Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Rundskriv N-2/2019 - Reviderte retningslinjer for offentliggjøring av ruteopplysninger for persontransport

Dette rundskrivet erstattter tidligere Rundskriv N-4/2017.

Rundskriv N-2/2019 om reviderte retningslinjer for offentliggjøring av reuteopplysninger for persontransport

REVIDERTE RETNINGSLINJER TIL FORSKRIFT OM YRKESTRANSPORT MED MOTORVOGN ELLER FARTØY (YRKESTRANSPORTFORSKRIFTEN) FOR OFFENTLIGGJØRING AV RUTEOPPLYSNINGER FOR PERSONTRANPORT

Dette rundskrivet erstattter tidligere Rundskriv N-4/2017.

Samferdselsdepartementet fastsetter nærmere retningslinjer for hva ruteplan for personruter skal angi og hvordan disse skal offentliggjøres, jf. yrkestransportforskriften § 28 tredje ledd.

Retningslinjene fremgår av Håndbok N801 Nasjonale rutedata – rammer og informasjonselementer, utgitt av Jernbanedirektoratet. Håndboken publiseres på www.jernbanedirektoratet.no/handbok, sammen med andre håndbøker for kollektivtransportsektoren. Det henvises til håndboken for detaljert oversikt over hvilke data som skal leveres og krav til disse.

1       Datainnsamling og overføring - ansvarlige enheter

Statens initiativer knyttet til reiseplanlegging og billettering er samordnet i et statlig heleid selskap, Entur AS, jf. Prop. 126 S (2015–2016) Nokre saker om luftfart, veg, særskilde transporttiltak og jernbane og Innst. 406 S (2015–2016).

I forbindelse med at statens initiativer er samordnet i ett selskap, har Samferdselsdepartementet også samordnet ansvaret for videreutvikling av retningslinjer og statens kjøp av tjenester i Jernbanedirektoratet fra 1. april 2017.

2       Kort om endringene i retningslinjene

2.1      Standard leveringsformat for dataoverføring og nye systemer for håndtering av data

I Håndbok N801 stilles det krav om at stoppesteddata og rutedata oversendes på felles tekniske formater, CEN-formatene NeTEx (CEN/TS 16614) og SIRI (EN 15531), i henhold til beskrevne norske profiler for formatene. Stoppested- og rutedata beskrives allerede i Vedlegg A. Dette utvides nå med Vedlegg B som er norsk profil for sanntidsdata. Det stilles i nåværende løsning ikke krav til at operatører skal implementere systemer for sanntids- og avviksinformasjon, men alle dataleverandører med sanntidssystem i bruk pålegges å sende inn disse dataene til det nasjonale selskapet, som angitt i Håndbok N801.

2.2      Utvidelse av datagrunnlaget

Datagrunnlaget skal ytterligere utvides på sikt. De planlagte utvidelsene omfatter tilleggsinformasjon som skal innhentes om infrastruktur og kjøretøy som gjør det mulig for bl.a. rullestolbrukere å dra nytte av tjenestene.

2.3      Tidsfrister for levering av data

Tidsfristene for overføring av rutedata tar utgangspunkt i brukernes og reiselivsnæringens behov for reiseplanlegging. Dataene skal til enhver tid være oppdaterte. Det er et krav at man skal kunne søke på rutedata i minimum 120 dager frem i tid. Dette er ikke til hinder for å korrigere data innenfor 120 dager dersom det skulle være nødvendig, men dataleverandørene anmodes om å tilpasse sine planleggingsprosesser slik at rutegrunnlaget synliggjøres for publikum så tidlig som mulig.

Sanntidsdata skal leveres i henhold til norsk profil fra 1. desember 2019. Data skal leveres kontinuerlig, med oppdateringer minimum hvert 20. sekund.

Sanntids- og avviksdata leveres gjennom egne kontinuerlige datastrømmer for de partene som har slike systemer.

2.4      Gjennomføring

Det forutsettes at data leveres i henhold til frister angitt i dette rundskrivet og krav som beskrevet i Håndbok N801. Alle data skal være levert i tide slik at Nasjonal rutedatabase fungerer operativt for reiseplanleggingsformål til enhver tid. Dataene skal være offentlig tilgjengelige.

Ved eventuelle fravik fra kravene, skal det sendes søknad til Jernbanedirektoratet med plan for når og hvordan data kan leveres i henhold til krav. Søknad håndteres separat for den enkelte aktør.

3       Eventuell innføring av sanksjoner

Samferdselsdepartementet vurderer nærmere hvorvidt det kan være behov for å innføre sanksjoner ved manglende overholdelse av kunngjøringsplikten.

Med hilsen

Anne-Lise Junge Jensen (e.f.)

avdelingsdirektør

 

 

Thea Ringstad

seniorrådgiver

Les rundskrivet (pdf)