Sparebank 1 Gruppen AS gis tillatelse til erverv av aksjene i Glitnir Bank ASA

Et konsortium av 20 banker i Sparebank 1 Gruppen har i dag fått konsesjon til å kjøpe alle aksjene i Glitnir Bank ASA. Glitnir Bank ASA er et heleid datterselskap av Glitnir Banki hf på Island.

Sparebank 1 Gruppen AS
Pb 778 Sentrum
0106  OSLO
 


       
Deres ref                                            Vår ref                                                  Dato
                                                         08/5994 FM IJR                                      4.12.2008


Søknad om konsesjon for erverv av aksjene i Glitnir Bank ASA


Det vises til tilråding fra Kredittilsynet 13. november 2008 og søknad 31. oktober 2008 fra banker i SpareBank 1-alliansen om erverv av samtlige aksjer i Glitnir Bank ASA.


1.
Banker i SpareBank 1-alliansen inngikk 20. oktober avtale med Glitnir Banki hf, ved administrasjonsstyret, om erverv av samtlige aksjer i Glitnir Bank ASA med underliggende datterselskap BN Boligkreditt AS, Bolig- og Næringskreditt AS og Glitnir Factoring AS. Bankene søker om tillatelse til å gjennomføre oppkjøpet.

Kjøperne er etablert som et konsortium av 20 banker i SpareBank 1-alliansen hvor aksjene skal fordeles på følgende banker med følgende eierandel:

SpareBank 1 SMN  25,00 pst.
SpareBank 1 SR-Bank 20,00 pst.
SpareBank 1 Nord-Norge 20,00 pst.
Sparebanken Hedmark 15,00 pst.
Sparebanken Buskerud Vestfold 2,82 pst.
Sparebanken Telemark 2,37 pst.
Ringerikes Sparebank 1,90 pst.
Rygge-Vaaler Sparebank 1,84 pst.
SpareBank 1 Hallingdal 1,50 pst.
Sparebanken Nordvest 1,23 pst.
Gran Sparebank  1,20 pst.
Modum Sparebank 1,01 pst.
Nøtterø Sparebank 0,90 pst.
Sparebanken Jevnaker Lunner 0,90 pst.
Sparebanken Volda Ørsta 0,89 pst.
Fron Sparebank 0,76 pst.
Sparebanken Hardanger 0,75 pst.
Lom og Skjåk Sparebank 0,72 pst.
Kvinnherad Sparebank 0,63 pst.
Halden Sparebank 0,59 pst.

 
Kjøperne er individuelle sparebanker som samarbeider på en rekke områder, og som markedsføres under merkenavnet SpareBank 1.


2.
Søknad om tillatelse til å erverve samtlige aksjer i Glitnir Bank ASA vurderes i henhold til lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) § 2-2 jf. §§ 2-3 og 2-6.

I vurdering av om kjøperne kan få tillatelse til å erverve samtlige aksjer i Glitnir Bank ASA har Finansdepartementet lagt vekt på at kjøperne i finansieringslovens forstand anses egnet til å erverve samtlige aksjer i Glitnir Bank ASA.

Finansdepartementet fatter etter dette følgende vedtak:

Konsortiet av SpareBank 1-banker gis tillatelse til å erverve samtlige aksjer i Glitnir Bank ASA i henhold til finansieringsvirksomhetsloven § 2-2 jf. § 2-3, og i henhold til søknaden.


Det stilles følgende vilkår for tillatelsen:

  1. Transaksjoner som foretas mellom Glitnir Bank ASA med tilhørende datterselskaper og SpareBank 1-bankene, skal skje i samsvar med vanlige forretningsmessige vilkår og prinsipper.
  2. Tillatelsen faller bort dersom den ikke benyttes innen tre måneder etter at tillatelsen er gitt.

Finansdepartementet gjør for ordens skyld oppmerksom på at det må søkes om tillatelse til eventuell avvikling, sammenslutning eller andre endringer i Glitnir Bank ASA i tråd med det til enhver tid gjeldende regelverket.


Med hilsen


Jan Bjørland  e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                                                 Erling G. Rikheim
                                                                                                 avdelingsdirektør


Gjenpart: Kredittilsynet