Retningslinjer om hjelpetiltak, jf. barnevernloven § 4-4

Til innholdsfortegnelse

9 Økonomisk ansvar for hjelpetiltak

Etter barnevernloven § 8-1 er det barnets oppholdskommune som har det økonomiske ansvaret for hjelpetiltak til barnet. Når barn blir plassert i fosterhjem eller institusjon med hjemmel i § 4-4 sjette ledd skal imidlertid Barne-, ungdoms- og familieetaten dekke den del av kommunens utgifter som overstiger den egenandel kommunen plikter å betale, jf. barnevernloven § 9-4. Barne-, ungdoms- og familieetaten skal også dekke utgiftene til senter for foreldre og barn som overstiger den andel av utgiftene som kommunen plikter å betale etter § 9-5, jf. barnevernloven § 9-4. Når barn plasseres i fosterhjem eller institusjon i annen kommune, er det den kommunen som har fattet vedtaket, som har ansvaret for å dekke kommunens andel av utgiftene, jf. barnevernloven § 8-4 tredje ledd, jf. § 9-1 annet ledd.

Til forsiden