Statsbudsjettet 2012 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner etter Stortingets vedtak

Rundskriv H-1/12

Rundskriv H-1/12 Brev til kommunene, fylkeskommunene og fylkesmennene 11. januar 2012 med orientering om konsekvenser av Stortingets vedtak om statsbudsjettet for 2012. I brevet informeres det også om enkelte mindre justeringer i rammetilskuddet for 2011.

Kommunene
Fylkeskommunene
Fylkesmenn

Nr. Vår ref. Dato
H-1/12 11/106-16 SSP

11.01.2012

 

Regjeringen la 5. oktober fram forslag til statsbudsjett for 2012, jf. Prop. 1 S (2011-2012).

Stortingets finanskomité avga 18. november Innst. 3 S (2011-2012). På bakgrunn av innstillingen vedtok Stortinget 24. november kommunale og fylkeskommunale skattører og rammetilskudd til kommuner og fylkeskommuner 2012. Stortingets vedtak var i tråd med regjeringens forslag.

For nærmere detaljer om budsjettopplegget for kommunesektoren 2012 viser vi til overnevnte budsjettdokumenter.

I punkt 4 omtales tilleggsbevilgningen i statsbudsjettet 2011 til dekning av kommunenes utgifter til psykososial oppfølging etter terrorangrepene 22. juli. 


1. Kommunesektorens inntektsrammer 2012

Det anslås å bli en reell vekst i kommunesektorens inntekter på om lag 5 mrd. kroner i 2012, eller 1,4 pst. Veksten er regnet fra anslått inntektsnivå i 2011 i revidert nasjonalbudsjett for 2011. Av veksten er 3,75 mrd. kroner frie inntekter. Dette tilsvarer en reell vekst i frie inntekter på 1,3 pst.

Stortinget har i tråd med regjeringens forslag vedtatt følgende maksimalskattører for personlige skatteytere i 2012:

  • Kommuner: 11,6 prosent (økning på 0,3 prosentpoeng fra 2011
  • Fylkeskommuner: 2,65 prosent (uendret fra 2011)

Stortinget har vedtatt øremerkede bevilgninger til kommunesektoren for 2012 ved behandlingen av fagkomiteenes budsjettinnstillinger. Det vises til vedlegg 1 for en oversikt over statlige overføringer til kommunesektoren.

Samhandlingsreformen

Fra og med 1. januar 2012 får kommunene medfinansieringsansvar for medisinske opphold og konsultasjoner i spesialisthelsetjenesten og betalingsansvar fra dag 1 for utskrivingsklare pasienter som blir liggende på sykehus. I forbindelse med kommunal medfinansiering overføres i alt 5 007 mill. kroner fra de regionale helseforetakene til rammetilskuddet til kommunene. Som følge av betalingsansvaret for utskrivingsklare pasienter overføres det 560 mill. kroner fra de regionale helseforetakene til rammetilskuddet til kommunene. Disse beløpene holdes utenfor den beregnede inntektsveksten i 2012. Det vises til nærmere omtale i kapittel 2 i KRDs budsjettproposisjon, og i Helse- og omsorgsdepartementets budsjettproposisjon,

2. Inntektsutjevnende tilskudd

Negativt rammetilskudd

Dersom en kommune en termin på grunn av høy skatteinngang får et negativt inntektsutjevnende tilskudd som er større enn det øvrige rammetilskuddet, blir kommunens rammetilskudd negativt. Kommunen får da ikke utbetalt rammetilskudd i den aktuelle terminen. Det negative rammetilskuddet blir avregnet mot neste terminutbetaling.
For 2012 forventer ikke departementet at noen kommuner vil få et negativt inntektsutjevnende tilskudd som er større enn det øvrige rammetilskuddet, men departementet vil i 2012 foreta en løpende vurdering av behovet for å holde tilbake utbetaling av rammetilskudd for kommuner med høy skatteinngang.   

Regnskapsmessig føring

Det inntektsutjevnende tilskuddet skal føres etter anordningsprinsippet. Ved utbetaling av rammetilskuddet i januar og februar 2012 må det inntektsutjevnende tilskuddet henføres til den perioden utbetalingen gjelder for (oktober, november eller desember 2011), mens det øvrige rammetilskuddet henføres til perioden som utbetalingen skjer (januar eller februar 2012).

Departementet tar sikte på at det inntektsutjevnende tilskuddet for 2011 vil være ferdig beregnet ca 1. februar 2012, når endelige skattetall for 2011 foreligger. Tallene blir lagt ut på departementets internettsider for løpende inntektsutjevning.

3. Tidspunkt for utbetaling av rammetilskudd 2012   

Rammetilskudd for 2011 vil være på mottakers konto på følgende datoer:
5. januar, 3. februar, 5. mars, 4. april, 4. mai, 5. juni, 5. juli, 5. september, 5. oktober og 5. november. Terminutbetalingene av rammetilskudd til kommuner og fylkeskommuner dokumenteres på Kommunal- og regionaldepartementets internettsider www.regjeringen.no/krd.

4. Tilleggsbevilgning – utgifter til psykososial oppfølging etter terrorangrepene 22. juli

I tilleggsbevilgning i statsbudsjettet for 2011 er skjønnstilskuddet økt med 80 mill. kroner til dekning av kommunenes utgifter til psykososial oppfølging etter terrorangrepene 22. juli, jf. Prop. 154 S (2010–2011). I statsbudsjettet for 2012 er skjønnstilskuddet økt med 50 mill. kroner til samme formål. Helse- og omsorgsdepartementet har i samråd med Kommunal- og regionaldepartementet fastsatt fylkesrammer for fordeling av midlene. Fylkesmannen fordeler fylkesrammen til kommuner med særlige behov som følge av terroranslagene. Fylkesrammene for 2011 og 2012 er vist i vedlegg 2. Kommunefordelingen av 2011 midlene vises i vedlegg 3.


Med hilsen

Thor Bernstrøm e.f.
avdelingsdirektør Sigurd Steinsund Pedersen
seniorrådgiver

Vedlegg:

  1. Statlige overføringer til kommunesektoren 2011 og 2012
  2. Fylkesfordeling av skjønn til psykososial oppfølging av kommunene i 2011 og 2012
  3. Kommunefordeling av skjønn til psykososial oppfølging av kommunene i 2011