St.meld. nr. 49 (2003-2004)

Mangfold gjennom inkludering og deltakelse

Til innholdsfortegnelse

Litteraturliste og bakgrunnsstoff

Aagedal, O. (2003): Nasjonal symbolmakt . Makt- og demokratiutredningen.

Abid, S. (2003): Sjansegenerasjonen. Kronikk i Dagbladet 22.10.03.

Ali, M. (1997): Den sure virkeligheten . Oslo: Tiden.

Andenæs, K. et al. (2000): Kommunikasjon og rettssikkerhet. Utlendingers og språklige minoriteters møte med politi og domstoler . Oslo: Universitetet i Oslo & NIBR.

Andersen, A., Løwe, T. og Rønning, E. (2003): Boforhold i storby . Utredninger til Storbymeldingen, del 4. Notater 2003/36, Statistisk sentralbyrå.

Ansari, A. og Quereshi, N. A.(1998): Kolleger eller alibier. Rapport 7/98. Høgskolen i Oslo.

Bakken, A. (2003): Minoritetsspråklig ungdom i skolen. Reproduksjon av ulikhet eller sosial mobilitet? Rapport 15/03. Oslo: Norsk institutt for oppvekst, velferd og aldring.

Bakken, A. (2003b): «Morsmålsundervisning og skoleprestasjoner» i Tidsskrift for ungdoms­forskning 3(1): 3-23.

Balvig, F. og Høigård, C. (1988): Kriminalitet og straff i tall og tekst . Oslo: Universitetsforlaget.

Barstad, A. og Kirkeberg, M. I. (2003): Levekår og ulikhet i storby . Utredninger til Storbymeldingen, del 2. Notater 2003/34. Statistisk sentralbyrå.

Barstad, A. (1997): «Store byer, liten velferd? Om segregasjon og ulikhet i norske storbyer» i Sosiale og økonomiske studier . 97. Statistisk sentralbyrå.

Barth, E., Brantsberg B. og Raaum O. (2002): «Inntektsutvikling for innvandrere» i Søkelys på arbeidsmarkedet . 19:135-146.

Berg, B. (1998): Innvandrere på arbeidsmarkedet . Temahefte 3. SINTEF IFIM.

Berg, E. (2003): Samhandlingens monolog. En studie av interaksjon mellom klienter med innvandrerbakgrunn og ansatte i tiltaksapparatet for rusmiddelmisbrukere . SIRUS-rapport nr. 1. Statens institutt for rusmiddelforskning.

Berg, J. E. & Johansen, E.(2004):«Innlegges innvandrere oftere enn etniske nordmenn i akuttpsykiatriske avdelinger?» i Tidsskrift for den norske Lægeforening 2004, 124: 634-6.

Berg, T., Bøhle Aarhus, K., Breivik, S., Indseth,T. og Bjerkås, T. (2003): Forstå og bli forstått . Humanistisk prosjektsemester, Universitetet i Oslo.

Bilgic, S. (2000): Integrering. Fra teori til praksis . Oslo: Kulturbro Forlag.

Bjørklund, T. og Kval, K. (2001): «Innvandrere og politiske valg. Fra objekt til subjekt» i Samfunnsspeilet . Temanummer om innvandrerrelatert statistikk. Nr. 2. Statistisk sentralbyrå.

Birkemo, A. (2002): Læringsmiljø og utvikling . Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo.

Blom, S. (2003): I nnvandreres bostedssegregasjon i Oslo . Upublisert manus. Statistisk sentralbyrå.

Blom, S. (2002): «Innvandrernes bosettingsmønster i Oslo» i Sosiale og økonomiske studier. 107. Statistisk sentralbyrå.

Blom, S. (1998): Reports: Living Conditions among Non-western immigrants . Statistics Norway.

Bredal, A. (1999): Arrangerte ekteskap og tvangsekteskap i Norden . TemaNord 1999: 604. Nordisk Ministerråd.

Bredal, A. (1998): Arrangerte ekteskap og tvangsekteskap blant ungdom med innvandrerbakgrunn . Kompetansesenter for likestilling.

