St.meld. nr. 44 (2004-2005)

Om Sametingets virksomhet i 2004

Til innholdsfortegnelse

1 Sametingets regnskap for 2004

Sametingets regnskap for 2004 er et kontantregnskap for virksomheten i sin helhet og viser virksomhetens faktiske bokførte inntekter og utgifter.

Regnskapet presenteres i tre hoveddeler; resultatregnskap, balanse og noter til regnskapet. I noter til regnskapet gis en oversikt over bevilgninger mottatt, driftsregnskapet fordelt på hovedkoststeder, virkemiddelregnskapet fordelt på virkemiddelordningene og spesifisering av enkelte balanseposter. Under hver at disse hoveddelene gis det også forklaringer til eventuelle avvik.

Resultatregnskap

Tabell 1.1 

PostTekstNoteRes hiåRev.bud 04Avviki %
Bevilgninger
50Bevilgninger fra departementene1226 119 000225 639 000480 0000,2 %
1. Sum rammebevilgninger 226 119 000225 639 000480 0000,2 %
Drift politisk nivå, administrasjon og spesielle driftsutgifter
01Drift politisk nivå214 558 80214 815 000256 1981,7 %
01Drift administrasjon352 821 24052 559 500-261 740-0,5 %
22Spesielle driftsutgifter46 857 3106 706 000-151 310-2,3 %
2. Sum driftskostnader 74 237 35374 080 500-156 853-0,2 %
Virkemidler
51Næringsutvikling522 765 82222 417 000-348 822-1,6 %
52Kultur631 611 29731 747 000135 7030,4 %
53Samisk språk741 359 13741 450 00090 8630,2 %
54Miljø- og kulturvern811 484 15011 526 00041 8500,4 %
55Andre tilskudd (politisk arbeid)94 450 9984 451 00020,0 %
56Opplæring1024 292 64024 302 0009 3600,0 %
57Internasjonalt samarbeid113 495 5304 184 500688 97016,5 %
58Samefolkets fond12421 5890-421 589
59Helse- og sosialsatsing134 023 4964 100 00076 5041,9 %
60Arkiv-, bibliotek- og informasjonstjeneste145 418 0005 396 000-22 000-0,4 %
61Likestillingstiltak15288 662330 00041 33812,5 %
62Samisk statistikk16800 000300 000-500 000-166,7 %
63Regional utvikling og samarbeid17827 4001 355 000527 60038,9 %
3. Sum virkemidler 151 238 721151 558 500319 7790,2 %
4. Årsresultat (1-2-3) 642 9260642 926
Anvendelse av årsresultatet
Dekning av negativ egenkapital pr. 31.12.03-49 575
Til refordeling revidert budsjett 2005 – til annen EK-593 352
Sum anvendelse -642 926   

Balanse

Tabell 1.2 

BeskrivelseNote20032004
Eiendeler
Omløpsmidler
Kundefordringer1810 064 1137 392 942
Andre fordringer181 019 0572 714 795
Sum fordringer 11 083 16910 107 737
Bankinnskudd
– Driftskonto33 383 35553 370 202
– Samisk utviklingsfond17 337 59620 732 846
– Samisk kulturfond9 133 9556 637 322
– Samefolketsfond79 650 86179 663 530
Sum bank 139 505 768160 403 900
Sum eiendeler 150 588 937170 511 637
Egenkapital og gjeld
Egenkapital
Egenkapital1949 5750
Annen egenkapital – Til refordeling i revidert budsjett 2005190-593 352
Sum egenkapital 49 575-593 352
Gjeld
Avsetning for forpliktelser
Samisk utviklingsfond5-16 285 500-20 147 750
Samisk kulturfond6-9 508 257-8 223 038
Samefolketsfond – avkastning12-16 419 150-21 505 130
Samefolketsfond – kapital12-75 000 000-75 000 000
Avsetning gyldige tilsagn læremiddelutvikling10-12 646 693-14 453 131
Avsetning gyldige tilsagn kulturminnevern8-2 184 350-2 701 000
Avsetning gyldige tilsagn interreg, regional og statlig andel11-6 760 750-7 804 980
Sum fondsavsetninger og andre avsetninger for forpliktelser -138 804 700-149 835 029
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld-59 342-1 974 739
Pensjonsinnskudd-385 766-244 626
Skyldig offentlige avgifter-2 169 110-2 738 038
Annen kortsiktig gjeld – avsetning feriepenger og gruppelivsforsikring-3 968 733-3 910 752
Annen kortsiktig gjeld – kapitalisert avkastn. Norges bank-4 650 861-4 663 530
Øvrige avsetninger20-600 000-6 551 572
Sum kortsiktig gjeld -11 833 812-20 083 256
Sum egenkapital og gjeld -150 588 937-170 511 637

