Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

St.prp. nr. 1 (2007-2008)

FOR BUDSJETTÅRET 2008 — Utgiftskapitler: 700–761 og 2711–2790 Inntektskapitler: 3700–3751, 5572 og 5631

Til innholdsfortegnelse

Forslag til vedtak om bevilgning for budsjettåret 2008, kapitlene 700–761 og 2711–2790, 3700–3751, 5572 og 5631

I

Utgifter:

Kap.

Post

 

Kr

Kr

Helse- og omsorgsdepartementet mv.

700

Helse- og omsorgsdepartementet

01

Driftsutgifter

136 543 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold , kan overføres

4 433 000

140 976 000

701

Forskning

50

Norges forskningsråd mv.

208 306 000

208 306 000

702

Helse- og sosialberedskap

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres, kan nyttes under post 70

37 084 000

70

Tilskudd , kan overføres, kan nyttes under post 21

3 272 000

40 356 000

703

Internasjonalt samarbeid

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres

36 056 000

70

Tilskudd , kan overføres, kan nyttes under post 60

17 500 000

53 556 000

Sum Helse- og omsorgsdepartementet mv.

443 194 000

Folkehelse

710

Nasjonalt folkehelseinstitutt

01

Driftsutgifter

434 598 000

21

Spesielle driftsutgifter

400 253 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold , kan overføres

16 106 000

850 957 000

712

Bioteknologinemnda

01

Driftsutgifter

7 659 000

7 659 000

715

Statens strålevern

01

Driftsutgifter

63 605 000

21

Oppdragsutgifter

38 220 000

101 825 000

716

Statens institutt for rusmiddelforskning

01

Driftsutgifter

34 982 000

34 982 000

718

Alkohol og narkotika

21

Spesielle driftsutgifter

37 911 000

63

Rusmiddeltiltak , kan overføres

17 199 000

70

Frivillig arbeid mv. , kan overføres

90 374 000

145 484 000

719

Folkehelse

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres, kan nyttes under post 79

53 704 000

60

Kommunetilskudd , kan overføres

42 584 000

70

Hivforebygging, smittervern mv. , kan overføres

29 263 000

71

Forebygging av uønskede svangerskap og abort , kan overføres

24 069 000

72

Stiftelsen Amathea

16 748 000

73

Fysisk aktivitet , kan overføres

18 287 000

74

Skolefrukt , kan overføres

16 047 000

79

Andre tilskudd , kan overføres, kan nyttes under post 21

15 948 000

216 650 000

Sum Folkehelse

1 357 557 000

Helsetjeneste

720

Sosial- og helsedirektoratet

01

Driftsutgifter

358 938 000

21

Spesielle driftsutgifter

44 321 000

22

Elektroniske resepter , kan overføres

52 692 000

455 951 000

721

Statens helsetilsyn

01

Driftsutgifter

71 644 000

71 644 000

722

Norsk pasientskadeerstatning

01

Driftsutgifter

82 766 000

70

Dekning av advokatutgifter

26 855 000

109 621 000

723

Pasientskadenemnda

01

Driftsutgifter

26 696 000

26 696 000

724

Helsepersonell og tilskudd til personelltiltak

01

Driftsutgifter

28 617 000

21

Forsøk og utvikling i primærhelsetjenesten , kan nyttes under post 70

18 268 000

61

Tilskudd til turnustjenesten

130 607 000

70

Andre tilskudd , kan nyttes under post 21

41 539 000

71

Tilskudd til Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap mv.

14 800 000

233 831 000

725

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

01

Driftsutgifter

95 762 000

95 762 000

726

Habilitering, rehabilitering og tiltak for rusmiddelavhengige

21

Spesielle driftsutgifter , kan nyttes under post 70

19 578 000

70

Tilskudd , kan nyttes under post 21

57 828 000

71

Kjøp av opptrening og helsetjenester , kan overføres

81 498 000

158 904 000

727

Tannhelsetjenesten

21

Forsøk og utvikling i tannhelsetjenesten , kan nyttes under post 70

9 100 000

70

Tilskudd , kan nyttes under post 21

54 002 000

63 102 000

728

Forsøk og utvikling mv.

21

Spesielle driftsutgifter

48 082 000

70

Tilskudd

18 415 000

66 497 000

729

Annen helsetjeneste

01

Driftsutgifter

31 996 000

60

Helsetjeneste til innsatte i fengsel

107 556 000

70

Behandlingsreiser til utlandet

98 885 000

71

Tilskudd til Norsk Pasientforening mv.