Brenna, L. R. (2004): Sangam! Integrering og inkludering . Bergen: Fagbokforlaget.

Brochmann, G., Borchgrevink, T. og Rogstad, J. (2002): Sand i maskineriet – Makt og demokrati i det flerkulturelle Norge . Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.

Brox, O., Lindbekk T. og Skirbekk S. (red.) (2003): Gode formål – gale følger? Kritisk lys på norsk innvandringspolitikk . Oslo: Cappelen.

Byberg, I. H. (red.) (2002): Innvandrerkvinner i Norge: demografi, utdanning, arbeid og inntekt . Statistisk sentralbyrå.

Carling, J. (2004): Mellom to hjemland – Migrasjon og integrasjon i en globalisert verden . Foredrag på UDIs vårkonferanse 2004.

Council of Europe (2000): Diversity and Cohesion: new challenges for the integration of immigrants and minorities . Strasbourg: Council of Europe Publishing.

Canadian Heritage/Patrimoine canadien (2003): Annual Report on the Operation of The Canadian Multiculturalism Act 2001-2002 . Minister of Public Works and Government Services Canada. www.canadianheritage.gc.ca

Dahl, G. (2002): Innvandrere og trygd . Notater 2002/55. Statistisk sentralbyrå.

Djuve, A. B. og Pettersen H. C. (1998): Må de være ute om vinteren? Oppfatninger om barnehager i fem etniske grupper i Oslo . Fafo-rapport nr. 262. Oslo: Fafo.

Djuve, A. B. og Hagen, K. (1997): «Etnisk segregasjon og sosiale kontaktflater», i O. Brox (red.): Tett eller spredt. Om innvandrernes bosettingsmønster i Norge . Oslo: Tano Ascehoug.

Djuve, A. B. og Hagen, K. (1995): Skaff meg en jobb!Levekår blant flyktninger i Oslo . Fafo-rapport 184. Forskningsstiftelsen Fafo.

Drøpping, J.A. og Kavli H. C. (2002): Kurs for arbeid. Norskopplæring og yrkesdeltakelse blant ikke-vestlige flyktninger og innvandrere . Fafo-rapport nr. 387. Oslo: Fafo.

Dzamarija, M.T. og Kalve T. (2004): Barn og unge med innvandrerbakgrunn . Rapport: 2004/31. Statistisk sentralbyrå.

Ebeltoft, C. (2003): Oppdragelse i minoritetsfamilier. Kontinuitet, endring og generasjonsrelasjoner i tenåringsfasen . Hovedoppgave i sosiologi, Universitetet i Oslo.

Eidsvåg, I. og Larsen, L. (red.) (1997): Religion, livssyn og menneskerettigheter i Norge . Nansenskolens årbok 1997. Oslo: Universitetsforlaget.

Eidsvåg, I. (red.) (1993): Fellesskapsetikk i et flerkulturelt Norge . Nansenskolens årbok 1993. Oslo: Universitetsforlaget.

Engebrigtsen, A. og Farstad G.R. (2004): Somaliere i eksil i Norge. En kartlegging av erfaringer fra fem kommuner og åtte bydeler i Oslo . NOVA Skriftserie 1/2004.

Engelstad, F. og Ødegård, G. (red.) (2003): Ungdom, makt og mening . Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.

Epland, J., Pedersen, V., Kirkeberg, M. I. og Andersen, A. (2004): Økonomi og levekår for ulike grupper . Rapport 2004/2. Statistisk sentralbyrå.

Epland, J. (2001): Barn i husholdninger med lav inntekt: Omfang, utvikling, årsaker . Rapport 2001/9. Statistisk sentralbyrå.

Eriksen, T. Hylland (2004): Røtter og føtter. Identitet i en omskiftelig tid . Oslo: Aschehoug.

Eriksen, T. Hylland (red.) (2001): Flerkulturell forståelse. Oslo: Universitetsforlaget.

