Sanksjon og ikraftsetting av Lagtingets vedtak til lov om endringer i lov 25 . mars 1994 nr. 7 om sikring mot og erstatning for naturskader (naturskadeloven) og lov 16. juni 1989 nr . 70 om naturskadeforsikring

Bifalt ved kongelig resulusjon 17.desember 2007