Tiltak

Leseopplæring

Regjeringen vil

 • etablere en nasjonal satsing, Tid for lesing, for å styrke kvaliteten på leseopplæringen i skolen og for å bidra til god litteraturformidling i SFO og barnehage
 • gi tilskudd til kommunene til innkjøp av trykte lærebøker for å skape bedre balanse mellom skjerm og bok i skolen
 • tildele midler til Nasjonalt lesesenter for at senteret skal drive kompetanseutvikling og for å styrke leseopplæring og lesemotivasjon i skolen
 • utvikle støtte- og veiledningsressurser til skoler og kommuner om pedagogisk bruk av skolebiblioteket for å bidra til at skolebiblioteket brukes aktivt i opplæringen
 • bygge videre på og styrke arbeidet med fagfornyelsen for å utløse det fulle potensialet i de nye læreplanene

Tilgang til variert litteratur

Regjeringen vil

 • satse på skolebibliotekene ved å:
  • fastsette en formålsbestemmelse for skolebibliotekene for å tydeliggjøre skolebibliotekets betydning og støtte opp under skolens arbeid med lesing
  • styrke Utdanningsdirektoratets tilskuddsordning for personalressurser og kompetanseutvikling i skolebibliotekene slik at flere kommuner får støtte til å utvikle skolebibliotekene
  • styrke Kulturrådets skolebibliotekordning for å øke tilgang til og formidling av litteratur i skolen
 • opprette en ny tilskuddsordning for å bidra til økt samarbeid mellom barnehager og folkebibliotek slik at barnehagebarn får bedre tilgang til bøker
 • styrke Kulturrådets innkjøpsordninger for å øke tilgangen på variert og aktuell litteratur i bibliotekene for barn og unge
 • styrke Kulturrådets arbeid med litteratur på nynorsk, samiske språk og nasjonale minoritetsspråk
 • styrke Nasjonalbibliotekets tjeneste Tibi – Biblioteket for tilrettelagt litteratur for å øke tilgangen på tilrettelagt litteratur
 • styrke Nasjonalbibliotekets flerspråklige bibliotek for å øke tilgangen på litteratur på andre språk enn norsk

Formidling av variert litteratur

Regjeringen vil videreføre

 • tilskuddsordninger og prosjektmidler til organisasjoner og frivillig sektor slik at de kan fortsette å bidra til økte leseferdigheter og leselyst for barn og unge
 • spillemidler til leselyst og litteraturformidling i bibliotek for å øke leselysten hos barn og unge
 • Nasjonalbibliotekets prosjektstøtte til bibliotekenes Sommerles-kampanje til og med 2030 for å bidra til barn og unges leselyst og leseferdigheter

Regjeringen vil styrke

 • aktører som formidler litteratur til barn og unge slik at litteraturen kan nå ut til enda flere
 • Kulturrådets tilskuddsordning for litteraturformidling slik at litteraturen når flere barn og unge
 • litteraturformidlingen gjennom Den kulturelle skolesekken