for politi, barnevern, krisesentertilbud, helsetjenesten, familieverntjenesten etc. deltok på konferansen. I tilknytning til konferansen ble det delt ut en samarbeids- og samordningspris på til sammen 250 000 kroner. Denne årlige prisen tildeles gode, lokalt forankrede og varige samarbeidsprosjekter som har som mål å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner. Prisen for 2012 ble tildelt Drammen kommune, Vestfold politidistrikt og Drammen politistasjon.

 

16) Nasjonal nettportal om vold i nære relasjoner og voldtekt

Det skal igangsettes et arbeid med en nasjonal nettportal om vold i nære relasjoner og voldtekt. Behovet for å etablere en ny nettportal skal vurderes opp mot eksisterende websider på feltet. Hensikten med en slik nettportal er å gi en samlet oversikt over offentlige og private aktører, forskning og materiell på området. Målgruppen for nettportalen er myndigheter, organisasjoner, fagpersoner, voldsutsatte og andre privatpersoner og øvrige aktører som kommer i berøring med problemstillinger knyttet til vold i nære relasjoner.

Ansvarlig: JD, BLD, HOD, KD
Gjennomføring: 2012

Status:
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) ferdigstilte rapporten i desember 2012. I rapporten viser NKVTS til at det finnes en god del nettside som både inneholder tilstrekkelig relevant informasjon og som er oversiktelige å finne fram i. Utfordringene ligger i å finne fram til de ulike nettstedene, og nettstedanalysen indikerer at brukerne har et stort behov for «veivisere» til tilbudet. NKVTS konluderer med at det er et behov for en nasjonal nettportal.

 

17) Vold i nære relasjoner i samiske samfunn

I samarbeid med Sametinget skal det gjennomføres en studie om vold i nære relasjoner i samiske samfunn. Studien skal gi innspill til regjeringens og Sametingets utvikling av tiltak på området.

Ansvarlig: JD, BLD
Gjennomføring: 2012-2013

Status:
Høsten 2012 lyste Sametinget og Justis- og beredskapsdepartementet ut prosjektet «Vold i nære relasjoner i samiske samfunn». Prosjektrammen var 900 000 kroner. Ingen tilbud var kommet inn ved søknadsfristens utløp. Sametinget og Justis- og beredskapsdepartementet vil utarbeide en revidert anbudstekst for utlysning våren 2013.

 

18) Vold og rusmisbruk

For å øke kunnskapen om rusmisbruk som risikofaktor når det gjelder vold i nære relasjoner vil det etableres et samarbeid mellom NKVTS og SIRUS om forskning på området rusmisbruk og vold i løpet av 2012.

Ansvarlig: HOD
Gjennomføring: 2012

Status:
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) og Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) avholdt et møte i april 2012 for å enes om videre samarbeid. Spørsmål om rus er lagt inn i omfangsundersøkelsen om vold i nære relasjoner som gjennomføres av NKVTS i 2013. Spørsmålene i undersøkelsen er drøftet med SIRUS for å sikre at de er kompatible med befolkningsundersøkelsen som SIRUS skal gjennomføre. Det er også igangsatt et samarbeid mellom NKVTS og SIRUS om en artikkel om vold og rus. Artikkelen forventes ferdigstilt sommeren 2013.

 

19) Kunnskap om ulike grupper barn og unge som utsettes for vold og overgrep

Det er behov for å samle og systematisere kunnskap om enkelte grupper barn og unge som utsettes for vold og overgrep. Målsettingen er å synliggjøre disse gruppene, kartlegge gruppenes spesifikke problemer og deres behov for bistand. NKVTS vil i 2012 få følgende oppdrag:

a) Det utarbeides et dokument/en artikkel om kvinner/mødre som utøver vold mot barn, blant annet seksuelle overgrep og fysisk og emosjonell vold, og som inkluderer gutter som ofre.

b) Det utarbeides en kunnskapsstatus om vold og overgrep mellom ungdom med forslag til oppfølging. Denne skal blant annet omfatte kunnskap om:

  • Vold og overgrep mellom unge kjærester – omfang og karakter
  • Sårbare barn og unge som for eksempel barn med ulike former for nedsatt funksjonsevne
  • Hvordan barn og unge kan bli utsatt for psykisk og emosjonell vold, voldstrusler og seksuell trakassering gjennom digitale medier
  • Vold og overgrep mellom søsken blant annet i storfamilier og i religiøse miljøer.