Eskild, A., Helgadottir, L.B., Jerve, F., Quigstad, E., Stray-Pedersen, S., Løset, Å. (2002): «Provosert abort blant kvinner med fremmedkulturell bakgrunn i Oslo» i Tidsskrift for den Norske Lægeforening 2002: 122:1355-7.

EU-kommisjonen (2003): The cost and benefits of diversity. A study on Methods and Indicators to Measure the Cost-Effectiveness of Diversity Policies in Enterprises . The European Comission.

Europarådet og Utdannings- og forskningsdepartementet (2004): Language Education Policy Profile: Norway .

Fangen, K., Grønningæter, A., Lorentzen, T., og Øverås S. (2002): Levekår og livskvalitet blant hivpositive . Fafo-rapport nr. 402. Oslo: Fafo.

Faulkner, D. (2004): Civil renewal, diversity and social capital in a multi-ethnic Britain . London: Runnymede Trust.

Fevant, E., Røed, K., Westlie, L. og Zhang, T. (2004): Veier inn i, rundt i og ut av det ­norske trygde- og sosialhjelpssystemet . Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forsk­ning. Rapport 6/2004.

Fjelstad, Ø. og Linstad, M. (1999): Pressen og de fremmede . Kristiansand: Høyskoleforlaget.

Folkehelseinstituttet (2003): http://www.fhi.no/artikler/?id=28254 (tilgang 3.8.2004).

Folkehelseinstituttet (2000): The health of disadvantaged groups in Norway .

Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) (2003): Minoritetsspråklige foreldre – en ressurs for elevenes opplæring i skolen . Resultat fra Kartleggingsundersøkelse om hjem-skole-samarbeid på 12 skoler i Oslo, Akershus, Buskerud og Østfold.

Frønes, I. og Kjølsrud, L. (red.) (2003): Det norske samfunn . Oslo: Gyldendal.

Fuglerud. Ø. (red.) (2004): Andre bilder av «de andre» – Transnasjonale liv i Norge . Oslo: Pax Forlag.

Føllesdal, A. (1999): «Hvorfor likhet, hva slags likhet? Normative føringer på forskning om makt og demokrati» i Tidsskrift for samfunnsforsk­ning 24[2], 123-147.

Gullestad, M. (2002): Det norske sett med nye øyne . Oslo: Universitetsforlaget.

Gulløy, E., Blom, S. og Aall Ritland, A. (1997): Levekår blant innvandrere 1996 . Dokumen­tasjonsrapport med tabeller. Notater 97/6. ­Statistisk sentralbyrå.

Gundersen, F., Haslund, U., Hustad, A. E. og Stene, R. J. (2000): Innvandrere og nordmenn som offer og gjerningsmenn . Rapport 2000/18 Statistisk sentralbyrå.

Grøtvedt, L. og Gimmestad, A. (2002): Helseprofil for Oslo. Barn og unge . Nasjonalt folkehelseinstitutt, Oslo kommune. Program for storbyrettet forskning.

Hansen, Å. K. Wagner. Foreløpig upubliserte resultater fra PIRLS-undersøkelsen. Stavanger: Senter for leseforskning.

Hansen, T. (2004): Storbyenes boligpolitikk for vanskeligstilte 1990-2001 . NBI-rapport 2004:117. Norges Byggforskningsinstitutt.

Hansen, T., Holm, A. og Østerby, S. (2004): Bostedsløse i Norge i 2003 – en kartlegging . NBI-prosjektrapport 2004:371. Norges Byggforskningsinstitutt.

Helse og rehabilitering/Norges Blindeforbund (utgivelsesår ukjent): Usynlig i samfunnet . Prosjektrapport om synshemmede med minoritetsbakgrunn.

Hennum, N. (2004): Forståelser av foreldreskap blant norske foreldre og minoritetsforeldre . Foredrag holdt i Drammen 29.04.04 på konferansen «Ungdom og oppvekst i et flerkulturelt Norge.»

Helseprofil for Oslo 2002 . Ungdomsdelen av helseundersøkelsen i bydeler og regioner i Oslo (Ung-HUBRO).