Noter til regnskapet

Note 1 Bevilgning fra departementene – post 50

Fordeling av bevilgningene fra departementene er som følger:

Tabell 1.3 

PostTekstRes hiåRevBud 2004Avviki %
50Kommunal- og regionaldepartementet143 000 000142 500 000500 0000,4 %
50Utdannings- og forskningsdepartementet29 569 00029 589 000-20 000-0,1 %
50Barne- og familiedepartementet10 716 00010 716 00000,0 %
50Miljøverndepartementet2 000 0002 000 00000,0 %
50Kultur- og kirkedepartementet31 734 00031 734 00000,0 %
50Helse- og omsorgsdepartementet5 100 0005 100 00000,0 %
50Landbruks- og matdepartementet4 000 0004 000 00000,0 %
Sum bevilgninger fra dept.226 119 000225 639 000480 0000,2 %
50Kommunal- og regionaldepartementet04 650 000-4 650 000-100,0 %
Sum bevilgninger fra dept., inkl. Samefolkets fond226 119 000230 289 000  

Avkastning Samefolkets fond inntektsføres ikke over resultatregnskapet. Ved mottak av innbetaling bokføres denne i balansen under punkt «Samefolkets fond – avkastning».

Den totale bevilgningen for 2004 til Sametinget var kr 226 119 000 (eksklusive Samefolkets fond), men ved budsjettreguleringen i mai 2003 ble det endelige budsjettet vedtatt med en total ramme på kr 225 639 000 (eksklusive Samefolkets fond).

Sametinget har totalt fått innbetalt kr 226 119 000 fra de ulike departementene i 2004. Det er også mottatt øvrige innbetalinger/tildelinger fra ulike departementer, men disse er bokført på tilhørende prosjekter under driftsregnskapet eller spesielle driftsutgifter.

Differansen på kr 500 000 på bevilgningen fra Kommunal- og regionaldepartementet skyldes bevilgning over statsbudsjettets kap. 500.21 Spesielle forsknings- og utredningsoppdrag – tilsagn om midler til prosjektet Samisk statistikk, prosjekt 71.17, tilsagn nr. 3/2004. Denne var ikke tatt med i Sametingets budsjett for 2004.

Utdannings- og forskningsdepartementet har i brev av 12.04.04 korrigert sitt tidligere tilsendte tilsagnsbrev av 01.04.04. Dette gjelder tilsagn over kap. 206 post 50, og forklaringen til dette er som følger:

«Budsjettforslaget i St.prp. nr 1 (2003–2004) var på 26 433 000 kroner. I budsjettvedtaket 12.12.03 ble bevilgningen økt til 27 589 000 kroner jf. Budsjettinnstilling S. nr. 12 (2003–2004). Ved Stortingets behandling av revidert nasjonalbudsjett, St.prp. nr. 63 (2003–2004) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet medregnet folketrygden for 2004, ble det vedtatt et samlet budsjettkutt på 75 mill. kroner. For Kap. 206 post 50 utgjør dette 20 000 kroner.»

Dette innebærer at den samlede bevilgningen er på kr 27 569 000, og ikke kr 27 589 000. I tillegg til dette er det mottatt kr 2 000 000 over kap. 226, Kvalitetsutvikling i grunnskolen, post 21 og prosjektnr. 69161. Dette er midler til utvikling av samiske læreplaner og til samisk innhold i de nasjonale læreplanene. Dette er i regnskapet bokført over prosjekt læreplaner i driftsregnskapet, som videreføres i 2005.

I tildelingsbrev av 01.04.04 fra Utdannings- og forskningsdepartementet er det over kap. 226 post 21 bevilget kr 2 000 000 til pedagogisk kvalitetsutvikling i samisk grunnopplæring. Beløpet skal bl.a. brukes til nødvendige tiltak utover Sørsameprosjektets (Sørsamisk opplæring ved heimeskolen) grunnbeløp for å sikre tilfredsstillende fremdrift i arbeidet. Tildelingen er ikke mottatt av Sametinget pr. 31.12.04, og det må derfor bokføres som en fordring på departementet. Det vil bli tatt kontakt med departementet for å få tildelingen utbetalt i 2005.