Ansvarlig: BLD
Gjennomføring: 2012

Status:
NKVTS har satt i gang en pilotstudie om konsekvenser av mild vold og grov vold fra mor. Studien skal også undersøke hva som ligger bak volden. I tilbakemeldingene fra studien, vil det også gis referanser til kunnskap om seksuelle overgrep mot barn, som er begått av mødre eller andre kvinner. Barns erfaringer skal reflekteres i studien. Studien avsluttes i slutten av 2013.

a) NKVTS er invitert av EU til å delta i en sammenlignende studie kalt ” Safeguarding Teenage Intimate Relationships (STIR): Connecting online and offline contexts and risks”. Studien fokuserer på omfang, konsekvenser og dynamikk når det gjelder 14-17-åringers opplevelser av vold knyttet til bruk av internett. En sentral del av undersøkelsen vil være å snakke med ungdom om deres syn på forebygging og tiltak. Studien legges fram i 2015. BLD har bevilget midler til studien som oppfølging av tiltaket.

Det vil bli holdt en konferanse høsten 2013 med internasjonale innledere med fokus på dagens arenaer for trusler, vold og trakassering mellom ungdom, og i hvilken grad dagens samfunn med internett, mobiltelefon, press fra mediene etc. fører til endringer i voldsutøvelse.

NKVTS skal sammenstille en rapport fra Den 7. Nordiske Konferanse om Barnemishandling og Omsorgssvikt, om barnemishandling i et krysskulturelt perspektiv, som ble hold i Bergen i mai 2012. Se: http://7thnordiccongress.wordpress.com/

Temaet vold i nære relasjoner i innvandrerfamilier dekkes i boken «Vold i hjemmet – barns strategier» utgitt på Universitetsforlaget i 2012. Temaet var også grundig dekket på nordisk konferanse i Bergen våren 2012 der flere forskere fra NKVTS hadde innlegg samt keynote speaker.

 

20) Kartlegging av lesbiske, homofile, bifile og transpersoners utsatthet for vold i nære relasjoner

Det skal igangsettes en kartlegging av lesbiske, homofile, bifile og transpersoners utsatthet for vold i nære relasjoner, inkludert omfang, særpreg, situasjoner, konsekvenser og behov for hjelp og beskyttelse. Kartleggingen skal omfatte både barn og voksne og gjennomføres av lhbt-senteret ved Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Ansvarlig: BLD
Gjennomføring: 2012

Status:
I mai 2012 lyste LHBT-senteret i Bufdir ut prosjektet «Kartlegging av lesbiske, homofile, bifile og transpersoners utsatthet for vold i nære relasjoner». Prosjektrammen var 300 000 kroner inkl. mva. (fra kapittel 840.21). Ingen tilbud var kommet inn ved søknadsfristens utløp, og konkurransen ble avblåst. Prosjektet ble lyst ut på nytt på Doffin i juli 2012, denne gangen med en prosjektramme på 500 000 inkl. mva. De 200 000 ekstra gikk fra kapittel 846.21. Det var kommet inn ett tilbud ved tilbudsfristens utløp 10. september 2012, og etter forhandlinger ble prosjektet tildelt forskningsinstituttet NOVA.

NOVA startet forskningsoppdraget 1. november 2012. Gjennom et litteraturstudium av foreliggende norsk og internasjonal forskning, vil NOVA kartlegge lesbiske, homofile, bifile og transpersoners utsatthet for vold i nære relasjoner, inkludert omfang, særpreg, situasjoner, konsekvenser, samt behov for hjelp og beskyttelse. NOVA foretar søk i databaser for vitenskapelige publikasjoner og konsulterer relevante interesseorganisasjoner og deres nettsider. Forventet tidspunkt for levering av rapporten fra NOVA er 2. mai 2013.

Det kan også nevnes at LHBT-senteret bygger opp kompetanse om lhbt-personers utsatthet for vold i nære relasjoner. Som ledd i kompetanseoppbyggingen, deltok senteret med innlegg på Pride House-seminaret 24. juni 2012 om fysisk og psykisk vold i samkjønnede forhold. LHBT-senteret vil dessuten formilde kunnskap om dette temaet gjennom den kunnskapsbasen som er under oppbygging på nettsiden lhbt.no.

