St.meld. nr. 44 (2004-2005)

Om Sametingets virksomhet i 2004

Til innholdsfortegnelse

1 Sametingets regnskap for 2004

Sametingets regnskap for 2004 er et kontantregnskap for virksomheten i sin helhet og viser virksomhetens faktiske bokførte inntekter og utgifter.

Regnskapet presenteres i tre hoveddeler; resultatregnskap, balanse og noter til regnskapet. I noter til regnskapet gis en oversikt over bevilgninger mottatt, driftsregnskapet fordelt på hovedkoststeder, virkemiddelregnskapet fordelt på virkemiddelordningene og spesifisering av enkelte balanseposter. Under hver at disse hoveddelene gis det også forklaringer til eventuelle avvik.

Resultatregnskap

Tabell 1.1 

Post Tekst Note Res hiå Rev.bud 04 Avvik i %
Bevilgninger
50 Bevilgninger fra departementene 1 226 119 000 225 639 000 480 000 0,2 %
1. Sum rammebevilgninger   226 119 000 225 639 000 480 000 0,2 %
Drift politisk nivå, administrasjon og spesielle driftsutgifter
01 Drift politisk nivå 2 14 558 802 14 815 000 256 198 1,7 %
01 Drift administrasjon 3 52 821 240 52 559 500 -261 740 -0,5 %
22 Spesielle driftsutgifter 4 6 857 310 6 706 000 -151 310 -2,3 %
2. Sum driftskostnader   74 237 353 74 080 500 -156 853 -0,2 %
Virkemidler
51 Næringsutvikling 5 22 765 822 22 417 000 -348 822 -1,6 %
52 Kultur 6 31 611 297 31 747 000 135 703 0,4 %
53 Samisk språk 7 41 359 137 41 450 000 90 863 0,2 %
54 Miljø- og kulturvern 8 11 484 150 11 526 000 41 850 0,4 %
55 Andre tilskudd (politisk arbeid) 9 4 450 998 4 451 000 2 0,0 %
56 Opplæring 10 24 292 640 24 302 000 9 360 0,0 %
57 Internasjonalt samarbeid 11 3 495 530 4 184 500 688 970 16,5 %
58 Samefolkets fond 12 421 589 0 -421 589
59 Helse- og sosialsatsing 13 4 023 496 4 100 000 76 504 1,9 %
60 Arkiv-, bibliotek- og informasjonstjeneste 14 5 418 000 5 396 000 -22 000 -0,4 %
61 Likestillingstiltak 15 288 662 330 000 41 338 12,5 %
62 Samisk statistikk 16 800 000 300 000 -500 000 -166,7 %
63 Regional utvikling og samarbeid 17 827 400 1 355 000 527 600 38,9 %
3. Sum virkemidler   151 238 721 151 558 500 319 779 0,2 %
4. Årsresultat (1-2-3)   642 926 0 642 926
Anvendelse av årsresultatet
Dekning av negativ egenkapital pr. 31.12.03 -49 575
Til refordeling revidert budsjett 2005 – til annen EK -593 352
Sum anvendelse   -642 926      

Balanse

Tabell 1.2 

Beskrivelse Note 2003 2004
Eiendeler
Omløpsmidler
Kundefordringer 18 10 064 113 7 392 942
Andre fordringer 18 1 019 057 2 714 795
Sum fordringer   11 083 169 10 107 737
Bankinnskudd
– Driftskonto 33 383 355 53 370 202
– Samisk utviklingsfond 17 337 596 20 732 846
– Samisk kulturfond 9 133 955 6 637 322
– Samefolketsfond 79 650 861 79 663 530
Sum bank   139 505 768 160 403 900
Sum eiendeler   150 588 937 170 511 637
Egenkapital og gjeld
Egenkapital
Egenkapital 19 49 575 0
Annen egenkapital – Til refordeling i revidert budsjett 2005 19 0 -593 352
Sum egenkapital   49 575 -593 352
Gjeld
Avsetning for forpliktelser
Samisk utviklingsfond 5 -16 285 500 -20 147 750
Samisk kulturfond 6 -9 508 257 -8 223 038
Samefolketsfond – avkastning 12 -16 419 150 -21 505 130
Samefolketsfond – kapital 12 -75 000 000 -75 000 000
Avsetning gyldige tilsagn læremiddelutvikling 10 -12 646 693 -14 453 131
Avsetning gyldige tilsagn kulturminnevern 8 -2 184 350 -2 701 000
Avsetning gyldige tilsagn interreg, regional og statlig andel 11 -6 760 750 -7 804 980
Sum fondsavsetninger og andre avsetninger for forpliktelser   -138 804 700 -149 835 029
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld -59 342 -1 974 739
Pensjonsinnskudd -385 766 -244 626
Skyldig offentlige avgifter -2 169 110 -2 738 038
Annen kortsiktig gjeld – avsetning feriepenger og gruppelivsforsikring -3 968 733 -3 910 752
Annen kortsiktig gjeld – kapitalisert avkastn. Norges bank -4 650 861 -4 663 530
Øvrige avsetninger 20 -600 000 -6 551 572
Sum kortsiktig gjeld   -11 833 812 -20 083 256
Sum egenkapital og gjeld   -150 588 937 -170 511 637