Driftsregnskap 2004

Note 2 Driftsutgifter politisk nivå – post 01

Tabell 1.4 

PostTekstRes hiåRevBud 2004Avviki %
01Sametingsrådet4 461 2964 290 000-171 296-4,0 %
– Reserve politisk omorganisering96 650100 0003 3503,4 %
– Tiltak barn og ungdom, jfr. rev. budsjett 0475 000200 000125 00062,5 %
01Sametingets plenum4 837 0224 405 000-432 022-9,8 %
01Sametingets møtelederskap602 468350 000-252 468-72,1 %
01Sametingsgruppene1 783 4172 305 000521 58322,6 %
01Sametingets kontrollkomité84 253106 00021 74720,5 %
01Sametingets tilskuddstyre475 100640 000164 90025,8 %
01Samisk parlamentarisk råd641 070690 00048 9307,1 %
01Sametingets språkstyre265 589345 00079 41123,0 %
01Samisk språknemnd875 277840 000-35 277-4,2 %
01Fiskeripolitisk utvalg70 32370 000-323-0,5 %
01Sametingets ungdomspolitisk utvalg (SUPU)181 165324 000142 83544,1 %
01Interreg overvåkingskom./tilskuddsstyre80 172150 00069 82846,6 %
Sum drift politisk nivå14 528 80214 815 000286 1981,9 %

Driftsutgifter for politisk nivå viser et underforbruk på kr 256 198 i forhold til revidert budsjett.

Overforbruket til Sametingsrådet skyldes først og fremst et høyere aktivitetsnivå i forhold til budsjettet.

Medgåtte utgifter for Sametingets plenum, Sametingets møtelederskap og Sametingsgruppene må ses i sammenheng i 2004. Totalt forbruk på disse er på kr 7 222 907 mot revidert budsjett på kr 7 060 000, som igjen gir et overforbruk på kr 162 907.

Medgått utgifter til Fiskeripolitisk utvalg er bokført med kr 70 323, i tillegg til dette er kr 240 000 overført fra denne posten til post 63 Regionalutvikling og samarbeid. Overforbruket skyldes stor politisk aktivitet innenfor fiskeri. Arbeidet med problemstillinger i tilknytning til Havressurslovutvalget har vært omfattende. Arbeidet er svært viktig for samiske fiskeriinteresser. Det har på den bakgrunn vært nødvendig med innhenting av ekstern juridisk ekspertise. Det tverrpolitiske arbeidet i fiskeripolitisk utvalg i forbindelse med Sametingets melding om fiske som næring i kyst- og fjordområdene har vært mer omfattende enn budsjettert. I tillegg har Sametinget deltatt i Finnmark fylkeskommunes prosjekt «Fiskeripolitikk med Finnmarksvri».

På bakgrunn av at det har vært et omfattende arbeid i samarbeid med regionalt nivå er utgiftene også finansiert over post 63 Regionalutvikling og samarbeid.

Note 3 Driftsutgifter administrativt nivå – post 01

Tabell 1.5 

PostTekstRes hiåRevBud 2004Avviki %
01Direktør2 530 6012 625 00094 3993,6 %
01Språkavdelingen4 847 6544 884 00036 3460,7 %
01Kultur- og næringsavdelingen7 115 3156 713 500-401 815-6,0 %
01Miljø- og kulturminnevernavdelingen7 778 6277 644 000-134 627-1,8 %
01Bibliotek- og informasjonsavdelingen8 479 6788 641 000161 3221,9 %
01Opplæringsavdelingen10 927 96010 493 000-434 960-4,1 %
01Samfunnsavdelingen3 688 9163 775 00086 0842,3 %
01Plan- og administrasjonsavdelingen7 452 4897 949 000496 5116,2 %
01Ikke spesifisert til hvilke avd. i rev.bud. 2004-165 000 
Sum drift administrasjon52 821 24052 559 500-261 740-0,5 %

Overforbruket i Kultur- og næringsavdelingen skyldes først og fremst utgifter medgått til forvaltning og deltakelse i Interreg programmene. Utgiftene til administrering og oppfølging av Sametingets to Interreg programmer er kostnadskrevende. Dette skyldes behovet for nær kontakt med sekretariatene både i Østersund og Jokkmokk. I tillegg er selve styringen av programmene gjennom beslutningsgrupper og interregstilskuddsgruppe kostnadskrevende. Sametinget fikk i 2004 kr 164 500 av prosjektmidlene i teknisk assistanse tilskudd til administreringen av programmene. Dette innebærer at Sametingets deltagelse i interregsamarbeidet genererer et underskudd som må dekkes av øvrige ordinære driftsmidler i administrasjonen.

Det vil ikke bli videreført en egen stilling for 2005 til gjennomføring av ovennevnte arbeid i forbindelse med Interreg. Sametinget vil også i 2005 foreta en vurdering av Interreg ordningen, dvs. om Sametinget fortsatt skal ha et forvaltningsansvar mht. Interreg eller ikke.

