Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

St.meld. nr. 25 (2005-2006)

Mestring, muligheter og mening

Til innholdsfortegnelse

13 Økonomiske og administrative konsekvenser

Regjeringen vil legge til rette for ytterligere personelløkning i omsorgstjenesten gjennom veksten i kommunenes frie inntekter. De varslede presiseringene av dagens regelverk for egenandeler og presisering av kommunens ansvar for sosial aktivitet innebærer ikke nye oppgaver for kommunene. Det er derfor ikke behov for å omtale verken økonomiske eller administrative konsekvenser særskilt.

Konkrete tiltak i Omsorgsplan 2015 som går ut over dagens budsjettrammer vil fremmes i de kommende års statsbudsjetter og omtales derfor senere.

De overordnede strategiene som er presentert i stortingsmeldingen vil på lang sikt kunne dempe utgiftsveksten til omsorgssektoren. De viktigste områdene er følgende: Øke utdanningsnivået i omsorgstjenesten, øke innsatsen på forskning, utvikle og fornye tjenestene, forebyggende arbeid og ivaretakelse av familieomsorgen, og prioritere bedre tilgjengelighet og universell utforming av både private hjem og det offentlige rom.

Til dokumentets forside