Noter til regnskapet

Note 1 Bevilgning fra departementene – post 50

Fordeling av bevilgningene fra departementene er som følger:

Tabell 1.3 

Post Tekst Res hiå RevBud 2004 Avvik i %
50 Kommunal- og regionaldepartementet 143 000 000 142 500 000 500 000 0,4 %
50 Utdannings- og forskningsdepartementet 29 569 000 29 589 000 -20 000 -0,1 %
50 Barne- og familiedepartementet 10 716 000 10 716 000 0 0,0 %
50 Miljøverndepartementet 2 000 000 2 000 000 0 0,0 %
50 Kultur- og kirkedepartementet 31 734 000 31 734 000 0 0,0 %
50 Helse- og omsorgsdepartementet 5 100 000 5 100 000 0 0,0 %
50 Landbruks- og matdepartementet 4 000 000 4 000 000 0 0,0 %
Sum bevilgninger fra dept. 226 119 000 225 639 000 480 000 0,2 %
50 Kommunal- og regionaldepartementet 0 4 650 000 -4 650 000 -100,0 %
Sum bevilgninger fra dept., inkl. Samefolkets fond 226 119 000 230 289 000    

Avkastning Samefolkets fond inntektsføres ikke over resultatregnskapet. Ved mottak av innbetaling bokføres denne i balansen under punkt «Samefolkets fond – avkastning».

Den totale bevilgningen for 2004 til Sametinget var kr 226 119 000 (eksklusive Samefolkets fond), men ved budsjettreguleringen i mai 2003 ble det endelige budsjettet vedtatt med en total ramme på kr 225 639 000 (eksklusive Samefolkets fond).

Sametinget har totalt fått innbetalt kr 226 119 000 fra de ulike departementene i 2004. Det er også mottatt øvrige innbetalinger/tildelinger fra ulike departementer, men disse er bokført på tilhørende prosjekter under driftsregnskapet eller spesielle driftsutgifter.

Differansen på kr 500 000 på bevilgningen fra Kommunal- og regionaldepartementet skyldes bevilgning over statsbudsjettets kap. 500.21 Spesielle forsknings- og utredningsoppdrag – tilsagn om midler til prosjektet Samisk statistikk, prosjekt 71.17, tilsagn nr. 3/2004. Denne var ikke tatt med i Sametingets budsjett for 2004.

Utdannings- og forskningsdepartementet har i brev av 12.04.04 korrigert sitt tidligere tilsendte tilsagnsbrev av 01.04.04. Dette gjelder tilsagn over kap. 206 post 50, og forklaringen til dette er som følger:

«Budsjettforslaget i St.prp. nr 1 (2003–2004) var på 26 433 000 kroner. I budsjettvedtaket 12.12.03 ble bevilgningen økt til 27 589 000 kroner jf. Budsjettinnstilling S. nr. 12 (2003–2004). Ved Stortingets behandling av revidert nasjonalbudsjett, St.prp. nr. 63 (2003–2004) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet medregnet folketrygden for 2004, ble det vedtatt et samlet budsjettkutt på 75 mill. kroner. For Kap. 206 post 50 utgjør dette 20 000 kroner.»

Dette innebærer at den samlede bevilgningen er på kr 27 569 000, og ikke kr 27 589 000. I tillegg til dette er det mottatt kr 2 000 000 over kap. 226, Kvalitetsutvikling i grunnskolen, post 21 og prosjektnr. 69161. Dette er midler til utvikling av samiske læreplaner og til samisk innhold i de nasjonale læreplanene. Dette er i regnskapet bokført over prosjekt læreplaner i driftsregnskapet, som videreføres i 2005.

I tildelingsbrev av 01.04.04 fra Utdannings- og forskningsdepartementet er det over kap. 226 post 21 bevilget kr 2 000 000 til pedagogisk kvalitetsutvikling i samisk grunnopplæring. Beløpet skal bl.a. brukes til nødvendige tiltak utover Sørsameprosjektets (Sørsamisk opplæring ved heimeskolen) grunnbeløp for å sikre tilfredsstillende fremdrift i arbeidet. Tildelingen er ikke mottatt av Sametinget pr. 31.12.04, og det må derfor bokføres som en fordring på departementet. Det vil bli tatt kontakt med departementet for å få tildelingen utbetalt i 2005.