Overforbruket i Opplæringsavdelingen på kr -434 960 er ikke reelt, da avdelingen har et tilsvarende underforbruk på kr 422 247 under post 22.1 Læremiddelutvikling/FoU. Utgifter tilhørende post 22 er bokført i avdelingens regnskap. Tar vi hensyn til dette har avdelingen er overforbruk på kr -12 713, og for administrasjonen totalt gir dette kr 160 507 i underforbruk i forhold til budsjettet.

Note 4 Spesielle driftsutgifter – post 22

Tabell 1.6 

PostTekstRes hiåRevBud 2004Avviki %
22.1Læremiddelutvikling/FoU3 077 7533 500 000422 24712,1 %
22.3Internett, datainformasjon og arkivsystem1 599 2291 600 0007710,0 %
22.6Motiveringspris/likestillingspris109 42850 000-59 428-118,9 %
22.7Konferanser503 810680 000176 19025,9 %
22.9Finnmarksloven891 307200 000-691 307-345,7 %
22.10Manntallsprosjekt675 784676 0002160,0 %
Sum spesielle driftsutgifter6 857 3106 706 000-151 310-2,3 %

Overforbruket vedrørende likestillingsprisen skyldes utgifter i forbindelse med forberedning til selve prisutdelingen samt utgifter til likestillingspris komité møtene.

Finnmarksloven er den viktigste sak for det samiske folk siden striden om utbygging av Alta/Kautokeino-vassdraget. Sametinget har krevd omfattende endringer i lovforslaget og har mobilisert i forhold til Regjeringen, Stortinget og offentligheten for å vinne frem med sine synspunkter. Det er brukt kr 691 307 mer enn budsjettert til Sametingets arbeid med Finnmarksloven. Dette arbeidet har blant annet krevd omfattende reise- og møtevirksomhet, samt bruk av ekstern kompetanse som Sametinget ikke innehar.

Virkemiddelregnskap 2004

Sametingets virkemidler er en blanding av fondsmidler som gis som tilsagn med gyldighet over flere år eller som årlige tilsagn.

Totalt viser virkemiddelregnskapet for 2004 et overskudd på kr 319 779. De enkelte postene blir presentert og eventuelt kommentert i nedenstående noter.

Tabell 1.7 

PostTekstRes hiåRev.bud 04Avviki %
51Næringsutvikling22 765 82222 417 000-348 822-1,6 %
52Kultur31 611 29731 747 000135 7030,4 %
53Samisk språk41 359 13741 450 00090 8630,2 %
54Miljø- og kulturvern11 484 15011 526 00041 8500,4 %
55Andre tilskudd (politisk arbeid)4 450 9984 451 00020,0 %
56Opplæring24 292 64024 302 0009 3600,0 %
57Internasjonalt samarbeid3 495 5304 184 500688 97016,5 %
58Samefolkets fond421 5890-421 589
59Helse- og sosialsatsing4 023 4964 100 00076 5041,9 %
60Arkiv-, bibliotek- og informasjonstjeneste5 418 0005 396 000-22 000-0,4 %
61Likestillingstiltak288 662330 00041 33812,5 %
62Samisk statistikk800 000300 000-500 000-166,7 %
63Regional utvikling og samarbeid827 4001 355 000527 60038,9 %
Sum virkemidler151 238 721151 558 500319 7790,2 %

Note 5 Næringsutvikling – post 51

Tabell 1.8 

PostTekstRes hiåRevBud 2004Avviki %
51.1Samisk utviklingsfond16 430 02219 267 0002 836 97814,7 %
51.1Næringskombinasjoner3 185 8000-3 185 800
Sum Samisk utviklingsfond19 615 82219 267 000-348 822-1,8 %
51.2Duodji inst. og organisasjoner3 150 0003 150 00000,0 %
Sum næringsutvikling22 765 82222 417 000-348 822-1,6 %

Tabell 1.9 Samisk utviklingsfond

TekstBeløp
Inngående beholdning (IB) / Fondets kapital pr. 1/1-200416 285 500
Bevilgning i 200419 267 000
Pålagt innsparing 2004, jfr. årsregnskap 2003-340 322
Totalt til disposisjon i fondet35 212 178
Utbetalte tillskudd i 2004-17 965 250
Fondets kapital pr. 31/12-200417 246 928
Pålagt innsparing 2005, IB feil/akk. avvik tidligere år2 552 000
Gyldige tilsagn pr. 31/12-2004-20 147 750
Resultat samisk utviklingsfond 2004-348 822

Det er i balansen for 2004 bokført en fordring på Samisk utviklingsfond på kr 2 552 000. Dette er for lite avsatte midler fra 2003 og tidligere år. Midlene dekkes inn via tilbaketrekkinger av tilsagn som foretas på bakgrunn av prosjekter som ikke gjennomføres eller ikke gjennomføres innen fristen. Totalt har de årlige tilbaketrekkingene i fondet vært i samme størrelsesorden. I 2004 var tilbaketrekkingene av tilsagn på totalt kr 2 159 700.

