Sanksjon og ikrafttredelse av Stortingets vedtak 3. juni 2013 til lov om endringer i reindriftsloven mv. (avvikling av områdestyrene)

Kongelig resolusjon 10/13 av 14.06.2013