St.meld. nr. 31 (2001-2002)

Avslutning av handlingplan for eldreomsorgen

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Eldreomsorgen kom på nittitallet på etterskudd i forhold til den sterke veksten i tallet på eldre innbyggere med behov for pleie- og omsorg. Dette gjorde det nødvendig å ta i bruk ekstraordinære statlige virkemidler for å bygge ut kapasiteten og ruste opp standarden i alle ledd av pleie- og omsorgstjenestens tiltakskjede. Gjennom Handlingsplan for eldreomsorgen, som ble igangsatt fra 1998, skulle det tas et krafttak over 4 år for å sette kommunenes helse- og sosialtjeneste i stand til å holde tritt med befolkningsutviklingen og møte en ytterligere behovsvekst.

Som planlagt

Handlingsplanen har resultert i en kraftig opprustning og modernisering og en betydelig vekst i kapasiteten både på personellsiden og når det gjelder sykehjem og omsorgsboliger. Utbyggingen fortsetter helt fram til 2005 med de tilsagn som nå er gitt fra Husbanken. Regjeringen vil følge gjennomføringen av kommunenes utbyggingsprosjekter helt fram, og gi årlige rapporter til Stortinget.

Det er regjeringens oppfatning at kommunene har fulgt opp handlingsplanen, og at resultatene er i godt samsvar med de måltall som ble lagt til grunn da handlingsplanen ble vedtatt. I hovedsak er planen gjennomført og skal derfor avsluttes som forutsatt. De øremerkede driftstilskuddene ble på den bakgrunn lagt inn i de ordinære statlige overføringene til kommunene fra 2002.

På investeringssiden er handlingsplanen utvidet to ganger, slik at det også i 2002 gis Husbanktilsagn om tilskudd til sykehjemsplasser og omsorgsboliger, selv om søknadsfristen gikk ut i 2001. Gunstige tilskuddsordninger har utløst svært mange søknader ved søknadsfristens utløp 1. oktober 2001. Fast styring og klar prioritering ved tildeling av rammen for 2002 har bidratt til bedre fordeling mellom kommunene. Ved å løfte alle, men mest de kommunene som lå lavest, er geografiske forskjeller utjamnet.

Før avslutning

Regjeringen varslet i St.prp nr. 1 Tillegg nr. 4:

«Regjeringen vil på denne bakgrunn våren 2002 fremme en proposisjon for Stortinget hvor en ytterligere økning i tilsagnsrammen vil bli vurdert. Regjeringen vil i en slik sak gjennomgå fremtidig tilskuddsordning og hvordan eldreplanen kan avsluttes på en tilfredsstillende måte.»

Dette er utgangspunktet for denne meldingen, som vil bli fulgt opp med konkrete forslag i kommuneproposisjonen våren 2002.

For å nå målene om dekningsgrad, enerom og opprustning av gamle institusjoner, mener regjeringen det er nødvendig med en ytterligere utvidelse av handlingsplanens tilsagnsramme for bygging av sykehjem og omsorgsboliger. På bakgrunn av den dokumentasjon som er gitt i denne meldingen, vil regjeringen legge fram forslag som sikrer en slik utvidelse allerede i år.

Nye utfordringer

Etter avslutningen av handlingsplanen vil det fortsatt være svært store utfordringer i norsk eldreomsorg. Tilsynsmyndighetene avdekker hyppig svikt i grunnleggende rutiner ved enkelte sykehjem, mange eldre får ikke de tilbud de har rett på etter helse- og sosiallovgivningen, den medisinske oppfølgingen er ofte mangelfull og deler av tjenesteapparatet sliter med manglende rekruttering.

Handlingsplan for eldreomsorgen har først og fremst bidratt til en helt nødvendig styrking av kapasiteten. Tallet på omsorgsboliger og sykehjemsplasser og antall utførte årsverk har økt, eneromsreformen blir gjennomført og den bygningsmessige standarden er betydelig forbedret.

Enklere og bedre

Nå er det tid for å sette fokus på kvalitet og sikre brukerne større innflytelse over hvordan tjenestetilbudet utformes. Kvalitet og tjenesteinnhold i omsorgstjenesten er satt på dagsorden tidligere i St.meld.nr. 28 (1999–2000) Innhald og kvalitet i pleie- og omsorgstenestene. Dette må nå følges opp med konkrete tiltak som sikrer bedre tjenestekvalitet og enklere og mer brukervennlige ordninger. Det blir nødvendig å sette fokus på brukerstyring og valgfrihet, saksbehandling og rettssikkerhet, ledelse av pleie- og omsorgssektoren, organisering som sikrer større nærhet til brukerne og rekrutterings- og kompetansespørsmål.

Regjeringen legger i denne meldingen fram en orientering om en del av de aktuelle tiltakene, og viser ellers til arbeidet med videreføringen av Handlingsplan for helse- og sosialpersonell. Regjeringen tar sikte på at Handlingsplan for eldreomsorgen på denne måten vil bli avløst av et nytt utviklingsprogram for bedre kvalitet og enklere ordninger i omsorgstjenesten.

Gjennom handlingsplanen har kommunene stått fritt til å utforme og bygge ut et tjenestetilbud tilpasset lokale forhold og behov, og selv velge organisatoriske løsninger og tjenestemodeller. Dette har resultert i at noen kommuner har valgt å satse på sykehjem, mens andre har valgt å bygge ut omsorgsboliger og hjemmetjenester med heldøgns tilbud. I dag reguleres disse tilbudene i to forskjellige lover, det er ulike klageordninger og rettighetsbestemmelser og brukerbetalingsordningene er helt forskjellige.

Dette aktualiserer ytterligere spørsmålet om bedre harmonisering av den kommunale helse- og sosiallovgivning og like brukerbetalingsordninger. En brukerorientert tjeneste krever enklere ordninger og et mer enhetlig lovverk, som gir reell valgfrihet og tjenestetilbud individuelt tilpasset den enkeltes behov og ønsker.

Regjeringen tar sikte på å følge opp dette arbeidet, og varsler allerede nå at det vil bli lagt fram en ny Stortingsmelding våren 2003 som vil gi en mer fullstendig status for situasjonen i norsk eldreomsorg og inneholde det nye utviklingsprogrammet for kvalitet i omsorgstjenesten. En del av tiltakene vil imidlertid bli satt i gang allerede i år.

Til dokumentets forside