Posten Samisk utviklingsfond viser et overforbruk på kr -348 822. Det avsettes kr 20 147 750 til 2005 til dekning av gyldige tilsagn pr. 31. desember 2004. Dette er allerede bevilgede tilsagn til tilskuddsmottakere.

Tabell 1.10 

PostTekst2003i %2004i %
51.1Fiske3 018 00011,9 %2 673 40012,5 %
Jordbruk1 825 0007,2 %3 073 00014,3 %
Duodji-utvikling, investeringer849 0003,4 %961 0004,5 %
Duodji-programmet1 880 4007,4 %1 475 0006,9 %
Industri/bygg og anlegg1 332 0005,3 %1 417 0006,6 %
Varehandel264 0001,0 %428 0002,0 %
Turisme2 153 0008,5 %2 025 0009,4 %
Eiend./forr.drift940 0003,7 %2 109 0009,8 %
Off., priv, sos. tjenesteyting (inkl. kultur)4 276 00016,9 %4 239 50019,7 %
Sum næringer16 537 40018 400 900
Næringskombinasjoner8 751 90034,6 %3 067 30014,3 %
Sum tildelt tilskudd i 200425 289 300100,0 %21 468 200100,0 %

Note 6 Kultur – post 52

Tabell 1.11 

PostTekstRes hiåRevBud 2004Avviki %
52.1Samisk kulturfond8 029 5097 958 000-71 509-0,9 %
52.2Samiske forlag1 573 0051 573 000-5-0,0 %
52.3Samiske kulturhus5 157 0005 157 00000,0 %
52.4Samiske kulturorganisasjoner1 096 0001 253 000157 00012,5 %
52.5Samiske festivaler1 361 0001 360 000-1 000-0,1 %
52.6Samisk idrett750 000750 00000,0 %
52.7Samisk teater (Beaivváš Sámi Teáhter)11 296 00011 296 00000,0 %
52.8Kunstnerstipender1 248 7821 300 00051 2183,9 %
52.9Samiske publikasjoner800 000800 00000,0 %
52.10Utstillingsvederlag for samiske kunstnere300 000300 00000,0 %
Sum kultur31 611 29731 747 000135 7030,4 %

Tabell 1.12 Samisk kulturfond

TekstBeløp
Fondets kapital pr. 1/1-20049 508 257
Bevilgning i 20047 958 000
Pålagt innsparing jfr. årsregnskap 2003-71 509
Totalt til disposisjon i fondet17 394 748
Utbetalte tillskudd i 2004-9 243 219
Tilbaketrekking av tilskudd i 20040
Fondets kapital pr. 31/12-20048 151 529
Gyldige tilsagn pr. 31/12-2004-8 223 038
Resultat samisk kulturfond 2004-71 509

Posten Samisk kulturfond viser et overforbruk på kr -71 509. Det avsettes kr 8 223 038 til 2005 til dekning av gyldige tilsagn pr. 31. desember 2004. Dette er allerede bevilgede tilsagn til tilskuddsmottakere.

Samiske kulturorganisasjoners underforbruk skyldes at det ikke er utbetalt tilskudd til Samisk filmforbund. Dette pga. at de ikke har hatt noen aktivitet i 2004.

Note 7 Samisk språk – post 53

Tabell 1.13 

PostTekstRes hiåRevBud 2004Avviki %
53.1Tospråkelighetstilskudd33 796 87833 850 00053 1220,2 %
53.2Språkprosjekter innenfor forv.området2 000 0000,0 %
53.3Språkprosjekter utenfor forv.området4 412 2592 450 00037 7411,5 %
53.4Språksentre3 150 0003 150 00000,0 %
Sum språk41 359 13741 450 00090 8630,2 %

Post 53.1 Tospråkelighetstilskudd har et underforbruk på kr 53 122. Dette skyldes tilbaketrekking/ tilbakebetaling av tidligere utbetalt tilskudd.