Human Rights Service (2004): Norske barn i utlandet: Ute av syne, ute av sinn .

Høgmo, A. (1998): Fremmed i det norske hus: innvandreres møte med bygdesamfunn, småby og storby . Oslo: Ad Notam.

Høstmælingen, N. (red.) (2004): Hijab i Norge: Trussel eller menneskerett . Oslo: Abstrakt forlag.

ICMPD rapport (2003): Migrants, minorities and employment: Exclusion, discrimination and anti-discrimination in 15 member states of the European Union . (International Centre for Migration Policy Development (ICMPD).

Ingerslev, O. (2000): Sundhedsforhold blandt indvandrere. Integration i Danmark omkring årtusindskiftet . Rockwool Fondens Forsknings-enhed, Mogensen G.V. og Matthiessen, P.C. (red.) Aarhus Universitetsforlag.

Jacobsen, C. M. (2002): Tilhørighetens mange former – unge muslimer i Norge . Oslo: Pax Forlag.

Kavli, H. C. (2001): En dråpe, men i hvilket hav? Kontantstøttens konsekvenser for barnehagebruk blant etniske minoriteter . Fafo-rapport nr. 349. Oslo: Fafo.

Kavli. H. C. (2003): Familietyper i et fleretnisk Norge . Fafo: 24.10.2003.

Kjeldstadli, K. (2003): Norsk Innvandringshistorie. Oslo: Pax forlag.

Kommunal- og regionaldepartementet (2002): Regjeringens nasjonale dialogkonferanse 21. august 2002 . Rapport.

Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene (2004): Vår felles framtid – bekymringer og forventninger . Rapport fra KIMs landskonferanse 17. – 18. oktober 2003.

Krogstad, A. (2002): En stillferdig revolusjon i matveien. Etniske minoriteter og kulinarisk entreprenørskap . Rapport 2002:7. Oslo: Institutt for samfunnsforskning.

Kumar, L. (2001): Djulaha! Om å forstå annerledeshet . Kristiansand: Høyskoleforlaget.

Kymlicka, W. (1995): Multicultural citizenship: a liberal theory of minority rights . Oxford: ­Clarendon Press.

Lappegård, T. (2001): «Fruktbarhet blant innvandrerkvinner» i Samfunnsspeilet . nr. 2/2001.

Laurtisen, K. og Berg, B. (2004): Med kurs for tverrkulturell kompetanse – Hordalandsmodellen . Hordaland fylkeskommune.

Leirvik, O. (1998): «Kva er det som samlar og skiljer – kven? Erfaringar frå religionsdialog og livssynssamtale i Noreg» i Flere religioner og livssyn – felles verdier? Verdikommisjonen.

Lie, Birgit (2003): The triple burden of trauma, uprooting and settlement. A non-clinical longitudional study of health and psychosocial functioning of refugees in Norway . Doktorgrad ved det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo.

Lie, Birgit (1996): «Torturskader – en medisinsk utfordring: diagnostisering og behandling av falanga» i Tidsskrift for Den norske læge­forening. 1996: 116: 9, 1073-75.

Lie, Benedicte (2004): Fakta om ti innvandrergrupper i Norge . Rapport: 2004/14. Statistisk sentralbyrå.

Lie, Benedicte (2004b): Ekteskapsmønstre i det flerkulturelle Norge. Rapport: 2004/1. Statistisk sentralbyrå.

Lie, Benedicte (2003): «Store forskjeller i innvandreres utdanningsnivå» i Samfunnsspeilet nr. 3/2003. Statistisk sentralbyrå.

Lie, E. Myhre (2000): Innvandrere og kriminalitet . OP-magasin nr. 1-2000. Oslo Politikammer.

Lien, I. (2004): Ugripelig ung. Kriminalitetsforebygging og gjengbekjempelse i innvandringsmiljøene . NIBR-rapport 2004:14.

LO (2003): Samfunnsnotat 17/2003.

Lundh, C. et al. (2003): Arbete? Var god dröj! Invandrare i välfärdssamhället . Stockholm: SNS Förlag, (Välfärdspolitiska rådets rapport).

