Rettleiar om barn og unge i plan og byggesak

Til innholdsfortegnelse

Innleiing

I planlegging og i krav til kvart enkelt byggjetiltak skal omsynet til barn og unge sikrast. Denne rettleiaren viser korleis plan- og bygningslova kan medverke til å sikre og skape gode oppvekstvilkår for barn og unge.

Vi håpar den vil vere til inspirasjon og nytte.

Oslo, oktober 2021

Til dokumentets forside