 

21) Styrking av barnevernets kompetanse om vold

Barnevernets kompetanse om vold skal styrkes

a) gjennom oppfølging av NOU 2009:8 Kompetanseutvikling i barnevernet, blant annet gjennom utdanningskonferanser i 2012.

b) ved at departementet ved oppdatering av eksisterende publikasjoner eller ved utarbeiding av nye sentrale publikasjoner til barneverntjenesten legger inn henvisning til kilder som har forslag blant annet til kartleggingsverktøy og rutiner for samarbeid med andre tjenester.

Ansvarlig: BLD
Gjennomføring: Oppstart 2012

Status:
a) Bufdir har fått i oppgave å arrangere utdanningskonferanser om utdanningene som kvalifiserer til jobb i barnevernet. Befring-utvalget (NOU 2009:8 Kompetanseutvikling i barnevernet) foreslår 14 emneområder som bør inngå i en bachelorgrad som skal kvalifisere til arbeid i barnevernet. Kunnskap om omsorgssvikt og ulike former for overgrep er tema i et av de 14 emneområdene Befring-utvalget foreslår.

Regjeringen har lagt fram en stortingsmelding om utdanningene til velferdsstatens yrker, Meld.St. 13 (2011-2012) Utdanning for velferd. Samspill i praksis. Meldingen ble behandlet i Stortinget 5. juni 2012. I denne meldingen anbefaler regjeringen at barnevernutdanningen skal videreutvikles med utgangspunkt i anbefalingene fra Befring-utvalgets utredning om kompetansebehovene i barnevernet. I stortingsmeldingen er vold, overgrep og omsorgssvikt et av kompetanseområdene regjeringen framhever som viktig for alle velferdsutdanningene.

b) Dette er et pågående arbeid.

 

22) Styrking og samordning av kompetanse om vold mot barn

For å styrke og samordne kompetanse om barn og ungdom utsatt for vold og overgrep skal det etableres et samarbeid mellom ulike kompetansemiljøer. Samarbeidet skal inkludere forskning og formidling til lokale hjelpetjenester og skal ha som formål:

a) å forebygge aggressiv og voldelig atferd blant barn og unge som har blitt utsatt for vold og

b) å oppdage og gi hjelp til «de stille barna»/barn med emosjonelle vansker som følge av vold.

Ansvarlig: HOD og BLD
Gjennomføring: Oppstart 2012

Status:

Tiltaket er forsinket. Tiltaket skal sees i sammenheng med pågående arbeid med strategi for barn og unges psykiske helse.

 

23) Kompetanse om vold og overgrep i domstolene

Dommere og andre profesjonelle aktørers kunnskap om alvorloge skadevirkninger av vold og overgrep, og kunnskap om gode framgangsmåter i slike saker skal styrkes. Det er initiert et samarbeid med Domstolsadministrasjonen om kompetanseheving. Kommende kompetanseheving skal ha fokus på behandlingen av barnelovsaker med tyngre problematikk som vold og seksuelle overgrep.

Ansvarlig: BLD
Gjennomføring: 2012-2013

Status:
BLD ga for 2012 økonomisk støtte til Domstolsadminstrasjonen (DA) for å bidra til kompetanseheving for aktørene i domstolene når det gjelder behandling av barnelovsaker med volds- og overgrepsproblematikk. Det er også gitt økonomiske støtte til tiltaket for 2013. Intensjonen bak tiltaket var styrking av dommere og andre profesjonelle aktørers kunnskap om de alvorlige skadevirkninger av vold og overgrep, samt kunnskap om gode framgangsmåter i slike saker.

Tiltaket har bestått av tre regionale seminarer, utvikling av lokal kompetansepakke i form av DVD og en folder om ”beste praksis”. En av tre seminarer er gjennomført og to seminarer skal gjennomføres i april 2013. Seminarene omhandler hvordan aktørene i domstolene kan bidra til at saksbehandlingen og resultat blir til barnets beste i barnefordelingssaker med påstander/mistanke om vold og overgrep. Videre er det utviklet en DVD som omhandler behandlingen av barnelovsaker med volds- og overgrepsproblematikk og en folder. DVD’en er distribuert til alle landets domstoler, Advokatforeningen, Den Norske Psykologiforening og til alle deltakere ved regionalt seminar. Folderen inneholder innspill til praktisk behandling av barnelovsaker med volds- og overgrepsproblematikk og er ment som et arbeidsredskap.