Læringssenteret (2003): Karakterstatistikken, videregående opplæring . Internt notat.

Lødding, B. (2003): Ut fra videregående. Integrasjon i arbeid og utdanning blant minoritetsungdom i det første Reform 94-kullet . NIFU-Rapport 1/2003. Oslo: Norsk institutt for studier av forskning og utdanning.

Melve, J. (2002): Innverknad i lokale avgjerdsprosessar. Lokale dialogfora som grunnlag for innverknad for minoritetar og deira organisasjonar . IMER Norge/Bergen Rapport.

Mikkelsen, F. (red.) (2003): Innvandrerorganisationer i Norden . Nordisk Ministerråd.

Modood, T. et.al (1997): Ethnic Minorities in ­Britain. Diversity and Disadvantage. Policy Studies Institute: University of Westminster.

Moen, B. (2003): Usynlige eldre. Tiltak for mennesker med funksjonshemming fra minoritetsetnisk gruppe. Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens. FoA-rapport 2003.

Moseng, B. Ulstein (2003): Lesbiske og homofile med innvandrerbakgrunn. En pilotundersøkelse . NOVA-rapport 14/03.

Nielsen, J. C. (1997): Tosprogede elevers danskkundskaber på folkeskolens ældste klassetrinn . København: Danmarks Pædagogiske Institut.

OECD (2002): Gjennomgang av politikk for yrkesveiledning . Landrapport om Norge.

Onsager, K. og Sæther, B. (2001): Etniske entreprenører og selvsysselsetting. En studie innenfor matnæringer i Oslo . NIBR prosjektrapport: 6.

Opheim, V. og Støren, L. A. (2001): Innvandrerungdom og majoritetsungdom gjennom videregående til høyere utdanning. Utdanningsforløp, utdanningsaspirasjoner og realiserte utdanningsvalg . Oslo: NIFU. Rapport 7/2001.

Opheim, V. og Støren, L. A (2001b): Selektert til suksess . NIFU Skriftserie nr. 22/2001.

Oppedal, B. (2004): Adolescent mental health in multi-cultural context – A critical view on the concept and measurement of social support in research on adolescent mental health . Doktorgrad ved pyskologisk institutt, Universitetet i Oslo.

Parekh, B. (2000): Rethinking multiculturalism: cultural diversity and political theory . New York : Palgrave.

Politidirektoratet (2003): Kriminalitet begått av asylsøkere og andre utlendinger med tidsbegrenset opphold . Håndbok.

Predelli, L. N. (2003): Økt kvinnemakt? Minoritetskvinners organisering, deltakelse og innflytelse på offentlig politikk . NIBR.

Prieur, A.(2004): Balansekunstnere: Betydningen av innvandrerbakgrunn i Norge . Oslo: Pax forlag.

Rademakers, J. (2001): Abortus i Nederland 1993-2000 . Report, Summary, STISAN, Aarhus.

Regeringskansliet, Kulturdepartementet (2000): Begreppet invandrare – andvändingen i myndigheters verksamhet . Stockholm. 2000: 43.

Repstad, P. (2003): «Privat og forankret – religion og livssyn i dagens Norge» i Frønes, I. og Kjølsrød, L. (red.) Det Norske samfunn . Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.

Rogstad, J. (2000): Mellom faktiske og forestilte forskjeller. Synlige minoriteter på arbeidsmarkedet . Rapport 17:2000. Institutt for samfunnsforsk­ning.

Seippel, Ø. (red.) (2002): Idrettens bevegelser: Sosiologiske studier av idrett i et moderne samfunn. Oslo: Novus Forlag.

Sejersted, F. (1997): «Den gamle og den nye kommunikasjonsstat» i Nytt Norsk Tidsskrift 14: 216 – 227.

Selte, S. Valseth (1998): Likere enn vi tror? Oslojenter med ulik kulturell bakgrunn og deres opplevelse av forholdet til foreldrene . NOVA-rapport 23/98.

