St.meld. nr. 42 (1999-2000)

Om endring av Grunnloven § 100

Til innholdsfortegnelse

1 Meldingens hovedinnhold

I denne stortingsmeldingen presenterer Justisdepartementet ulike utkast til ny grunnlovsbestemmelse om ytringsfrihet med sikte på at Stortingets representanter kan fremsette dem til behandling i stortingsperioden 2002-2005. Utkastene er utformet med bakgrunn i Ytringsfrihetskommisjonens utredning inntatt i NOU 1999: 27 «Ytringsfrihed bør finde Sted». I meldingen gis det også en kort redegjørelse for de viktigste konsekvensene av de ulike utkastene.

Ytringsfrihetskommisjonen har i sin utredning foreslått en ny grunnlovsbestemmelse om vern av ytringsfriheten (§ 100) og anbefalt flere lovendringer. Noen lovendringer anser kommisjonen for å være nødvendige for å bringe lovverket i samsvar med grunnlovsforslaget, mens andre bør etter kommisjonens oppfatning vurderes nærmere i lys av grunnlovsforslaget. Kommisjonen fokuserer også på ansvaret for å tilrettelegge de faktiske forutsetningene for utøvelse av ytringsfrihet.

Etter Grunnloven § 112 første ledd må forslag til endringer av Grunnloven fremsettes senest på det tredje storting i en stortingsperiode. For at det skal være mulig å vedta en ny Grunnlov § 100 i neste stortingsperiode, må endringsforslag følgelig fremsettes før det nåværende storting oppløses høsten 2000.

Det er vanlig at forslag til endringer i Grunnloven fremmes av stortingsrepresentanter som private grunnlovsforslag. Ettersom det nå er avgitt en utredning etter oppdrag fra regjeringen, har regjeringen funnet det naturlig å bidra til å tilrettelegge den videre behandlingen av utredningen for Stortinget. På denne bakgrunn har regjeringen sendt utredningen på en bred høring. Samtidig har regjeringen utformet alternative utkast til endringer i Grunnloven § 100 om ytringsfrihet. Formålet med denne behandlingsmåten er å gi Stortingets representanter en anledning til å vurdere og eventuelt fremsette flere ulike forslag til endringer i § 100 i Grunnloven, slik at Stortinget kan sikre seg større handlefrihet ved en eventuell behandling av spørsmålet om endring av grunnlovsbestemmelsen i neste stortingsperiode.

Den korte tiden som har stått til rådighet etter at kommisjonen avga sin utredning og høringen ble avsluttet, har gjort det nødvendig å begrense behandlingen til å omfatte en kort redegjørelse for hovedinnholdet i kommisjonens grunnlovsforslag og de rettslige konsekvensene av de alternative utkastene. De ulike forslagene er ikke i særlig grad vurdert opp mot hverandre ut fra en rettspolitisk synsvinkel. Siktemålet har vært å foreta en teknisk og praktisk tilrettelegging for Stortingets videre behandling av saken.

Regjeringen vil foreta en grundigere analyse og vurdering av de problemstillingene som Ytringsfrihetskommisjonens innstilling reiser, i en ny stortingsmelding som planlegges fremmet i løpet av første halvdel av kommende stortingsperiode.

Alternativene til de enkelte leddene i grunnlovsbestemmelsen er tatt inn i et vedlegg bakerst i stortingsmeldingen. Nummereringen av alternativene gir ikke uttrykk for preferanser fra regjeringens side.

Til dokumentets forside