Statsbudsjettet 2014 - kap 1540, post 70 - Tilskudd til nasjonale minoriteter

Tilskuddsordningene for nasjonale minoriteter har som mål å støtte virksomhet som bidrar til aktiv samfunnsdeltakelse, som sikrer alle like muligheter og som motvirker diskriminering.

Tilskuddsordningen for nasjonale minoriteter har som mål å støtte virksomhet som bidrar til aktiv samfunnsdeltakelse, som sikrer alle like muligheter og som motvirker diskriminering. Tilskuddsordningene skal bidra til at prinsippene som er nedfelt i Europarådets rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter blir fulgt opp. Nasjonale minoriteter i denne sammenhengen er følgende grupper med langvarig tilknytning til Norge: Jøder, rom (sigøynere), kvener/norskfinner, romanifolket/taterne og skogfinner.

Tilskudd over denne ordningen blir gitt i tre kategorier: 

 1. Grunnstøtte til organisasjoner med basis i en nasjonal minoritet i Norge.
 2. Prosjektstøtte til formidling av kunnskap om nasjonale minoriteters situasjon, dokumentasjon av diskriminering, holdningsskapende arbeid, selvhjelpsvirksomhet og samarbeid over landegrenser. Prosjekter som har til formål å styrke nasjonale minoriteters språk, vil bli prioritert. Det kan gis prosjektstøtte til tiltak for nasjonale minoriteter i kommunal og fylkeskommunal regi.  
 3. Tilskudd til følgende mottakere som er særlig omtalt i Prop. 1 S (2013-2014): Kvensk institutt, Storfjord språksenter, Halti kvenkultursenter og den kvenske avisen Ruijan Kaiku.  

Det er satt av inntil 9,213 mill. kroner til denne tilskuddsordningen i 2014, med forbehold om at regjeringens forslag i statsbudsjettet for 2014 får tilslutning i Stortinget, jf. Prop. 1 S (2013-2014). Av økningen fra 2013 er 1 mill. kroner forbeholdt kvensk språk og kultur.


GRUNNSTØTTE - NASJONALE MINORITETER

Bakgrunn og formål

Bakgrunnen for ordningen er artikkel 15 i Europarådets rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter, hvor det fremgår: Partene skal skape de forutsetninger som er nødvendige for at personer som tilhører nasjonale minoriteter, sikres effektiv deltakelse i det kulturelle, sosiale og økonomiske liv og i offentlige anliggender, særlig de som berører dem”.

Formålet med ordningen er å støtte frivillige organisasjoner med basis i en nasjonal minoritet som gjennom sin generelle virksomhet og konkrete aktiviteter ivaretar og representerer interessene til nasjonale minoriteter, og fremmer dialog og samarbeid mellom nasjonale minoriteter, frivillige organisasjoner og offentlige myndigheter. Departementet legger i utgangspunktet vekt på selvidentifiseringen til medlemmene i organisasjonen i vurderingen av om en organisasjon har basis i en nasjonal minoritet.

Grunnstøtte kan gis til organisasjoner som har som formål å:

 • fremme interessene og ivareta rettighetene til nasjonale minoriteter i Norge
 • bevare og utvikle minoritetens kultur og identitet, språk, tradisjon og kulturarv
 • fremme samarbeid mellom organisasjoner som representerer nasjonale minoriteter, nasjonalt og internasjonalt
 • være en brobygger mellom minoritetsgruppen og majoritetssamfunnet
 • bidra til å dokumentere og motvirke rasisme og diskriminering
 • fungere som diskusjonspartner overfor myndighetene

Et flertall av disse formålskriteriene bør finnes i organisasjonens vedtekter og eventuelt også i virksomhetsplaner, og må gjenspeiles i organisasjonens daglige virksomhet.

Grunnstøtte gis ikke til stiftelser. Organisasjoner og virksomheter som har religiøs eller partipolitisk virksomhet som sitt hovedformål, faller også utenfor grunnstøtte-ordningen.

Tildelingskriterier

Krav som stilles for å kunne få grunnstøtte:

 • organisasjonen må ha basis i en nasjonal minoritet
 • organisasjonen må være registrert i Brønnøysundregisteret
 • organisasjonen må være medlemsbasert
 • organisasjonen må være demokratisk oppbygd, med et styre som er valgt på årsmøte
 • organisasjonen må ha vedtekter som er fastsatt på årsmøte og organisasjonens formål må komme klart fram av vedtektene
 • organisasjonen må kunne gjøre rede for bruken av tidligere tildelt offentlig støtte
 • organisasjonen må ha årsrapport og årsregnskap som dokumenterer at den har eksistert i 12 måneder når søknadsfristen går ut
 • organisasjonen må ha så mange medlemmer at den oppfattes som representativ for hele eller en del av en nasjonal minoritet. Som hovedregel må en slik organisasjon ha minst 100 betalende medlemmer i Norge. Departementet kan fravike dette kravet når det gjelder de tallmessig minste minoritetene og i tilfeller hvor det ikke finnes andre organisasjoner innenfor den aktuelle minoriteten.