5 830 000

244 267 000

Sum Helsetjeneste

1 526 275 000

Regionale helseforetak

732

Regionale helseforetak

21

Forsøk og utvikling i sykehussektoren , kan overføres

2 486 000

70

Tilskudd til helseforetakene , kan overføres, kan nyttes under postene 72, 73, 74 og 75

3 367 506 000

72

Tilskudd til Helse Sør-Øst RHF , kan overføres

32 006 880 000

73

Tilskudd til Helse Vest RHF , kan overføres

10 812 463 000

74

Tilskudd til Helse Midt-Norge RHF , kan overføres

8 000 253 000

75

Tilskudd til Helse Nord RHF , kan overføres

6 938 039 000

76

Innsatsstyrt finansiering av sykehus , overslagsbevilgning

16 821 439 000

77

Refusjon poliklinisk virksomhet ved sykehus mv. , overslagsbevilgning

1 976 232 000

78

Tilskudd til forskning og nasjonale medisinske kompetansesentre , kan overføres

783 054 000

79

Helse- og rehabiliteringstjenester for sykemeldte , kan overføres

457 900 000

81

Tilskudd til store byggeprosjekter , kan overføres

1 059 092 000

82

Investeringslån

1 720 000 000

83

Opptrekksrenter for lån fom. 2008 , overslagsbevilgning

55 000 000

91

Opptrekksrenter for lån tom. 2007 , overslagsbevilgning

330 000 000

84 330 344 000

737

Kreftregisteret

70

Tilskudd

83 808 000

83 808 000

Sum Regionale helseforetak

84 414 152 000

Psykisk helse

742

Kontrollkommisjonene og andre utgifter under psykisk helsevern

01

Driftsutgifter

33 528 000

70

Tilskudd

1 968 000

35 496 000

743

Statlige stimuleringstiltak for psykisk helse

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres

22 524 000

62

Tilskudd til psykisk helsearbeid i kommuner , kan overføres

3 512 791 000

70

Kompetanse, utredninger og utviklingsarbeid , kan overføres

403 295 000

73

Tilskudd til arbeid med vold og traumatisk stress , kan overføres

120 146 000

75

Tilskudd til styrking av psykisk helsevern , kan overføres

2 326 582 000

6 385 338 000

744

Tvungen omsorg for psykisk utviklingshemmede

70

Fagenhet for tvungen omsorg

51 476 000

51 476 000

Sum Psykisk helse

6 472 310 000

Legemidler

750

Statens legemiddelverk

01

Driftsutgifter

151 345 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold , kan overføres

3 858 000

155 203 000

751

Apotekvesenet og legemiddelfaglige tiltak

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres

11 291 000

70

Tilskudd

48 614 000

59 905 000

Sum Legemidler

215 108 000

Omsorgstjenester

760

Utredningsvirksomhet mv.

21

Spesielle driftsutgifter , kan nyttes under post 70

10 690 000

70

Tilskudd , kan nyttes under post 21

3 898 000

14 588 000

761

Tilskudd forvaltet av Sosial- og helsedirektoratet

21

Spesielle driftsutgifter , kan nyttes under post 79

102 661 000

60

Tilskudd til omsorgstjenester , kan overføres

126 038 000

61

Tilskudd til vertskommuner

481 033 000

63

Tilskudd til rusmiddeltiltak , kan overføres

172 730 000

66

Tilskudd til brukerstyrt personlig assistanse

77 842 000

67

Tilskudd til særskilte utviklingstiltak

19 864 000

70

Frivillig rusmiddelforebyggende arbeid mv. , kan overføres

119 774 000

71

Tilskudd til frivillig arbeid

16 291 000

72

Tilskudd til Landsbystiftelsen

59 517 000

73

Tilskudd til døvblinde og døve

11 321 000

75

Kompetansetiltak.

3 554 000

76

Tilskudd til opphold i institusjon for eldre med særskilte behov

7 162 000

77

Kompetansesentra mv.

92 255 000

79

Andre tilskudd , kan nyttes under post 21

11 692 000

1 301 734 000

Sum Omsorgstjenester

1 316 322 000

Stønad ved helsetjenester

2711

Spesialisthelsetjenester mv.

70

Refusjon spesialisthjelp

1 065 000 000

71

Refusjon psykologhjelp

167 000 000

72

Refusjon tannlegehjelp

1 035 000 000

76

Private laboratorier og røntgeninstitutt

384 700 000

2 651 700 000

2751

Legemidler mv.

70

Legemidler

7 470 700 000

72

Sykepleieartikler

1 220 000 000

8 690 700 000

2752

Refusjon av egenbetaling

70

Refusjon av egenbetaling, egenandelstak 1

3 486 000 000

71

Refusjon av egenbetaling, egenandelstak 2

210 000 000

3 696 000 000

2755

Helsetjeneste i kommunene mv.

62

Tilskudd til fastlønnsordning fysioterapeuter , kan nyttes under post 71

210 000 000

70

Refusjon allmennlegehjelp

2 551 000 000

71

Refusjon fysioterapi , kan nyttes under post 62

1 493 000 000

72

Refusjon jordmorhjelp

40 000 000

73

Kiropraktorbehandling

84 000 000

75

Logopedisk og ortoptisk behandling

84 000 000

4 462 000 000

2790

Andre helsetiltak

70

Bidrag, lokalt

320 000 000

320 000 000

Sum Stønad ved helsetjenester

19 820 400 000

Sum departementets utgifter

115 565 318 000

Inntekter:

Kap.