Driftsregnskap 2004

Note 2 Driftsutgifter politisk nivå – post 01

Tabell 1.4 

Post Tekst Res hiå RevBud 2004 Avvik i %
01 Sametingsrådet 4 461 296 4 290 000 -171 296 -4,0 %
– Reserve politisk omorganisering 96 650 100 000 3 350 3,4 %
– Tiltak barn og ungdom, jfr. rev. budsjett 04 75 000 200 000 125 000 62,5 %
01 Sametingets plenum 4 837 022 4 405 000 -432 022 -9,8 %
01 Sametingets møtelederskap 602 468 350 000 -252 468 -72,1 %
01 Sametingsgruppene 1 783 417 2 305 000 521 583 22,6 %
01 Sametingets kontrollkomité 84 253 106 000 21 747 20,5 %
01 Sametingets tilskuddstyre 475 100 640 000 164 900 25,8 %
01 Samisk parlamentarisk råd 641 070 690 000 48 930 7,1 %
01 Sametingets språkstyre 265 589 345 000 79 411 23,0 %
01 Samisk språknemnd 875 277 840 000 -35 277 -4,2 %
01 Fiskeripolitisk utvalg 70 323 70 000 -323 -0,5 %
01 Sametingets ungdomspolitisk utvalg (SUPU) 181 165 324 000 142 835 44,1 %
01 Interreg overvåkingskom./tilskuddsstyre 80 172 150 000 69 828 46,6 %
Sum drift politisk nivå 14 528 802 14 815 000 286 198 1,9 %

Driftsutgifter for politisk nivå viser et underforbruk på kr 256 198 i forhold til revidert budsjett.

Overforbruket til Sametingsrådet skyldes først og fremst et høyere aktivitetsnivå i forhold til budsjettet.

Medgåtte utgifter for Sametingets plenum, Sametingets møtelederskap og Sametingsgruppene må ses i sammenheng i 2004. Totalt forbruk på disse er på kr 7 222 907 mot revidert budsjett på kr 7 060 000, som igjen gir et overforbruk på kr 162 907.

Medgått utgifter til Fiskeripolitisk utvalg er bokført med kr 70 323, i tillegg til dette er kr 240 000 overført fra denne posten til post 63 Regionalutvikling og samarbeid. Overforbruket skyldes stor politisk aktivitet innenfor fiskeri. Arbeidet med problemstillinger i tilknytning til Havressurslovutvalget har vært omfattende. Arbeidet er svært viktig for samiske fiskeriinteresser. Det har på den bakgrunn vært nødvendig med innhenting av ekstern juridisk ekspertise. Det tverrpolitiske arbeidet i fiskeripolitisk utvalg i forbindelse med Sametingets melding om fiske som næring i kyst- og fjordområdene har vært mer omfattende enn budsjettert. I tillegg har Sametinget deltatt i Finnmark fylkeskommunes prosjekt «Fiskeripolitikk med Finnmarksvri».

På bakgrunn av at det har vært et omfattende arbeid i samarbeid med regionalt nivå er utgiftene også finansiert over post 63 Regionalutvikling og samarbeid.

Note 3 Driftsutgifter administrativt nivå – post 01

Tabell 1.5 

Post Tekst Res hiå RevBud 2004 Avvik i %
01 Direktør 2 530 601 2 625 000 94 399 3,6 %
01 Språkavdelingen 4 847 654 4 884 000 36 346 0,7 %
01 Kultur- og næringsavdelingen 7 115 315 6 713 500 -401 815 -6,0 %
01 Miljø- og kulturminnevernavdelingen 7 778 627 7 644 000 -134 627 -1,8 %
01 Bibliotek- og informasjonsavdelingen 8 479 678 8 641 000 161 322 1,9 %
01 Opplæringsavdelingen 10 927 960 10 493 000 -434 960 -4,1 %
01 Samfunnsavdelingen 3 688 916 3 775 000 86 084 2,3 %
01 Plan- og administrasjonsavdelingen 7 452 489 7 949 000 496 511 6,2 %
01 Ikke spesifisert til hvilke avd. i rev.bud. 2004 -165 000  
Sum drift administrasjon 52 821 240 52 559 500 -261 740 -0,5 %

Overforbruket i Kultur- og næringsavdelingen skyldes først og fremst utgifter medgått til forvaltning og deltakelse i Interreg programmene. Utgiftene til administrering og oppfølging av Sametingets to Interreg programmer er kostnadskrevende. Dette skyldes behovet for nær kontakt med sekretariatene både i Østersund og Jokkmokk. I tillegg er selve styringen av programmene gjennom beslutningsgrupper og interregstilskuddsgruppe kostnadskrevende. Sametinget fikk i 2004 kr 164 500 av prosjektmidlene i teknisk assistanse tilskudd til administreringen av programmene. Dette innebærer at Sametingets deltagelse i interregsamarbeidet genererer et underskudd som må dekkes av øvrige ordinære driftsmidler i administrasjonen.

Det vil ikke bli videreført en egen stilling for 2005 til gjennomføring av ovennevnte arbeid i forbindelse med Interreg. Sametinget vil også i 2005 foreta en vurdering av Interreg ordningen, dvs. om Sametinget fortsatt skal ha et forvaltningsansvar mht. Interreg eller ikke.