Grunnstøtte kan brukes til:

 • driftsutgifter (leie av kontorlokaler, telefon, elektrisitet, lønnskostnader, etc.)
 • spesielle arrangementer som inngår i en årsplan, for eksempel styremøter, medlemsmøter, årsmøter
 • andre aktiviteter eller prosjekter som inngår som en del av årsplanen og som er i tråd med tilskuddsordningens formål
 • utgifter til regnskap og revisjon
 • lokallag og lokale aktiviteter
 • kontakt med myndighetene 

Ved vurderingen av nivået på grunnstøtten vil det i hovedsak bli lagt vekt på:

 • antall betalende medlemmer
 • planlagte og gjennomførte aktiviteter
 • antall lokallag, deres størrelse og aktivitet
 • annen lokal aktivitet

Antall personlig betalende medlemmer i kalenderåret før må kunne dokumenteres ved inntektsførte kontingenter som kan kontrolleres i regnskapet av revisor. Revisor må bekrefte at denne kontrollen har blitt foretatt. Dersom organisasjonen bruker ulike medlemskategorier, for eksempel enkeltmedlemskap og familiemedlemsskap, må det oppgis hvor mange innbetalinger det er i hver kategori.

Ved behov må antall betalende medlemmer og inntektsførte kontingenter kunne kontrolleres av departementet (bevilgningsreglementet § 10, 2. ledd) og Riksrevisjonen (lov om Riksrevisjonen § 12). Det er ikke krav om at departementet skal få utlevert medlemslister.

Søknadens form og innhold

Det er laget et eget søknadsskjema for grunnstøtte over denne tilskuddsordningen. Elektronisk søknadsskjema kan lastes ned på www.regjeringen.no/FAD under Nasjonale minoriteter – Tilskudd til nasjonale minoriteter.

Søknaden må inneholde følgende opplysninger:

 • organisasjonens navn med adresse, web-adresse, telefonnummer (ev. faksnummer), e-postadresse, kontonummer, organisasjonsnummer og kontaktperson med adresse og telefonnummer
 • oversikt over leder, kasserer og øvrige styremedlemmer
 • medlemstall, fordelt på personer med fullt medlemskap og støttemedlemmer (hvis det er aktuelt) 
 • oversikt over eventuelle lokallag
 • plan for tiltak og aktiviteter i 2014 og begrunnelse for disse
 • budsjett for 2014

Dokumenter som må legges ved:

 • regnskapsstatus pr. 30. september 2013 eller senere
 • regnskap og rapport for 2012, med bekreftelse fra revisor på antall betalende medlemmer, dersom dette ikke er sendt departementet tidligere
 • organisasjonens vedtekter (formål og når organisasjonen ble stiftet skal klart fremgå av vedtektene)

Departementet kan kontakte søker for utfyllende opplysninger dersom søknaden er mangelfull. Det kan også være aktuelt å be om møte med søker.

Søknadsskjema grunnstøtte (Word)

Søknad merkes «grunnstøtte - nasjonale minoriteter», og sendes til postmottak@fad.dep.no. 

Frist for å søke om grunnstøtte for 2014 er 25. november 2013.

Det er ikke er klagerett til Kongen over vedtak om fordeling av midler fra denne posten. Det kan kreves at vedtaket behandles på nytt i departementet innen tre uker etter at avslagsbrev er mottatt.  

Rapportering

Organisasjoner som mottar støtte er ansvarlig for rapportering om bruken av midlene.

 • Regnskap skal være i samsvar med framlagt budsjett og planlagte aktiviteter.  Eventuelle avvik må forklares. Det må også opplyses om ubenyttede midler.
 • Regnskapet skal revideres av statsautorisert eller registrert revisor. I tillegg til vanlig revisjonsgjennomgang skal revisor bekrefte at offentlige tilskudd er spesifisert i regnskapet og at de kravene som stilles i tilskuddsbrevet er oppfylt. Revisor skal også bekrefte antall medlemmer som har betalt kontingent i kalenderåret, fordelt på enkeltmedlemmer og familiemedlemskap. Organisasjonen må gjøre revisor kjent med disse kravene.
 • Årsrapport skal inneholde en beskrivelse av organisasjonens virksomhet i løpet av året. Det legges ved en liste over punkter som årsrapporten skal omfatte sammen med tilskuddsbrevet. Frist for innsendelse av årsrapport er 31. mars påfølgende år.

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet og Riksrevisjonen har adgang til å kontrollere at midlene er benyttet etter forutsetningene, jf. lov om Riksrevisjonen § 12 og bevilgningsreglementets § 10, 2. ledd.

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet kan kreve delrapporteringer gjennom året. Det vil i så fall framgå av tilskuddsbrevet.