Senter mot etnisk diskriminering (SMED): Årsrapport 2001, 2002 og 2003: Underveis mot et bedre vern .

Skaaden, H. (2000):  Tolkevirksomhet i offentlig sektor. En statusrapport. Utlendingsdirektoratet.

Skjelbred, D. og Aamodtsbakken, B. (2003): Det flerkulturelle perspektivet i lærebøker og andre læremidler . Sluttrapport. Eik: Høgskolen i Vestfold.

Smith, L. og Lødrup, P. (2004): Barn og foreldre. Forholdet mellom barn og foreldre etter barneloven av 1981 med senere endringer . 6. utgave. Oslo: Gyldendal Akademisk Forlag.

Sosial- og helsedirektoratet (2003): Retningslinjer for helsetjenestetilbud til flyktninger og asylsøkere .

Statistisk sentralbyrå (2003): Notat om straffede innvandrere i perioden 1998-2002, med hovedvekt på 2002 .

Statistisk sentralbyrå (2003): Statistikk over legemeldt sykefravær.

Statistisk sentralbyrå (2001): Fritidsaktiviteter. En mosjonerende befolkning (basert på Levekårsundersøkelsen 2001). Statistisk sentralbyrå (1996): «Undersøkelsen Levekår blant innvandrere 1996» i Samfunnsspeilet 4/97.

Stoltenberg, C. (1998): Birth defects, stillbirth and infant death. Epidemiological studies of the effect of consanguinity and parental education on births in Norway 1967-1995 . Norsk Epidemiologi årg. 8. supp. Nr. 2.

Strandbu, Å. og Bjerkeset, S. (1998): Ungdom og idrett i et flerkulturelt samfunn . NOVA skriftserie 6/1998.

Støren, L. A. (2004): Arbeidsledighet og overkvalifisering blant ikke-vestlige innvandrere med høy utdanning. Analyser av Kandidatundersøkelsen 2002 . NIFU skriftserie 7/2004.

Støren, L. A. (2003): Videregående opplæring gjennom ti år blant jenter og gutter, minoritet og majoritet. Progresjon, søkemønster og tilgang på læreplasser . NIFU skriftserie nr. 36/2003. Oslo: Norsk institutt for studier av forskning og utdanning.

Støren, L. A. (2002): «Minoritetsungdom i videregående opplæring: en økende andel fullfører, men utfordringene er fortsatt store» i Tidsskrift for ungdomsforskning nr. 2/2002: s. 109-118.

Syed, H. R. og Vangen, S. (2004): Health and migration: A review . NAKMI.

Søholt, S., Ekne Ruud, M. og Holm, A. (2003): Offentlige strategier for boligetablering blant etniske minoriteter . Prosjektrapport 354. Norges Byggforskningsinstitutt.

Søholt, S. (2001): Oppvekst i to multietniske boligområder i Oslo . Prosjektrapport 313. Norges Byggforskningsinstitutt.

Søholt, S. (1999): Om lovgiving og diskriminering på boligmarkedet . Byggforsknotat 33/99. Norges Byggforskningsinstitutt.

Sørheim, T.A. (2000): Innvandrere med funksjonshemmede barn i møte med tjenesteapparatet . Oslo: Gyldendal Akademiske.

Tajik, H. (red.) (2001): Svart på hvitt . Oslo: Tiden Norsk Forlag.

Togeby, L. (2000): De etniske minoriteters politiske deltakelse . Social Forskning, desembernummer, s.24.

Tysse, T.I. og Keilmann, N. (1998): Utvandring blant innvandrere 1975-1995 . Rapport 98/15. Statistisk sentralbyrå.

Tænketanken om udfordringer for integrationsindsatsen i Danmark (2004): Udlændinge- og integrationspolitikken i Danmark og udvalgte lande . Ministeriet for flyktninge, indvandrere og integration. www.inm.dk

UNDP (2004): Human Development Report 2004: Kulturell frihet i en mangfoldig verden . Sammendrag.