Overforbruket i Opplæringsavdelingen på kr -434 960 er ikke reelt, da avdelingen har et tilsvarende underforbruk på kr 422 247 under post 22.1 Læremiddelutvikling/FoU. Utgifter tilhørende post 22 er bokført i avdelingens regnskap. Tar vi hensyn til dette har avdelingen er overforbruk på kr -12 713, og for administrasjonen totalt gir dette kr 160 507 i underforbruk i forhold til budsjettet.

Note 4 Spesielle driftsutgifter – post 22

Tabell 1.6 

Post Tekst Res hiå RevBud 2004 Avvik i %
22.1 Læremiddelutvikling/FoU 3 077 753 3 500 000 422 247 12,1 %
22.3 Internett, datainformasjon og arkivsystem 1 599 229 1 600 000 771 0,0 %
22.6 Motiveringspris/likestillingspris 109 428 50 000 -59 428 -118,9 %
22.7 Konferanser 503 810 680 000 176 190 25,9 %
22.9 Finnmarksloven 891 307 200 000 -691 307 -345,7 %
22.10 Manntallsprosjekt 675 784 676 000 216 0,0 %
Sum spesielle driftsutgifter 6 857 310 6 706 000 -151 310 -2,3 %

Overforbruket vedrørende likestillingsprisen skyldes utgifter i forbindelse med forberedning til selve prisutdelingen samt utgifter til likestillingspris komité møtene.

Finnmarksloven er den viktigste sak for det samiske folk siden striden om utbygging av Alta/Kautokeino-vassdraget. Sametinget har krevd omfattende endringer i lovforslaget og har mobilisert i forhold til Regjeringen, Stortinget og offentligheten for å vinne frem med sine synspunkter. Det er brukt kr 691 307 mer enn budsjettert til Sametingets arbeid med Finnmarksloven. Dette arbeidet har blant annet krevd omfattende reise- og møtevirksomhet, samt bruk av ekstern kompetanse som Sametinget ikke innehar.

Virkemiddelregnskap 2004

Sametingets virkemidler er en blanding av fondsmidler som gis som tilsagn med gyldighet over flere år eller som årlige tilsagn.

Totalt viser virkemiddelregnskapet for 2004 et overskudd på kr 319 779. De enkelte postene blir presentert og eventuelt kommentert i nedenstående noter.

Tabell 1.7 

Post Tekst Res hiå Rev.bud 04 Avvik i %
51 Næringsutvikling 22 765 822 22 417 000 -348 822 -1,6 %
52 Kultur 31 611 297 31 747 000 135 703 0,4 %
53 Samisk språk 41 359 137 41 450 000 90 863 0,2 %
54 Miljø- og kulturvern 11 484 150 11 526 000 41 850 0,4 %
55 Andre tilskudd (politisk arbeid) 4 450 998 4 451 000 2 0,0 %
56 Opplæring 24 292 640 24 302 000 9 360 0,0 %
57 Internasjonalt samarbeid 3 495 530 4 184 500 688 970 16,5 %
58 Samefolkets fond 421 589 0 -421 589
59 Helse- og sosialsatsing 4 023 496 4 100 000 76 504 1,9 %
60 Arkiv-, bibliotek- og informasjonstjeneste 5 418 000 5 396 000 -22 000 -0,4 %
61 Likestillingstiltak 288 662 330 000 41 338 12,5 %
62 Samisk statistikk 800 000 300 000 -500 000 -166,7 %
63 Regional utvikling og samarbeid 827 400 1 355 000 527 600 38,9 %
Sum virkemidler 151 238 721 151 558 500 319 779 0,2 %

Note 5 Næringsutvikling – post 51

Tabell 1.8 

Post Tekst Res hiå RevBud 2004 Avvik i %
51.1 Samisk utviklingsfond 16 430 022 19 267 000 2 836 978 14,7 %
51.1 Næringskombinasjoner 3 185 800 0 -3 185 800
Sum Samisk utviklingsfond 19 615 822 19 267 000 -348 822 -1,8 %
51.2 Duodji inst. og organisasjoner 3 150 000 3 150 000 0 0,0 %
Sum næringsutvikling 22 765 822 22 417 000 -348 822 -1,6 %

Tabell 1.9 Samisk utviklingsfond

Tekst Beløp
Inngående beholdning (IB) / Fondets kapital pr. 1/1-2004 16 285 500
Bevilgning i 2004 19 267 000
Pålagt innsparing 2004, jfr. årsregnskap 2003 -340 322
Totalt til disposisjon i fondet 35 212 178
Utbetalte tillskudd i 2004 -17 965 250
Fondets kapital pr. 31/12-2004 17 246 928
Pålagt innsparing 2005, IB feil/akk. avvik tidligere år 2 552 000
Gyldige tilsagn pr. 31/12-2004 -20 147 750
Resultat samisk utviklingsfond 2004 -348 822

Det er i balansen for 2004 bokført en fordring på Samisk utviklingsfond på kr 2 552 000. Dette er for lite avsatte midler fra 2003 og tidligere år. Midlene dekkes inn via tilbaketrekkinger av tilsagn som foretas på bakgrunn av prosjekter som ikke gjennomføres eller ikke gjennomføres innen fristen. Totalt har de årlige tilbaketrekkingene i fondet vært i samme størrelsesorden. I 2004 var tilbaketrekkingene av tilsagn på totalt kr 2 159 700.

