Samordning av statlige innsigelser

Evaluering av forsøket med samordning av statlige innsigelser til kommunale planer

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Norut gjennomført en evaluering av det treårige forsøket med samordning av statlige innsigelser til kommunale planer etter plan- og bygningsloven.

Seks fylker har deltatt i samordningsforsøket siden det startet i 2013, og seks fylker har deltatt fra 2015. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gitt få føringer for hvordan samordningen skal gjennomføres, og praktiseringen varierer derfor fra fylke til fylke. Formålet med forsøket er å få til en mer effektiv og målrettet behandling av plansaker, og et bedre samarbeid mellom kommunene og statlige myndigheter. Det er også et mål å styrke kvaliteten og gjennomførbarheten av kommunale arealplaner.

Rapporten beskriver hvordan forsøket har fungert, og om det har bidratt til å nå målene om mer effektiv planbehandling, bedre samarbeid og bedre planer. 

Samordningsforsøket avsluttes ved utgangen av 2016, og Kommunal- og moderniseringsdepartementet skal i løpet av høsten 2016 avklare hvordan ordningen skal videreføres. Evalueringsrapporten fra Norut er et grunnlag i dette arbeidet.