Sparebanken Vest og Sauda Sparebank gis tillatelse til sammenslåing

Finansdepartementet har 30. september 2009, med hjemmel i de nye lovreglene for sparebanksektoren som trådte i kraft 1. juli 2009, gitt tillatelse til at Sparebanken Vest og Sauda Sparebank slår seg sammen.

Advokatfirmaet Selmer DA
Knut Størmer Endre
P.B. 1324 Vika
0112 Oslo
 

 

Deres ref                                  Vår ref                                        Dato
                                               09/4197 FM MaI                           30.09.2009


Tillatelse til sammenslåing


Det vises til søknad 1. juli 2009, hvor det på vegne av Sparebanken Vest og Sauda Sparebank søkes om tillatelse til å slå de to sparebankene sammen, med Sparebanken Vest som overtakende bank, samt tillatelse til avvikling av Sparebanken Sauda og opprettelse av Sparebankstiftelsen Sauda. Det vises videre til Kredittilsynets tilrådning i saken 31. august 2009. 

Med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) § 2c-2 gir Finansdepartementet tillatelse til å overføre aktiva og passiva fra Sauda Sparebank til Sparebanken Vest i samsvar med vedtak i Sparebanken Vests representantskapsmøte 25. juni 2009 og vedtak i Sauda Sparebanks forstanderskapsmøte 25. juni 2009.

Med hjemmel i finansieringsvirksomhetsloven § 2c-8 annet ledd gir Finansdepartementet tillatelse til å avvikle sparebankvirksomheten i Sauda Sparebank.

Med hjemmel i finansieringsvirksomhetsloven § 2c-8 annet ledd, jf. § 2c-12 annet ledd gir Finansdepartementet tillatelse til å opprette Sparebankstiftelsen Sauda.

Tillatelsene gis på følgende vilkår:

  1. Sparebanken Vest og Sauda Sparebank skal godgjøre at tiltakene til beskyttelse av bankenes innskytere angitt i finansieringsvirksomhetsloven § 2c-3 femte ledd er gjennomført.
  2. Sparebanken Vest skal videreføre sparebankvirksomhet med lokal forankring i Sauda og Suldal kommuner. 
  3. Det skal til enhver tid fremgå av vedtektene til Sparebankstiftelsen Sauda at stiftelsen skal ha som formål å utøve et langsiktig og stabilt eierskap i Sparebanken Vest, og at stiftelsen ved sine disposisjoner i rimelig utstrekning skal ta hensyn til det distriktet som har bygget opp kapitalen i tidligere Sauda Sparebank.

Kredittilsynet gis fullmakt til å godkjenne vedtektsendringer i Sparebanken Vest i forbindelse med sammenslåing av sparebankene og fullmakt til å godkjenne Sparebankstiftelsen Saudas vedtekter etter finansieringsvirksomhetsloven § 2c-2.

 


Med hilsen


Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                             Mirella E. Wassiluk
                                                                             underdirektør


Gjenpart: Kredittilsynet (ref. 09/6947)
               Sparebanken Vest, Sauda Sparebank.