Posten Samisk utviklingsfond viser et overforbruk på kr -348 822. Det avsettes kr 20 147 750 til 2005 til dekning av gyldige tilsagn pr. 31. desember 2004. Dette er allerede bevilgede tilsagn til tilskuddsmottakere.

Tabell 1.10 

Post Tekst 2003 i % 2004 i %
51.1 Fiske 3 018 000 11,9 % 2 673 400 12,5 %
Jordbruk 1 825 000 7,2 % 3 073 000 14,3 %
Duodji-utvikling, investeringer 849 000 3,4 % 961 000 4,5 %
Duodji-programmet 1 880 400 7,4 % 1 475 000 6,9 %
Industri/bygg og anlegg 1 332 000 5,3 % 1 417 000 6,6 %
Varehandel 264 000 1,0 % 428 000 2,0 %
Turisme 2 153 000 8,5 % 2 025 000 9,4 %
Eiend./forr.drift 940 000 3,7 % 2 109 000 9,8 %
Off., priv, sos. tjenesteyting (inkl. kultur) 4 276 000 16,9 % 4 239 500 19,7 %
Sum næringer 16 537 400 18 400 900
Næringskombinasjoner 8 751 900 34,6 % 3 067 300 14,3 %
Sum tildelt tilskudd i 2004 25 289 300 100,0 % 21 468 200 100,0 %

Note 6 Kultur – post 52

Tabell 1.11 

Post Tekst Res hiå RevBud 2004 Avvik i %
52.1 Samisk kulturfond 8 029 509 7 958 000 -71 509 -0,9 %
52.2 Samiske forlag 1 573 005 1 573 000 -5 -0,0 %
52.3 Samiske kulturhus 5 157 000 5 157 000 0 0,0 %
52.4 Samiske kulturorganisasjoner 1 096 000 1 253 000 157 000 12,5 %
52.5 Samiske festivaler 1 361 000 1 360 000 -1 000 -0,1 %
52.6 Samisk idrett 750 000 750 000 0 0,0 %
52.7 Samisk teater (Beaivváš Sámi Teáhter) 11 296 000 11 296 000 0 0,0 %
52.8 Kunstnerstipender 1 248 782 1 300 000 51 218 3,9 %
52.9 Samiske publikasjoner 800 000 800 000 0 0,0 %
52.10 Utstillingsvederlag for samiske kunstnere 300 000 300 000 0 0,0 %
Sum kultur 31 611 297 31 747 000 135 703 0,4 %

Tabell 1.12 Samisk kulturfond

Tekst Beløp
Fondets kapital pr. 1/1-2004 9 508 257
Bevilgning i 2004 7 958 000
Pålagt innsparing jfr. årsregnskap 2003 -71 509
Totalt til disposisjon i fondet 17 394 748
Utbetalte tillskudd i 2004 -9 243 219
Tilbaketrekking av tilskudd i 2004 0
Fondets kapital pr. 31/12-2004 8 151 529
Gyldige tilsagn pr. 31/12-2004 -8 223 038
Resultat samisk kulturfond 2004 -71 509

Posten Samisk kulturfond viser et overforbruk på kr -71 509. Det avsettes kr 8 223 038 til 2005 til dekning av gyldige tilsagn pr. 31. desember 2004. Dette er allerede bevilgede tilsagn til tilskuddsmottakere.

Samiske kulturorganisasjoners underforbruk skyldes at det ikke er utbetalt tilskudd til Samisk filmforbund. Dette pga. at de ikke har hatt noen aktivitet i 2004.

Note 7 Samisk språk – post 53

Tabell 1.13 

Post Tekst Res hiå RevBud 2004 Avvik i %
53.1 Tospråkelighetstilskudd 33 796 878 33 850 000 53 122 0,2 %
53.2 Språkprosjekter innenfor forv.området 2 000 000 0,0 %
53.3 Språkprosjekter utenfor forv.området 4 412 259 2 450 000 37 741 1,5 %
53.4 Språksentre 3 150 000 3 150 000 0 0,0 %
Sum språk 41 359 137 41 450 000 90 863 0,2 %

Post 53.1 Tospråkelighetstilskudd har et underforbruk på kr 53 122. Dette skyldes tilbaketrekking/ tilbakebetaling av tidligere utbetalt tilskudd.

