St.meld. nr. 44 (2004-2005)

Om Sametingets virksomhet i 2004

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Kommunal- og regionaldepartementet

tilrår:

Tilråding fra Kommunal- og regionaldepartementet av 2. september 2005 om Sametingets virksomhet i 2004 blir sendt Stortinget.

Til dokumentets forside