Grunnstøtten skal benyttes det året den er gitt for. Dersom en organisasjon ikke har benyttet hele grunnstøtten ett år kan departementet kreve midlene tilbakebetalt, eller trekke mindreforbruket av neste års grunnstøtte.

Dersom det blir vesentlige avvik i gjennomføring av planene for organisasjonen i løpet av året må departementet informeres.

Tidsplan - grunnstøtte

Tid

Hva

Hvem

Medio oktober

Utsendelse av rundskriv

departementet

25. november

Søknadsfrist grunnstøtte

organisasjonene

Desember/januar

Møter med organisasjonene

departementet

Desember/januar

Behandling av søknadene

departementet

Januar/februar

Tilskuddsbrev sendes ut

departementet

31. mars

Frist for å sende inn regnskap og rapport for bruk av midlene fra året før

organisasjonene

1. mai

Frist for å sende inn utbetalingsanmodning for første utbetaling

organisasjonene

1. september

Frist for å sende inn utbetalingsanmodning for andre utbetaling

organisasjonene


 

PROSJEKTSTØTTE - NASJONALE MINORITETER

Formålet med prosjektstøtte til nasjonale minoriteter er å bidra til formidling av kunnskap om situasjonen for minoritetsgruppene, til dokumentasjon av diskriminering, holdningsskapende arbeid, selvhjelpsvirksomhet og kontakt og samarbeid mellom de nasjonale minoritetene.

Tildelingskriterier

Organisasjoner, kommuner, fylkeskommuner og andre som har virksomhet i tilknytning til nasjonale minoriteter kan søke om prosjektstøtte. Det gis ikke prosjektstøtte til privatpersoner. Organisasjoner må dokumentere at den har et valgt styre. For å få støtte er det en forutsetning at en kan gjøre rede for bruk av tidligere tildelt offentlig støtte. Prosjektet det søkes om midler til, skal være tidsavgrenset og ikke en del av den ordinære driften.

Det kan søkes om tilskudd til følgende type prosjekter:

 • dokumentasjon og formidling av kunnskap om nasjonale minoriteters situasjon (rene forskningsprosjekter faller ikke inn under denne ordningen)
 • dokumentasjon av kvinners stilling blant nasjonale minoriteter
 • holdningsskapende arbeid, spesielt rettet mot barn og unge, skoleverket eller offentlige myndigheter
 • selvhjelpsvirksomhet
 • kontakt og samarbeid mellom nasjonale minoriteter i Norge og på tvers av landegrenser, fortrinnsvis i Norden

Søknadens form og innhold

Det er laget et eget søknadsskjema for prosjektstøtte over denne tilskuddsordningen. Elektronisk søknadsskjema kan lastes ned på www.regjeringen.no/FAD under Nasjonale minoriteter – Tilskudd til nasjonale minoriteter.

Søknaden må inneholde følgende opplysninger:

 • beskrivelse av mål og målgruppe, aktiviteter og framdriftsplan for prosjektet
 • budsjett med presisering av eventuelle administrative kostnader knyttet til gjennomføringen av prosjektet
 • opplysninger om det søkes om midler fra andre kilder
 • navn på prosjektleder/ansvarlig person
 • informasjon om den som søker

Søknadskjema prosjektstøtte (Word)

Søknad merkes «prosjektstøtte - nasjonale minoriteter», og  sendes til postmottak@fad.dep.no.

Frist for å søke om midler er 25. november 2013 og 1. mai 2014.

En forutsetning for å behandle søknader som kommer inn til fristen 1. mai 2014, er at det er midler igjen på budsjettposten.

Det er ikke er klagerett til Kongen over vedtak om fordeling av midler fra denne posten. Det kan kreves at vedtaket behandles på nytt i departementet innen tre uker etter at avslagsbrev er mottatt.  

Rapportering

De som mottar tilskudd er ansvarlig for rapportering ved prosjektets avslutning. Rapporten skal inneholde:

 • Regnskapsrapport. Nærmere krav til regnskapsrapportering vil bli spesifisert i tilsagnsbrevet.
 • Resultatrapport som skal inneholde en beskrivelse av hva som er gjort og hvem som er nådd gjennom prosjektet. Rapporten skal også inneholde en skjønnsmessig vurdering av resultatene som er oppnådd i forhold til det målet som var satt for prosjektet.

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet og Riksrevisjonen har adgang til å kontrollere at midlene benyttes etter forutsetningene, (jf. lov om Riksrevisjonen § 12 og bevilgningsreglementets § 10, 2. ledd).

Det er en forutsetning at bevilgninger brukes det kalenderåret de er gitt for. Ubrukte midler skal tilbakeføres til staten.

 

Oslo, 30. oktober 2013

 

Bjørn Olav Megard e.f.
ekspedisjonssjef                                         

Elin Bøe Elgsaas
avdelingsdirektør