Tabell 1.14 Språkprosjekter

Tekst   Beløp
Kapital/avsetning pr. 1/1-040
Budsjett 2004 – 53.2 Språkprosj. innenfor forv.omr.2 000 000
Budsjett 2004 – 53.3 Språkprosj. utenfor forv.omr.2 450 000
Totalt til disposisjon i 20044 450 000
Utbetalte tillskudd i 2004-3 802 800
Tilbaketrekking av tilskudd i 200458 541
Rest til disposisjon pr. 31/12-2004705 741
Gyldige tilsagn pr. 31/12-2004-668 000
Resultat språkprosjekter 200437 741

Posten språkprosjekter innenfor og utenfor forvaltningsområdet viser et underforbruk på kr 37 741. Det avsettes kr 668 000 til 2005 til dekning av gyldige tilsagn pr. 31. desember 2004. Dette er allerede bevilgede tilsagn til tilskuddsmottakere.

Note 8 Miljø- og kulturvern – post 54

Tabell 1.15 

PostTekstRes hiåRevBud 2004Avviki %
54.1Samisk kulturminnevern1 458 1501 500 00041 8502,8 %
54.2Museer10 026 00010 026 00000,0 %
Sum miljø- og kulturvern11 484 15011 526 00041 8500,4 %

Tabell 1.16 

Tekst Beløp
Kapital/avsetning pr. 1/1-042 184 350
Budsjett 20041 500 000
Refordeling revidert budsjett0
Totalt til disposisjon i 20043 684 350
Utbetalte tillskudd i 2004-941 500
Tilbaketrekking av tilskudd i 20040
Rest til disposisjon pr. 31/12-20042 742 850
Gyldige tilsagn pr. 31/12-2004-2 701 000
Resultat samisk kulturminnevern 200441 850

Sametinget forvalter en tilskuddordning til samisk kulturminnevern finansiert av Miljøverndepartementet. Disse midlene har de foregående årene vært behandlet som bundne midler.

Posten samisk kulturminnevern viser et underforbruk på kr 41 850. Det avsettes kr 2 701 000 til 2005 til dekning av gyldige tilsagn pr. 31. desember 2004. Dette er allerede bevilgede tilsagn til tilskuddsmottakere.

Note 9 Andre tilskudd (støtte til politisk arbeid) – post 55

Tabell 1.17 

PostTekstRes hiåRevBud 2004Avviki %
55.1Samiske hovedorganisasjoner1 951 0001 951 00000,0 %
55.2Politiske grupper i Sametinget1 799 9981 800 00020,0 %
55.4Opposisjonens arbeidsvilkår700 000700 00000,0 %
Sum andre tilskudd– støtte til politisk arb.4 450 9984 451 00020,0 %

Note 10 Opplæring – post 56

Tabell 1.18 

PostTekstRes hiåRevBud 2004Avviki %
56.1Læremiddelutv. – grunnskole og v.g.oppl.12 169 99611 439 000-730 996-6,4 %
56.2Kompetanseheving3 028 6563 250 000221 3456,8 %
56.3Barnehager9 093 9899 613 000519 0125,4 %
Sum opplæring24 292 64024 302 0009 3600,0 %

Sametinget forvalter en tilskuddordning til samisk læremiddelutvikling finansiert av Utdannings- og forskningsdepartementet. Disse midlene har de foregående årene vært behandlet som bundne midler. Sametinget må avsette kr 14 453 131 til budsjettåret 2005 til dekning av forpliktelsene som gjelder læremiddelutvikling, inkl. læremiddelprosjekter til barnehagesektoren. Læremiddelutvikling viser et underforbruk på kr 9 360.

Avvikene på de ulike postene er ikke riktige. Dette fordi beholdningsendringen fra 2003 til 2004 på

kr 1 806 438 er bokført mot post 56.1, og ikke fordelt på alle postene. Avsetning gyldige tilsagn pr. 31.12.04 er på kr 14 453 131 mot avsetningen pr. 31.12.03 på kr 12 646 693. Se også tabell nedenfor.

Tabell 1.19 Læremiddelutvikling

TekstBeløp
Kapital/avsetning pr. 1/1-0412 646 693
Budsjett 2004 fra post 56.1 – Læremiddelutvikling11 439 000
Budsjett 2004 fra post 56.2 – Kompetanseheving3 250 000
Budsjett 2004 fra post 56.3 – Barnehager9 613 000
Refordeling revidert budsjett0
Totalt til disposisjon i 200436 948 693
Utbet. tillskudd i 2004: post 56.1 Læremiddelprosj.-10 766 956
Utbet. tillskudd i 2004: post 56.2 Komp.heving-2 634 672
Utbet. tillskudd i 2004: post 56.3 Barnehager-9 084 575
Tilbaketrekking av tilskudd i 20040
Rest til disposisjon pr. 31/12-200414 462 491
Gyldige tilsagn pr. 31/12-2004-14 453 131
Resultat læremiddelutvikling 20049 360