U.S. Department of Commerce (2000): United States Census 2000 . www.census.gov/

Utlendingsdirektoratet (2003): Rapport om rasisme og diskriminering i Norge 2001-2002 .

Utlendingsdirektoratet (2002): Rammer for integreringspolitikk, en sjekkliste for et helhetlig og langsiktig integreringsarbeid . Europarådsrapport oversatt og med forord av Utlendingsdirektoratet.

Utlendingsdirektoratet (2001): Ny start. Bosetting og kvalifisering av nyankomne innvandrere i kommunen . Rapport for 2002.

Utlendingsdirektoratet (1998): Deltakelse eller utestengning. Kommunene, innvandrerne og integreringen . UDIs kartlegging.

Vassenden, K. (red.) (1997): Innvandrere i Norge. Hvem er de, hva gjør de og hvordan lever de ? Statistisk sentralbyrå.

Vatne, S. Pettersen (2003): Bosettingsmønster og segregasjon i storbyregionene. Ikke-vestlige innvandrere og grupper med høy og lav utdanning . Utredninger til Storbymeldingen, del 1. Notater 2003/33. Statistisk sentralbyrå.

Wikan, U. (2003): For ærens skyld. Fadime til ettertanke . Oslo: Universitetsforlaget.

Wikan, U. (2002): Generous Betrayal. Politics of Culture in the New Europe . University of Chicago Press.

Ytrehus, L. A. (1998):  Avmakt: flyktningers erfaringer og behov i møte med det offentlige. En kvalitativ levekårsundersøkelse blant bosniske og irakiske flyktninger i en bydel . Bergen: Bergen kommune.

Ytrehus, S. (2004): Fattige barn i Norge. Hvem er de og hvor bor de? FAFO rapport 445.

Øia, T. (2003): Innvandrerungdom – kultur, identitet og marginalisering . NOVA-rapport 20/2003.

Østberg, S. (2003): Muslim i Norge – religion og hverdagsliv blant unge norsk- pakistanere . Oslo: Universitetsforlaget.

Østby, L. (red.) (2004): Innvandrere til Norge – Hvem er de og hvordan går det med dem? (foreløpig tittel). Rapport fra Statistisk sentralbyrå under utgivelse.

Østby, L. (2002): Demografi, flytting og boligbehov på 1990-tallet. Rapport 5/2002. Statistisk sentralbyrå.

Østby, L. (2001): Fl yktningers sekundærflytting under 1990- tallet. Rapport 22/2001. Statistisk sentralbyrå.

Østby, L. (2001b): Beskrivelse av nyankomne flyktningers vei inn i det norske samfunn . Notater nr 23/2001. Statistisk sentralbyrå.

Østby, L. (2001c): «Hvorfor fokusere på innvandrerne?» i Samfunnsspeilet. Temanummer om innvandrerrelatert statistikk , nr. 2. Statistisk sentralbyrå.

Øzerk, K. Z. (2003): Sampedagogikk . Oplandske bokforlag.

Øzerk, K. Z. (1992): Tospråklige minoriteter. Sirkulær tenkning og pedagogikk . Oslo: Oris forlag.

I forarbeidene til meldingen bestilte Kommunal- og regionaldepartementet korte problemnotater eller faglige innspill på oppgitte tema fra følgende:

Antirasistisk senter, Loveleen Rihel Brenna (leder FUG og forfatter), Berit Berg (SINTEF – IFIM), Grete Brochmann (Institutt for samfunnsforskning), Anne Britt Djuve (Forskningsstiftelsen FAFO), Andreas Føllesdal (ARENA – Universitetet i Oslo), Øyvind Fuglerud (NOVA), Kåre Hagen (ARENA – Universitetet i Oslo), Hanne Kavli (Forskningsstiftelsen FAFO), Oddbjørn Leirvik (Teologisk fakultet, Universitetet i Oslo), Håkon Lorentzen (Institutt for samfunnsforskning), MiRA-senteret, Francis Sejersted (Institutt for samfunnsforskning), og Unni Wikan (Sosialantropologisk institutt – Universitetet i Oslo).

Til dokumentets forside