St.prp nr. 1 Tillegg nr. 7 (2003-2004)

FOR BUDSJETTERMINEN 2004 Om modernisering, forenkling og effektivisering av bistandsforvaltningen

Til innholdsfortegnelse

1 Bakgrunn

Som anført i St.prp. nr. 1 (2003-2004) under programkategori 03.00 Administrasjon av utviklingshjelpen, har Regjeringen foretatt en omfattende gjennomgang av forvaltningen av bistands- og utviklingspolitikken med utgangspunkt i Regjeringens program for modernisering, effektivisering og forenkling i offentlig sektor, handlingsplanen for bekjemping av fattigdom i Sør mot 2015, samt endringene i internasjonal utviklingspolitikk.

Gjennomgangen konkluderte med at det var nødvendig å foreta følgende organisatoriske endringer:

  • Større delegering og desentralisering til utenriksstasjonene.

  • Samling av land- og regionkompetanse i Utenriksdepartementet.

  • Samling av policyutforming, strategi- og informasjonsarbeid i Utenriksdepartementet.

  • Samling av kunnskapsforvaltning i NORAD.

  • Etablering av enhet for evaluering og kvalitetssikring i NORAD.

  • Samling av forvaltningen av søknadsbaserte ordninger for bl.a. frivillige organisasjoner og næringsliv i NORAD.

  • Samling av det administrative ansvaret for alle utenriksstasjoner i Utenriksdepartementet.

Disse endringene gjennomføres for å tilpasse utviklingsadministrasjonen til de krav endringene i internasjonal utviklingspolitikk stiller, og for å avhjelpe svakhetene ved den måten arbeidet i dag er organisert på. Den nye organisasjonsmodellen forventes å gi bedre ressursutnyttelse, og føre til en nærmere sammenheng mellom politiske mål, forvaltning og resultatoppnåelse.