Tabell 1.14 Språkprosjekter

Tekst   Beløp
Kapital/avsetning pr. 1/1-04 0
Budsjett 2004 – 53.2 Språkprosj. innenfor forv.omr. 2 000 000
Budsjett 2004 – 53.3 Språkprosj. utenfor forv.omr. 2 450 000
Totalt til disposisjon i 2004 4 450 000
Utbetalte tillskudd i 2004 -3 802 800
Tilbaketrekking av tilskudd i 2004 58 541
Rest til disposisjon pr. 31/12-2004 705 741
Gyldige tilsagn pr. 31/12-2004 -668 000
Resultat språkprosjekter 2004 37 741

Posten språkprosjekter innenfor og utenfor forvaltningsområdet viser et underforbruk på kr 37 741. Det avsettes kr 668 000 til 2005 til dekning av gyldige tilsagn pr. 31. desember 2004. Dette er allerede bevilgede tilsagn til tilskuddsmottakere.

Note 8 Miljø- og kulturvern – post 54

Tabell 1.15 

Post Tekst Res hiå RevBud 2004 Avvik i %
54.1 Samisk kulturminnevern 1 458 150 1 500 000 41 850 2,8 %
54.2 Museer 10 026 000 10 026 000 0 0,0 %
Sum miljø- og kulturvern 11 484 150 11 526 000 41 850 0,4 %

Tabell 1.16 

Tekst   Beløp
Kapital/avsetning pr. 1/1-04 2 184 350
Budsjett 2004 1 500 000
Refordeling revidert budsjett 0
Totalt til disposisjon i 2004 3 684 350
Utbetalte tillskudd i 2004 -941 500
Tilbaketrekking av tilskudd i 2004 0
Rest til disposisjon pr. 31/12-2004 2 742 850
Gyldige tilsagn pr. 31/12-2004 -2 701 000
Resultat samisk kulturminnevern 2004 41 850

Sametinget forvalter en tilskuddordning til samisk kulturminnevern finansiert av Miljøverndepartementet. Disse midlene har de foregående årene vært behandlet som bundne midler.

Posten samisk kulturminnevern viser et underforbruk på kr 41 850. Det avsettes kr 2 701 000 til 2005 til dekning av gyldige tilsagn pr. 31. desember 2004. Dette er allerede bevilgede tilsagn til tilskuddsmottakere.

Note 9 Andre tilskudd (støtte til politisk arbeid) – post 55

Tabell 1.17 

Post Tekst Res hiå RevBud 2004 Avvik i %
55.1 Samiske hovedorganisasjoner 1 951 000 1 951 000 0 0,0 %
55.2 Politiske grupper i Sametinget 1 799 998 1 800 000 2 0,0 %
55.4 Opposisjonens arbeidsvilkår 700 000 700 000 0 0,0 %
Sum andre tilskudd– støtte til politisk arb. 4 450 998 4 451 000 2 0,0 %

Note 10 Opplæring – post 56

Tabell 1.18 

Post Tekst Res hiå RevBud 2004 Avvik i %
56.1 Læremiddelutv. – grunnskole og v.g.oppl. 12 169 996 11 439 000 -730 996 -6,4 %
56.2 Kompetanseheving 3 028 656 3 250 000 221 345 6,8 %
56.3 Barnehager 9 093 989 9 613 000 519 012 5,4 %
Sum opplæring 24 292 640 24 302 000 9 360 0,0 %

Sametinget forvalter en tilskuddordning til samisk læremiddelutvikling finansiert av Utdannings- og forskningsdepartementet. Disse midlene har de foregående årene vært behandlet som bundne midler. Sametinget må avsette kr 14 453 131 til budsjettåret 2005 til dekning av forpliktelsene som gjelder læremiddelutvikling, inkl. læremiddelprosjekter til barnehagesektoren. Læremiddelutvikling viser et underforbruk på kr 9 360.

Avvikene på de ulike postene er ikke riktige. Dette fordi beholdningsendringen fra 2003 til 2004 på

kr 1 806 438 er bokført mot post 56.1, og ikke fordelt på alle postene. Avsetning gyldige tilsagn pr. 31.12.04 er på kr 14 453 131 mot avsetningen pr. 31.12.03 på kr 12 646 693. Se også tabell nedenfor.

Tabell 1.19 Læremiddelutvikling

Tekst Beløp
Kapital/avsetning pr. 1/1-04 12 646 693
Budsjett 2004 fra post 56.1 – Læremiddelutvikling 11 439 000
Budsjett 2004 fra post 56.2 – Kompetanseheving 3 250 000
Budsjett 2004 fra post 56.3 – Barnehager 9 613 000
Refordeling revidert budsjett 0
Totalt til disposisjon i 2004 36 948 693
Utbet. tillskudd i 2004: post 56.1 Læremiddelprosj. -10 766 956
Utbet. tillskudd i 2004: post 56.2 Komp.heving -2 634 672
Utbet. tillskudd i 2004: post 56.3 Barnehager -9 084 575
Tilbaketrekking av tilskudd i 2004 0
Rest til disposisjon pr. 31/12-2004 14 462 491
Gyldige tilsagn pr. 31/12-2004 -14 453 131
Resultat læremiddelutvikling 2004 9 360