Post

Kr

Kr

Diverse inntekter

3703

Internasjonalt samarbeid

03

Refusjon fra Utenriksdepartementet

17 500 000

17 500 000

3710

Nasjonalt folkehelseinstitutt

02

Diverse inntekter

140 408 000

03

Vaksinesalg

105 300 000

245 708 000

3715

Statens strålevern

02

Salgs- og leieinntekter

1 741 000

05

Oppdragsinntekter

38 426 000

40 167 000

3716

Statens institutt for rusmiddelforskning

02

Oppdragsinntekter

2 023 000

2 023 000

3720

Sosial- og helsedirektoratet

02

Salgs- og leieinntekter

2 234 000

04

Gebyrinntekter

1 396 000

3 630 000

3722

Norsk Pasientskadeerstatning

02

Diverse inntekter

1 083 000

1 083 000

3724

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

02

Gebyrinntekter

17 168 000

17 168 000

3725

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

03

Oppdragsinntekter

115 000

115 000

3732

Regionale helseforetak

80

Renter på investeringslån

350 000 000

90

Avdrag på investeringslån tom. 2007

400 000 000

750 000 000

3750

Statens legemiddelverk

02

Diverse inntekter

1 835 000

04

Registreringsavgift

82 007 000

06

Refusjonsavgift

2 310 000

86 152 000

3751

Apotekvesenet og legemiddelfaglige tiltak

03

Tilbakebetaling av lån

164 000

164 000

Sum Diverse inntekter

1 163 710 000

Skatter og avgifter

5572

Sektoravgifter under Helse- og omsorgsdepartementet

70

Legemiddelomsetningsavgift

156 025 000

71

Vinmonopolavgift

36 100 000

72

Avgift utsalgssteder utenom apotek

4 381 000

73

Legemiddelkontrollavgift

60 322 000

256 828 000

Sum Skatter og avgifter

256 828 000

Renter og utbytte mv.

5631

Aksjer i AS Vinmonopolet

85

Statens overskuddsandel

46 800 000

86

Utbytte

2 000

46 802 000

Sum Renter og utbytte mv.

46 802 000

Sum departementets inntekter

1 467 340 000

Fullmakter til å overskride gitte bevilgninger

II

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Helse- og omsorgsdepartementet i 2008 kan:

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekter under

kap. 700 post 01

kap. 3700 post 02

kap. 703 postene 21, 60 og 70

kap. 3703 post 03

kap. 710 post 01

kap. 3710 post 02

kap. 710 post 21

kap. 3710 postene 02 og 03

kap. 715 postene 01 og 21

kap. 3715 postene 02 og 05

kap. 716 post 01

kap. 3716 post 02

kap. 720 postene 01 og 21

kap. 3720 postene 02, 03 og 04

kap. 721 post 01

kap. 3721 postene 02 og 04

kap. 722 post 01

kap. 3722 post 02

kap. 724 post 01

kap. 3724 post 02

kap. 725 post 01

kap. 3725 post 03

kap. 729 post 01

kap. 3729 post 02

kap. 750 post 01

kap. 3750 post 02

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser ut over gitte bevilgninger

III

Bestillingsfullmakter

Stortinget samtykker i at Helse- og omsorgsdepartementet i 2008 kan foreta bestillinger utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

710

Nasjonalt folkehelseinstitutt

21

Spesielle driftsutgifter

180 mill.kroner

720

Sosial- og helsedirektoratet

22

Elektroniske resepter

35 mill.kroner

IV

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Helse- og omsorgsdepartementet i 2008 kan gi tilsagn utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

761

Tilskudd forvaltet av Sosial- og helsedirektoratet

60

Tilskudd til omsorgstjenester

1 mill. kroner

Andre fullmakter

V

Diverse fullmakter

Stortinget samtykker i at:

  1. Helse- og omsorgsdepartementet i 2008 kan gi de fire regionale helseforetakene adgang til å oppta driftskredittlån innenfor en totalramme på 7 300 mill. kroner.

  2. det av avgiftspliktig omsetning for legemiddelgrossister i 2008 skal betales avgift tilsvarende 1,3 pst.

  3. statens andel i 2008 av driftsoverskuddet til AS Vinmonopolet fastsettes til 40 pst. av resultatet i 2007 før ekstraordinære poster og etter vinmonopolavgiften.

  4. Helse- og omsorgsdepartementet i 2008 kan overføre hjemmelen til tomt gnr. 31, bnr. 382 i Bodø kommune fra Sosialdepartementet til Nordland fylkeskommune.

  5. investeringslån til regionale helseforetak aktiveres i statens kapitalregnskap.

Til toppen
Til dokumentets forside