Note 11 Internasjonalt arbeid – post 57

Tabell 1.20 Internasjonalt arbeid

PostTekstRes hiåRevBud 2004Avviki %
57.1Interreg – regional andel2 576 5301 200 000-1 376 530-114,7 %
57.1Interreg – drift interreg Syd0100 000100 000100,0 %
57.4Interreg III A Syd Sverige-Norge Aerjel0833 400833 400100,0 %
57.5Interreg III A Nord Sápmi01 002 1001 002 100100,0 %
Sum Interreg2 576 5303 135 500558 97017,8 %
57.2Barentssamarbeid30 00050 00020 00040,0 %
57.2Barents urfolkskontor i Murmansk150 000150 00000,0 %
57.3Annet internasjonalt arbeid320 000300 000-20 000-6,7 %
57.6Tilsk. til grenseoverskridende samiske org.449 000549 000100 00018,2 %
Sum internasjonalt arbeid3 525 5304 184 500658 97015,7 %

Tabell 1.21 Interreg 2004

 57.1 Reg.andel57.1 Drift Syd57.4 Statlig Syd57.5 Statlig Nord Totalt
Avsetning pr. 1/1-20041 028 650250 0002 778 0002 704 1006 760 750
Budsjett 2004 og refordeling revidert budsjett1 200 000100 000833 4001 002 1003 135 500
Totalt til disposisjon i 20042 228 650350 0003 611 4003 706 2009 896 250
Utbetalt tilskudd i 2004-302 800-300 000-308 500-621 000-1 532 300
Rest til disposisjon pr. 31/12-20041 925 85050 0003 302 9003 085 2008 363 950
Avsetning pr. 31/12-2004 – Gyldig/rest tilsagn-1 215 8890-2 622 668-3 966 423-7 804 980
Resultat interreg 2004709 96150 000680 232-881 223558 970

Posten Interreg viser et underforbruk på kr 558 970. Det avsettes kr 7 804 980 til 2005 til dekning av gyldige tilsagn pr. 31. desember 2004. Dette er allerede bevilgede tilsagn til tilskuddsmottakere.

Note 12 Samefolkets fond – post 58

Tabell 1.22 

PostTekstRes hiåRevBud 2004Avviki %
58.1Samefolkets fond421 5890-421 589
Sum Samefolketsfond421 5890-421 589

Tabell 1.23 Avkastning Samefolketsfond

TekstBeløp
Samefolkets fond/innestående pr. 31/12-0479 663 530
Fratrukket kapital Samefolkets fond-75 000 000
Sum avkastning4 663 530

Tabell 1.24 Bundne midler Samefolketsfond

Tekst   Beløp
Avkastning bokført pr. 1/1-200416 419 150
Avkastning 20044 663 530
Korrigert avkastning pr. 31/12-04422 450
Sum opparbeidet avkastning pr. 31/12-200421 505 130

Tabell 1.25 

ÅrBevilgning fra KRDAvkastning Norges BankAvvik 
20024 650 000,005 071 588,85-421 588,85
20034 650 000,004 650 861,48-861,48
 9 300 000,009 722 450,33-422 450,33

I 2002 og 2003 er det foretatt feilføringer vedrørende avkastningen på Samefolkets fond. Dette skyldes at det har vært uklarheter om hvilke av følgende beløp tilfaller Sametinget:

  • Bevilgningen som Kommunal- og regionaldepartementet bevilger til Sametinget på kr 4 650 000.

  • Kapitaliserte avkastning som gis på bankkontoen i Norges bank hvor fondet på 75 millioner kroner er avsatt.

Dette er nå avklart med Kommunal- og regionaldepartementet. Det foretas en bevilgningsendring i Stortinget på høsten jf. den årlige kapitaliserte avkastningen i Norges Bank. Dette betyr at:

  • Kr 421 588,85 feilført mottatt korrigert avkastning for 2002. Ble overført fra departementet 26.11.03 i tråd med bevilgningsendring i St prp nr 22 (02–03).

  • Kr 861,48 i for lite ført fordring på avkastningen for 2003.

På bakgrunn av dette har vi korrigert avkastningen i Samefolkets fond, jf. avklaringen med Kommunal- og regionaldepartementet.