Note 11 Internasjonalt arbeid – post 57

Tabell 1.20 Internasjonalt arbeid

Post Tekst Res hiå RevBud 2004 Avvik i %
57.1 Interreg – regional andel 2 576 530 1 200 000 -1 376 530 -114,7 %
57.1 Interreg – drift interreg Syd 0 100 000 100 000 100,0 %
57.4 Interreg III A Syd Sverige-Norge Aerjel 0 833 400 833 400 100,0 %
57.5 Interreg III A Nord Sápmi 0 1 002 100 1 002 100 100,0 %
Sum Interreg 2 576 530 3 135 500 558 970 17,8 %
57.2 Barentssamarbeid 30 000 50 000 20 000 40,0 %
57.2 Barents urfolkskontor i Murmansk 150 000 150 000 0 0,0 %
57.3 Annet internasjonalt arbeid 320 000 300 000 -20 000 -6,7 %
57.6 Tilsk. til grenseoverskridende samiske org. 449 000 549 000 100 000 18,2 %
Sum internasjonalt arbeid 3 525 530 4 184 500 658 970 15,7 %

Tabell 1.21 Interreg 2004

  57.1 Reg.andel 57.1 Drift Syd 57.4 Statlig Syd 57.5 Statlig Nord  Totalt
Avsetning pr. 1/1-2004 1 028 650 250 000 2 778 000 2 704 100 6 760 750
Budsjett 2004 og refordeling revidert budsjett 1 200 000 100 000 833 400 1 002 100 3 135 500
Totalt til disposisjon i 2004 2 228 650 350 000 3 611 400 3 706 200 9 896 250
Utbetalt tilskudd i 2004 -302 800 -300 000 -308 500 -621 000 -1 532 300
Rest til disposisjon pr. 31/12-2004 1 925 850 50 000 3 302 900 3 085 200 8 363 950
Avsetning pr. 31/12-2004 – Gyldig/rest tilsagn -1 215 889 0 -2 622 668 -3 966 423 -7 804 980
Resultat interreg 2004 709 961 50 000 680 232 -881 223 558 970

Posten Interreg viser et underforbruk på kr 558 970. Det avsettes kr 7 804 980 til 2005 til dekning av gyldige tilsagn pr. 31. desember 2004. Dette er allerede bevilgede tilsagn til tilskuddsmottakere.

Note 12 Samefolkets fond – post 58

Tabell 1.22 

Post Tekst Res hiå RevBud 2004 Avvik i %
58.1 Samefolkets fond 421 589 0 -421 589
Sum Samefolketsfond 421 589 0 -421 589

Tabell 1.23 Avkastning Samefolketsfond

Tekst Beløp
Samefolkets fond/innestående pr. 31/12-04 79 663 530
Fratrukket kapital Samefolkets fond -75 000 000
Sum avkastning 4 663 530

Tabell 1.24 Bundne midler Samefolketsfond

Tekst   Beløp
Avkastning bokført pr. 1/1-2004 16 419 150
Avkastning 2004 4 663 530
Korrigert avkastning pr. 31/12-04 422 450
Sum opparbeidet avkastning pr. 31/12-2004 21 505 130

Tabell 1.25 

År Bevilgning fra KRD Avkastning Norges Bank Avvik 
2002 4 650 000,00 5 071 588,85 -421 588,85
2003 4 650 000,00 4 650 861,48 -861,48
  9 300 000,00 9 722 450,33 -422 450,33

I 2002 og 2003 er det foretatt feilføringer vedrørende avkastningen på Samefolkets fond. Dette skyldes at det har vært uklarheter om hvilke av følgende beløp tilfaller Sametinget:

  • Bevilgningen som Kommunal- og regionaldepartementet bevilger til Sametinget på kr 4 650 000.

  • Kapitaliserte avkastning som gis på bankkontoen i Norges bank hvor fondet på 75 millioner kroner er avsatt.

Dette er nå avklart med Kommunal- og regionaldepartementet. Det foretas en bevilgningsendring i Stortinget på høsten jf. den årlige kapitaliserte avkastningen i Norges Bank. Dette betyr at:

  • Kr 421 588,85 feilført mottatt korrigert avkastning for 2002. Ble overført fra departementet 26.11.03 i tråd med bevilgningsendring i St prp nr 22 (02–03).

  • Kr 861,48 i for lite ført fordring på avkastningen for 2003.

På bakgrunn av dette har vi korrigert avkastningen i Samefolkets fond, jf. avklaringen med Kommunal- og regionaldepartementet.

