Statlig bidrag til etablering av gangbro over Spangereidkanalen

Vi viser til kommunens søknad fra 29. mai 2007 og annen kontakt om saken.

Miljøverndepartementet ser positivt på samarbeidet med Lindesnes kommune når det gjelder tilrettelegging for friluftsliv, og vil fortsatt medvirke til utvikling av skjærgårdsparken på Sørlandet. Spangereidkanalen utgjør et betydelig løft for reiselivsutvikling som i stor grad også har økt mulighetene for friluftsliv med bruk av fritidsbåt på Agderkysten. Samtidig er det viktig at kommunen sørger for en god helhetlig arealpolitikk i strandsonen omkring Spangereid, slik at bl. a. viktig grønnstruktur, naturlandskap, kulturmiljø og mulighetene til friluftsliv ved sjøen her ivaretas helhetlig.

Departementet finner å kunne medvirke med kr 2 500 000,- over Statsbudsjettet 2008 kap 1427 post 30 til etablering av gangbro over Spangereidkanalen som et sikringstiltak for friluftsliv innenfor skjærgårdsparkens utvikling. Vår medvirkning til dette gis under forutsetning av at Lindesnes kommune følger forpliktende opp intensjonen som er beskrevet i søknaden om å sikre en sammenhengende turveiforbindelse fra Njervesanden til Nyresnes og Trones, samt sørge for tilstrekkelig grønnstruktur mellom kanalen og Nyresneset, slik at kanalprosjektet samlet sett tilpasses landskapet, og gangbroa dermed vil inngå i et helhetlig tilretteleggende grep for friluftsliv.

Gangbroprosjektet forutsettes gjennomført som omsøkt innen 1.12.2008.

Faktura for utbetaling sendes til:
Departementenes Servicesenter, DSS Efaktura, postboks 8129 Dep, 0032 Oslo og merkes med bestillerreferanse MD40144Hjermundrud.

Samtidig skal det sendes en økonomisk oversikt til:
Miljøverndepartementet, Postboks 8013 Dep, 0030 Oslo, som skal inneholde et enkelt og bekreftet regnskap med kort forklarende tekst om hva midlene er nyttet til.

Det tas forbehold om at departementet eller Riksrevisjonen har anledning til å kontrollere at midlene er nyttet etter forutsetningene. Ubenyttede midler vil bli trukket tilbake.

Når det gjelder forutsetningene om at gangbroa skal inngå som et helhetlig tilretteleggende grep for friluftsliv med etablering av en sammenhengende turveiforbindelse m. v., legger vi til grunn at kommunen før utbetaling fremlegger en konkret framdriftsplan over 3 år og at planen forankres i kommunestyret. Departementet, Direktoratet for naturforvaltning og Fylkesmannen i Vest-Agder står til rådighet for samråd om innholdet i slik framdriftsplan, som del av samarbeidet om utvikling av skjærgårdsparken.

 

Med hilsen

 

Harald S. Ruberg (e.f.)
avdelingsdirektør

 Ivar Hjermundrud
 seniorrådgiver


Kopi:
Direktoratet for naturforvaltning
Fylkesmannen i Vest-Agder
Vest-Agder fylkeskommune