Engangstilskudd til kommunalt vedlikehold på Sørlandet og Vestlandet

Stortinget vedtok 17. desember 2016 ved behandlingen av statsbudsjettet 2017 et øremerket tilskudd til kommuner på Sørlandet og Vestlandet på 650 millioner kroner til vedlikehold og rehabilitering av veier, bygg og anlegg som er eid av kommunen, kommunalt foretak eller kirkelig fellesråd. Midlene er bevilget på kap. 576, post 60 Tilskudd til vedlikehold og rehabilitering i kommuner.

Kriteriene samt krav til rapportering og kontroll er i all hovedsak de samme som for engangstilskuddet som ble vedtatt i forbindelse med RNB 2016 og som er nærmere omtalt i rundskriv H-8/16 fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Fordeling og utbetaling

Tilskuddet gis til kommuner i Aust- og Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal med høyere arbeidsledighet enn landsgjennomsnittet. Tilskuddet gis til de berørte kommunene uten forutgående søknadsbehandling og med et likt kronebeløp per helt arbeidsledig person utover landsgjennomsnittet.

I alt 400 millioner kroner ble fordelt på bakgrunn av ledighetstall fra NAV per august 2016, da arbeidsledigheten var 3,1 prosent. Bare kommuner der ledigheten var høyere enn 3,1 prosent, mottar tilskudd.  Fordelingen av disse 400 mill. kronene framgår av vedlegget.

I statsbudsjettet ble det varslet at regjeringen ville komme tilbake til fordelingen av de resterende 250 millioner kroner på nyåret. Dette vil skje i løpet av mars måned. 

Tilskuddet (650 millioner kroner) vil i sin helhet bli utbetalt i månedsskiftet mars/april.

Kriterier for bruk av tilskuddet

Tilskuddet til vedlikehold og rehabilitering av veier, bygg og anlegg (heretter kalt vedlikeholdstilskuddet) er et engangstilskudd for 2017. Midlene må brukes på prosjekter som settes i gang i 2017. Med igangsatt menes det her at kontrakt med entreprenør må være inngått. Tilskuddet skal brukes til ekstraordinære tiltak som settes i gang i 2017, og som kommer i tillegg til det kommunene normalt ville ha budsjettert og planlagt. Kommunene må utforme og dimensjonere sine tiltak i tråd med denne forutsetningen.

Tilskuddet skal nyttes til tiltak innen vedlikehold og rehabilitering av bygg, anlegg og veier som er eid av enten kommunen, kommunale foretak (KF) eller kirkelig fellesråd. Det vil samtidig si at tilskuddet ikke kan gå til bygg og anlegg eid av andre rettssubjekter, slik som interkommunale selskaper, interkommunale samarbeid etter kommuneloven § 27 som er egne rettssubjekter, kommunale aksjeselskaper, private tjenesteleverandører som samarbeider med kommunen osv.

Tilskuddet skal gå til kjøp av tjenester og kan ikke brukes på prosjekter som utføres av kommunenes egne etater eller av kommunale foretak. Midlertidige ansettelser i kommunene av registrerte arbeidsledige vil likevel ligge innenfor tilskuddsordningen.

Tilskuddet er begrenset til vedlikehold og rehabilitering av eksisterende bygg, anlegg og veier. Investeringer i nybygg/nyanlegg kan ikke finansieres med tilskuddet.

I enkelte tilfeller vil samme prosjekt kunne komme inn under både vedlikeholdstilskuddet og andre statlige tilskuddsordninger. F.eks. kan rehabilitering av svømmeanlegg kunne omfattes både av vedlikeholdstilskuddet og rentekompensasjonsordningene for skolebygg og svømmeanlegg. Tilsvarende vil også kunne gjelde for investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser, eller boligtilskudd til utleieboliger fra Husbanken.  Dersom et prosjekt delvis finansieres gjennom andre øremerkede tilskuddsordninger, kan ikke det samme prosjektet finansieres med vedlikeholdstilskuddet.

Tilskuddet skal i utgangspunktet fullfinansiere vedlikeholdsprosjekter ved kommunens kjøp av tjenester. Ved tiltak som har større kostnadsramme enn tilskuddet, kan kommunen supplere med egne midler.

Rapportering og kontroll

Kommunene må i etterkant gi en samlet rapportering til fylkesmannen om bruken av tilskuddet. Ubrukte midler som følge av at tiltak ikke har blitt satt i gang i 2017, må tilbakebetales. Rapporteringen skal også angi på hvilket formål (gruppert etter KOSTRA-funksjoner) og i hvilket år (utgiftsført i 2017 eller satt av på bundet fond per 1.1.2018, ev. ikke brukt i tråd med kriteriene) tilskuddet har blitt brukt.

Revisor skal attestere at midlene har blitt brukt i tråd med de nevnte kriteriene, eventuelt også oppgi hvilket beløp som skal tilbakebetales. For kommuner der tilskuddet utgjør mindre enn 500 000 kroner, er det likevel ikke krav om revisorattestasjon.

Fylkesmannen rapporterer videre til departementet. Rapporteringen fra fylkesmennene trenger bare omfatte hvorvidt kommunen har brukt midlene i tråd med forutsetningene eller ikke, samt eventuelle saker der det kan bli snakk om tilbakebetaling, i tillegg til at kommunenes rapportering på bruken av tilskuddet etter KOSTRA-funksjoner og år må tas med.

Fristen for rapporteringen fra fylkesmennene til departementet er 31. mars 2018.

Regnskapsføring

Anvendelsen av tilskuddet er styrende for inntekts- og utgiftsføringen og for funksjonsbruken. Den delen av tilskuddet som brukes på tiltak som i henhold til forskrift og KRS nr. 4 (F) fra Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS) skal utgiftsføres i driftsregnskapet, inntektsføres også i driftsregnskapet. Den delen av tilskuddet som brukes på tiltak som i henhold til forskrift og KRS nr. 4 skal føres i investeringsregnskapet, inntektsføres i investeringsregnskapet. Tilskuddet inntektsføres på KOSTRA-art 700 Refusjon fra staten under den KOSTRA-funksjonen som de respektive tiltakene kan henføres til. Tiltakene utgiftsføres på de KOSTRA-funksjonene som de respektive tiltakene kan henføres til.

I de tilfeller der tiltak blir iverksatt, men ikke fullført, i 2017, slik at tilskuddet i sin helhet er bundet opp til konkrete prosjekter, men ikke fullt ut anvendt i regnskapsåret 2017, settes ubrukte midler knyttet til tiltaket av til et bundet driftsfond eller et bundet investeringsfond, avhengig av hvilken type tiltak det er snakk om.

Rapportering på engangstilskuddet til kommunalt vedlikehold på Sørlandet og Vestlandet 2016

I rundskriv H-8/16 fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet ble gjort kort rede for hvordan det skal rapporteres på tilskuddet. Kommunene må i etterkant gi en samlet, kortfattet redegjørelse for bruken av tilskuddet til fylkesmannen.

I tillegg skal det angis på hvilket formål (KOSTRA-funksjon) og hvilket år (utgiftsført i 2016 eller satt av på bundet fond per 1.1.2017, ev. ikke brukt i tråd med kriteriene) tilskuddet er brukt. Departementet vil samtidig med dette rundskrivet sende ut et enkelt skjema til fylkesmennene for dette. 

 

Med hilsen

Thor Bernstrøm (e.f.)
avdelingsdirektør
Even Vaboen
seniorrådgiver

 

Vedlegg: Oversikt med tilskuddet til den enkelte kommune (pdf)