Sentralbankloven

Lov 21. juni 2019 nr. 31 om Norges Bank og pengevesenet mv. (sentralbankloven)

Norges Bank er landets sentralbank. Norges Bank er et eget rettssubjekt med partsevne og eies av staten. Formålet for sentralbankvirksomheten er å opprettholde en stabil pengeverdi og fremme stabilitet i det finansielle systemet og et effektivt og sikkert betalingssystem. Sentralbanken skal bidra til høy og stabil produksjon og sysselsetting.

Se loven på lovdata.no

Tilhørende forskrifter