Spørsmål om lovforståelse – pasient- og brukerrettighetsloven §§ 2-3 og 7- 2

Vi viser til e-post sendt 13. januar i år, oversendt til Helse- og omsorgsdepartementet fra Helsedirektoratet 31. januar.

Etter pasient- og brukerrettighetsloven § 2-3 har pasienten etter henvisning fra allmennlege rett til fornyet vurdering av sin helsetilstand av spesialisthelsetjenesten. Denne rettigheten er nærmere omtalt i Ot.prp. nr. 12 (1998-99) punkt 4.5, jf. også de spesielle merknadene til bestemmelsen i kapittel 12 i samme proposisjon. Her framgår det at en ny vurdering skal være et selvstendig alternativ til den opprinnelige vurderingen, og at en pasient kan klage på at retten til fornyet vurdering ikke er innfridd.

Retten til å klage er som kjent videreført i pasient- og brukerrettighetsloven § 7-2. Fjerde ledd i denne bestemmelsen viderefører tidligere bestemmelse om hvem som kan anses som pasientens representant. Dersom fastlegen ikke har skriftlig fullmakt til å klage på pasientens vegne, kan vedkommende ikke anses som pasientens representant (med mindre fastlegen har samtykkekompetanse etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4).

Ut fra de opplysningene e-posten inneholder, legger departementet til grunn at henvendelsen fra fastlegen må vurderes etter pasient- og brukerrettighetsloven § 2-3, og at det må informeres om klagerett dersom avslag opprettholdes.

Med vennlig hilsen

Elisabeth Salvesen e.f.
avdelingsdirektør

Liv Telle
seniorrådgiver

Kopi:
Helsedirektoratet