Retningslinjer om hjelpetiltak, jf. barnevernloven § 4-4

Til innholdsfortegnelse

7 Oppfølging av hjelpetiltak, § 4-5

Når barneverntjenesten vedtar hjelpetiltak, skal det utarbeides en tidsavgrenset tiltaksplan (se Tiltaksplaner og omsorgsplaner, veileder Q-1104) for barnet og familien, jf. barnevernloven § 4-5. Tiltaksplanen skal gi en oversikt over hjelpetiltakenes omfang og angi et tidsperspektiv for den videre oppfølgingen av tiltakene. Planen bør foreligge samtidig med at det treffes vedtak om hjelpetiltak. Tiltaksplanen skal ikke inngå i selve vedtaket, men det bør framgå av vedtaket at det er utarbeidet tiltaksplan og tidspunkt for evaluering bør angis. Tiltaksplanen skal evalueres regelmessig. Tiltaksplaner bør som hovedregel evalueres hvert kvartal, men i enkelttilfeller kan det vurderes at evalueringer kan skje sjeldnere (Jf. Ot.prp. nr. 69 (2008-2009) s. 18). Dette kan for eksempel gjelde langvarige forebyggende tiltak, hvor det kan være vanskelig å måle raske endringer. Kravet til evaluering gjelder alle typer hjelpetiltak. Det er viktig at evalueringen er systematisk og at vurderinger og konklusjoner dokumenteres.

Barneverntjenesten skal holde seg løpende orientert om hvordan det går med barnet og foreldrene, og vurdere om hjelpen er tjenlig, eller om det er nødvendig med nye tiltak eller avvikling av tiltak. Barneverntjenesten skal også vurdere om det er grunnlag for omsorgsovertakelse. Barneverntjenesten står dermed ikke helt fritt med hensyn til hvorvidt tiltak skal iverksettes eller når de skal opphøre. Loven inneholder ingen generell begrensning når det gjelder adgangen til å treffe tidsbegrensede vedtak. Barneverntjenesten bør imidlertid være varsom med å treffe vedtak som innebærer at hjelpetiltak opphører på et på forhånd fastsatt tidspunkt. Det er viktig å unngå at et tiltak opphører uten at det er vurdert om barnet har behov for ytterligere tiltak. Formålet med § 4-5 er å sikre at barneverntjenesten følger opp tiltakene. Hvordan barneverntjenesten følger opp tiltakene vil langt på vei kunne være bestemmende for barnets og familiens videre utvikling. Formålet med hjelpetiltakene er å bedre barnets situasjon og foreldrenes muligheter til å ta seg av barnet. Mulighetene for å unngå senere omsorgsovertakelse vil være større jo bedre oppfølgingen er fra barneverntjenestens side.

Til forsiden