Note 13 Helse- og sosialsatsing – post 59

Tabell 1.26 

Post Tekst Res hiå RevBud 2004 Avvik i %
59 Helse- og sosialsatsing 4 023 496 4 100 000 76 504 1,9 %
Sum helse- og sosilasatsing 4 023 496 4 100 000 76 504 1,9 %

Note 14 Arkiv-, bibliotek- og informasjonstjenester – post 60

Tabell 1.27 

Post Tekst Res hiå RevBud 2004 Avvik i %
60.1 Mobile bibliotektjenester 4 730 000 4 708 000 -22 000 -0,5 %
60.2 Samisk arkiv 688 000 688 000 0 0,0 %
Sum arkiv-, bibl.- og informasjonstjeneste 5 418 000 5 396 000 -22 000 -0,4 %

Note 15 Likestilling – post 61

Tabell 1.28 

Post Tekst Res hiå RevBud 2004 Avvik i %
61.1 Forskning på likestilling 51 572 100 000 48 428 48,4 %
61.2 Andre likestillingstiltak 237 090 230 000 -7 090 -3,1 %
Sum likestilling 288 662 330 000 41 338 12,5 %

Underforbruket på post 61.1 Forskning på likestilling skyldes at det ble bevilget midler til to forskjellige prosjekter. Disse to prosjektene viste seg å koste mindre enn forutsatt.

Note 16 Samiskrelatert statistikk i Norge – post 62

Tabell 1.29 

Post Tekst Res hiå RevBud 2004 Avvik i %
62.1 Samiskrelatert statistikk i Norge 800 000 300 000 -500 000 -166,7 %
Sum samiskrelatert statistikk i Norge 800 000 300 000 -500 000 -166,7 %

Kommunal- og regionaldepartementet har over kap. 500.21 Spesielle forsknings- og utredningsoppdrag gitt tilsagn på midler for 2004 til prosjektet Samisk statistikk, prosjekt 71.17, tilsagn nr. 3/2004. Tilsagnet er på kr 500 000, og er innbetalt i 2004. Bevilgningen er iht. tildelingsbrev overførbar. Prosjektet har som formål å tilrettelegge og organisere samiskrelaterte data for statistikkformål.

I tillegg til mottatt bevilgning fra Kommunal- og regionaldepartementet er det i budsjettet for 2004 bevilget totalt kr 300 000 til formålet av Sametinget. Sametinget har ikke foretatt utbetaling over posten i 2004, men midlene er bundet iht. avtalt prosjektplan. På bakgrunn av dette er det avsatt kr 800 000 i regnskapet, slik at midlene kan utbetales i 2005 iht. formålet i prosjektet.

Note 17 Regional utvikling og samarbeid – post 63

Tabell 1.30 

Post Tekst Res hiå RevBud 2004 Avvik i %
63 Samarbeidsavtaler med fylkeskommunene 666 400 1 155 000 488 600 42,3 %
63 Samiske bibliotektjenester 161 000 200 000 39 000 19,5 %
Sum internasjonalt arbeid 827 400 1 355 000 527 600 38,9 %

Note 18 Fordringer

Denne posten består av ordinære kundefordringer, ikke mottatte bevilgninger 2004 fra departementer og øvrige fordringer så som lønns- og reiseforskudd.

Note 19 Egenkapital

Tabell 1.31 

Beskrivelse  
Egenkapital pr. 31/12-2003 49 575
Egenkapital pr. 31/12-2004 -593 352
Endring av egenkapital 642 926

Note 20 Øvrige avsetninger

Tabell 1.32 

Spesifisering av øvrige avsetninger   Beløp
Tildelte tilsagn i 2004, men er ikke ferdigstilt og utbetalt i 2004:
Språkprosjekter innenfor og utenfor forvaltningsområdet 668 000
Sak 047/04 Samarbeidsprosj. fjernundervisningsteknologi skole nr. 26 i Lovozero 75 000
Gjenstående tildelt, men ikke utbet. vedr. prosj.midler motivasjonsseminaret/ kvinnetiltak 51 572
Tildelte, men ikke utbetalte tilsagn post 52.4 Samiske kulturorganisasjoner 150 000
Tildelte, men ikke utbetalte tilsagn post 52.5 Samiske festivaler 66 200
Tildelte, men ikke utbetalte tilsagn post 63.2 Regional utvikling og samarbeid 50 000
Tildelte, men ikke utbetalte tilsagn post 01 Drift pol. nivå, tiltak barn og unge, jfr. rev.bud-04 75 000
Samisk statistikk, ikke utbet. budsj. bev. på kr 300 000 og mott. tildeling KRD kr 500 000 800 000
Igangsatte, men ikke ferdigstilte prosjekter/arbeid som må overføres til 2005:
Prosjekt læreplaner, rest tilleggsfinansiering fra Utdanningsdirektoratet 651 500
Prosjekt korrekturprogram 1 586 000
Prosjekt Nordpluss (ordbok for samfunn og helse), eksternt finansiert prosjekt 347 000
Valgarbeid 767 000
Samemanntallsprosjektet 312 000
Nytt biblioteksystem, rest i forhold til budsjettet på post 22 345 000
Prosjekt ny publiseringsløsning (internett, intranett og døgnåpen forvaltning) 607 300
Sum avsetninger   6 551 572
Til dokumentets forside