Note 13 Helse- og sosialsatsing – post 59

Tabell 1.26 

PostTekstRes hiåRevBud 2004Avviki %
59Helse- og sosialsatsing4 023 4964 100 00076 5041,9 %
Sum helse- og sosilasatsing4 023 4964 100 00076 5041,9 %

Note 14 Arkiv-, bibliotek- og informasjonstjenester – post 60

Tabell 1.27 

PostTekstRes hiåRevBud 2004Avviki %
60.1Mobile bibliotektjenester4 730 0004 708 000-22 000-0,5 %
60.2Samisk arkiv688 000688 00000,0 %
Sum arkiv-, bibl.- og informasjonstjeneste5 418 0005 396 000-22 000-0,4 %

Note 15 Likestilling – post 61

Tabell 1.28 

PostTekstRes hiåRevBud 2004Avviki %
61.1Forskning på likestilling51 572100 00048 42848,4 %
61.2Andre likestillingstiltak237 090230 000-7 090-3,1 %
Sum likestilling288 662330 00041 33812,5 %

Underforbruket på post 61.1 Forskning på likestilling skyldes at det ble bevilget midler til to forskjellige prosjekter. Disse to prosjektene viste seg å koste mindre enn forutsatt.

Note 16 Samiskrelatert statistikk i Norge – post 62

Tabell 1.29 

PostTekstRes hiåRevBud 2004Avviki %
62.1Samiskrelatert statistikk i Norge800 000300 000-500 000-166,7 %
Sum samiskrelatert statistikk i Norge800 000300 000-500 000-166,7 %

Kommunal- og regionaldepartementet har over kap. 500.21 Spesielle forsknings- og utredningsoppdrag gitt tilsagn på midler for 2004 til prosjektet Samisk statistikk, prosjekt 71.17, tilsagn nr. 3/2004. Tilsagnet er på kr 500 000, og er innbetalt i 2004. Bevilgningen er iht. tildelingsbrev overførbar. Prosjektet har som formål å tilrettelegge og organisere samiskrelaterte data for statistikkformål.

I tillegg til mottatt bevilgning fra Kommunal- og regionaldepartementet er det i budsjettet for 2004 bevilget totalt kr 300 000 til formålet av Sametinget. Sametinget har ikke foretatt utbetaling over posten i 2004, men midlene er bundet iht. avtalt prosjektplan. På bakgrunn av dette er det avsatt kr 800 000 i regnskapet, slik at midlene kan utbetales i 2005 iht. formålet i prosjektet.

Note 17 Regional utvikling og samarbeid – post 63

Tabell 1.30 

PostTekstRes hiåRevBud 2004Avviki %
63Samarbeidsavtaler med fylkeskommunene666 4001 155 000488 60042,3 %
63Samiske bibliotektjenester161 000200 00039 00019,5 %
Sum internasjonalt arbeid827 4001 355 000527 60038,9 %

Note 18 Fordringer

Denne posten består av ordinære kundefordringer, ikke mottatte bevilgninger 2004 fra departementer og øvrige fordringer så som lønns- og reiseforskudd.

Note 19 Egenkapital

Tabell 1.31 

Beskrivelse 
Egenkapital pr. 31/12-200349 575
Egenkapital pr. 31/12-2004-593 352
Endring av egenkapital642 926

Note 20 Øvrige avsetninger

Tabell 1.32 

Spesifisering av øvrige avsetninger Beløp
Tildelte tilsagn i 2004, men er ikke ferdigstilt og utbetalt i 2004:
Språkprosjekter innenfor og utenfor forvaltningsområdet668 000
Sak 047/04 Samarbeidsprosj. fjernundervisningsteknologi skole nr. 26 i Lovozero75 000
Gjenstående tildelt, men ikke utbet. vedr. prosj.midler motivasjonsseminaret/ kvinnetiltak51 572
Tildelte, men ikke utbetalte tilsagn post 52.4 Samiske kulturorganisasjoner150 000
Tildelte, men ikke utbetalte tilsagn post 52.5 Samiske festivaler66 200
Tildelte, men ikke utbetalte tilsagn post 63.2 Regional utvikling og samarbeid50 000
Tildelte, men ikke utbetalte tilsagn post 01 Drift pol. nivå, tiltak barn og unge, jfr. rev.bud-0475 000
Samisk statistikk, ikke utbet. budsj. bev. på kr 300 000 og mott. tildeling KRD kr 500 000800 000
Igangsatte, men ikke ferdigstilte prosjekter/arbeid som må overføres til 2005:
Prosjekt læreplaner, rest tilleggsfinansiering fra Utdanningsdirektoratet651 500
Prosjekt korrekturprogram1 586 000
Prosjekt Nordpluss (ordbok for samfunn og helse), eksternt finansiert prosjekt347 000
Valgarbeid767 000
Samemanntallsprosjektet312 000
Nytt biblioteksystem, rest i forhold til budsjettet på post 22345 000
Prosjekt ny publiseringsløsning (internett, intranett og døgnåpen forvaltning)607 300
Sum avsetninger 6 551 572
Til dokumentets forside