Rundskriv H-8/16 Engangstilskudd til kommunalt vedlikehold på Sørlandet og Vestlandet

Stortinget vedtok 17. juni 2016 ved behandlingen av Revidert nasjonalbudsjett 2016 et øremerket tilskudd til kommuner på Sørlandet og Vestlandet på 400 mill. kroner til vedlikehold og rehabilitering av veier, bygg og anlegg som er eid av kommunen eller kommunalt foretak. Midlene er bevilget på kap. 576, post 60 Tilskudd til vedlikehold og rehabilitering i kommuner.

Fordeling og utbetaling
Tilskuddet gis til kommuner i Aust- og Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal med høyere arbeidsledighet enn landsgjennomsnittet. Fordelingen baserer seg på tall fra NAV per april 2016, da arbeidsledigheten var 3,1 prosent. Tilskuddet gis til de berørte kommunene uten forutgående søknadsbehandling og med et likt kronebeløp per helt arbeidsledig person utover landsgjennomsnittet. Kommuner der ledigheten er 3,1 prosent eller lavere, vil altså ikke motta tilskudd. Fordelt beløp til den enkelte kommune framgår av vedlegg.

Tilskuddet vil i sin helhet bli utbetalt sammen med terminutbetalingen av rammetilskuddet i juli.

Kriterier for bruk av tilskuddet
Tilskuddet til vedlikehold og rehabilitering av veier, bygg og anlegg (heretter kalt vedlikeholdstilskuddet) er et engangstilskudd for 2016. Midlene må brukes på prosjekter som settes i gang i 2016. Med igangsatt menes det her at kontrakt med entreprenør må være inngått. Midlene skal brukes til prosjekter og tiltak som kommer i tillegg til allerede vedtatte prosjekter i kommunens opprinnelige, vedtatte budsjett for 2016. Kommunene må utforme og dimensjonere sine tiltak i tråd med denne forutsetningen.

Tilskuddet skal nyttes til tiltak innen vedlikehold og rehabilitering av bygg, anlegg og veier som er eid av enten kommunen eller et kommunalt foretak. Det vil samtidig si at tilskuddet ikke kan gå til bygg og anlegg eid av andre rettssubjekter, slik som interkommunale selskaper, interkommunale samarbeid etter kommuneloven § 27 som er egne rettssubjekter, kommunale aksjeselskaper, private tjenesteleverandører som samarbeider med kommunen, kirkelig fellesråd osv.
Tilskuddet skal gå til kjøp av tjenester og kan ikke brukes på prosjekter som utføres av kommunenes egne etater eller av kommunale foretak.

Tilskuddet skal gå til kjøp av tjenester og kan ikke brukes på prosjekter som utføres av kommunenes egne etater eller av kommunale foretak.
Tilskuddet er begrenset til vedlikehold og rehabilitering av eksisterende bygg, anlegg og veier. Investeringer i nybygg/nyanlegg kan ikke finansieres med tilskuddet.
I enkelte tilfeller vil samme prosjekt kunne komme inn under både vedlikeholdstilskuddet og andre statlige tilskuddsordninger. F.eks. kan rehabilitering av svømmeanlegg kunne omfattes både av vedlikeholdstilskuddet og rentekompensasjonsordningene for skolebygg og svømmeanlegg. Tilsvarende vil også kunne gjelde for investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser, eller boligtilskudd til utleieboliger fra Husbanken. Dersom et prosjekt delvis finansieres gjennom andre øremerkede tilskuddsordninger, kan ikke det samme prosjektet finansieres med vedlikeholdstilskuddet.

Tilskuddet skal i utgangspunktet fullfinansiere vedlikeholdsprosjekter ved kommunens kjøp av tjenester. Ved tiltak som har større kostnadsramme enn tilskuddet, kan kommunen supplere med egne midler.
Rapportering og kontroll
Kommunene må i etterkant gi en samlet rapportering til fylkesmannen om bruken av tilskuddet. Ubrukte midler som følge av at tiltak ikke har blitt satt i gang i 2016, må tilbakebetales. Rapporteringen skal også angi på hvilket formål (gruppert etter KOSTRA-funksjoner) og i hvilket år (utgiftsført i 2016 eller satt av på bundet fond per 1.1.2017, ev. ikke brukt i tråd med kriteriene) tilskuddet har blitt brukt.
Revisor skal attestere at midlene har blitt brukt i tråd med de nevnte kriteriene, eventuelt også oppgi hvilket beløp som skal tilbakebetales. For kommuner der tilskuddet utgjør mindre enn 500 000 kroner, er det likevel ikke krav om revisorattestasjon.

Fylkesmannen rapporterer videre til departementet. Rapporteringen fra fylkesmennene trenger bare omfatte hvorvidt kommunen har brukt midlene i tråd med forutsetningene eller ikke, samt eventuelle saker der det kan bli snakk om tilbakebetaling, i tillegg til at kommunenes rapportering på bruken av tilskuddet etter KOSTRA-funksjoner og år må tas med.
Fristen for rapporteringen fra fylkesmennene til departementet er 31. mars 2017.

Regnskapsføring
Anvendelsen av tilskuddet er styrende for inntekts- og utgiftsføringen og for funksjonsbruken. Den delen av tilskuddet som brukes på tiltak som i henhold til forskrift og KRS nr. 4 (F) fra Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS) skal utgiftsføres i driftsregnskapet, inntektsføres også i driftsregnskapet. Den delen av tilskuddet som brukes på tiltak som i henhold til forskrift og KRS nr. 4 skal føres i investeringsregnskapet, inntektsføres i investeringsregnskapet. Tilskuddet inntektsføres på KOSTRA-art 700 Refusjon fra staten under den KOSTRA-funksjonen som de respektive tiltakene kan henføres til. Tiltakene utgiftsføres på de KOSTRA-funksjonene som de respektive tiltakene kan henføres til.
I de tilfeller der tiltak blir iverksatt, men ikke fullført, i 2016, slik at tilskuddet i sin helhet er bundet opp til konkrete prosjekter, men ikke fullt ut anvendt i regnskapsåret 2016, settes ubrukte midler knyttet til tiltaket av til et bundet driftsfond eller et bundet investeringsfond, avhengig av hvilken type tiltak det er snakk om.

Vedlegg: oversikt med tilskuddet til den enkelte kommune (pdf) 

Med hilsen 

Thor Bernstrøm (e.f.)
avdelingsdirektør

Even Vaboen
seniorrådgiver