St.prp. nr. 11 (2003-2004)

Om samtykke til godkjenning av ei avgjerd iEØS-komiteen om innlemming i EØS-avtalaav fellesskapshandlingsprogrammet ommotkjemping av diskriminering (2001-2006)

Til innhaldsliste

2 Rådsvedtak av 27. november 2000 om innføringen av Fellesskapets handlingsprogram til bekjempelse av diskriminering (2001-2006) (2000/750/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, særlig artikkel 13,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet 1

,

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale komité 2

,

under henvisning til uttalelse fra Regionkomiteen 3

, og

ut fra følgende betraktninger:

 1. Den europeiske union er grunnlagt på prinsippene om frihet, demokrati, respekt for menneskerettighetene og de grunnleggende friheter og prinsippet om rettsstaten, som alle er prinsipper som alle medlemsstatene har til felles. I samsvar med artikkel 6 nr. 2 i traktaten om Den europeiske union, bør unionen respektere de grunnleggende rettigheter slik de sikres ved Konvensjonen om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter og slik de har sprunget ut fra medlemsstatenes felles forfatningsmessige tradisjoner, som alminnelige prinsipper for fellesskapsrett.

 2. Europaparlamentet har gjentatte ganger innstendig bedt om at Den europeiske union utvikler og styrker sin politikk på området likebehandling og like muligheter, uansett grunn til diskriminering.

 3. Den europeiske union forkaster teorier som har til hensikt å fastslå at det finnes forskjellige menneskeraser. Bruken av uttrykket «rasemessig opprinnelse» i dette vedtak innebærer ingen godkjenning av slike teorier.

 4. Ved gjennomføringen av programmet skal Fellesskapet i samsvar med traktaten bestrebe seg på å fjerne ulikheter og fremme likestilling mellom menn og kvinner, særlig fordi kvinner ofte er offer for diskriminering på flere områder.

 5. De forskjellige formene for diskriminering kan ikke ordnes etter betydning; alle er like uakseptable. Programmet tar sikte både på utveksling av god gjeldende praksis i medlemsstatene og utvikling av ny praksis og politikk til bekjempelse av diskriminering, også diskriminering på flere områder. Dette vedtak kan bidra til å innføre en mer omfattende strategi til bekjempelse av alle former for diskriminering på forskjellig grunnlag, og den bør heretter utvikles parallelt.

 6. Erfaringen fra tiltak på fellesskapsplan, særlig med hensyn til kjønn, har vist at det ved bekjempelse av diskriminering rent praktisk kreves en kombinasjon av tiltak og særlig av lovgivning og av praktiske tiltak som skal virke gjensidig forsterkende. Lignende lærdom kan trekkes av erfaring fra arbeid med hensyn til rasemessig og etnisk opprinnelse og funksjonshemning.

 7. Programmet bør ta for seg diskriminering på alle grunnlag, med unntak av diskriminering på grunn av kjønn, som er gjenstand for særskilte fellesskapstiltak. Diskriminering på forskjellig grunnlag kan ha lignende trekk og kan bekjempes på lignende måte. Den erfaring som er gjort over mange år med bekjempelse av diskriminering på visse grunnlag, også kjønn, kan også brukes til nytte ved diskriminering på andre grunnlag. Det må imidlertid tas hensyn til de særskilte trekkene ved de ulike formene for diskriminering. Derfor må funksjonshemmede personers særskilte behov tas i betraktning med hensyn til tilgjengeligheten av virksomhet og resultater.

 8. Adgang til programmet bør være åpen for alle offentlige og/eller private organer og institusjoner som tar del i kampen mot diskriminering. I denne sammenheng må det tas hensyn til både lokale og nasjonale ikke-statlige organisasjoners erfaring og evner.

 9. Mange ikke-statlige organisasjoner på europeisk plan har erfaring og sakkunnskap med hensyn til å bekjempe diskriminering, også med hensyn til å opptre som forkjempere for mennesker som utsettes for diskriminering. De kan derfor yte et viktig bidrag til å bedre forståelsen av de ulike formene for og virkningene av diskriminering og sikre at det ved utformingen, gjennomføringen og oppfølgingen av programmet tas hensyn til erfaringen til personer som er utsatt for diskriminering. Fellesskapet har tidligere bidratt med basisfinanasiering til forskjellige organisasjoner som arbeider på området diskriminering. Basisfinansiering av effektive ikke-statlige organisasjoner kan være et verdifullt virkemiddel i bekjempelsen av diskriminering.

 10. De tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av dette vedtak, bør vedtas i samsvar med rådsvedtak 1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet som er tillagt Kommisjonen 4

  .

 11. For å forsterke tilleggsverdien til fellesskapstiltak, må Kommisjonen i samarbeid med medlemsstatene sikre sammenheng og samsvar på alle nivåer til tiltak gjennomført innenfor rammen av dette vedtak og annen relevant politikk og andre relevante virkemidler eller tiltak iverksatt av Fellesskapet, særlig på områdene utdanning og opplæring og like muligheter for menn og kvinner i henhold til Det europeiske sosialfond og med hensyn til å fremme sosial integrasjon. Det må også sikres sammenheng og samsvar med relevant virksomhet utført av Det europeiske senter for overvåking av rasisme og fremmedhat.

 12. Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS-avtalen) inneholder bestemmelser om større samarbeid på det sosiale område mellom Det europeiske fellesskap og medlemsstatene på den ene siden og statene i Det europeiske frihandelsforbund som deltar i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EFTA/EØS) på den annen side. Det bør fastsettes bestemmelser som åpner programmet for deltaking for søkerstater i Sentral- og Øst-Europa i samsvar med vilkårene fastsatt i de europeiske av talene, deres tilleggsprotokoller og i de respektive assosieringsråds beslutninger, og for Kypros, Malta og Tyrkia på grunnlag av tilleggsbevilgninger etter framgangsmåter som skal avtales med disse statene.

 13. Det er i dette vedtak inntatt et finansielt referansebeløp i henhold til punkt 34 i d en tverrinstitusjonelle avtalen av 6. mai 1999 mellom Europaparlamentet, Rådet og Kommisjonen 5

  , for hele programmets varighet,uten at dette berører budsjettmyndighetens myndighet i henhold til traktaten.

 14. Kommisjonen og medlemsstatene bør bestrebe seg på å sikre at alle tekster, retningslinjer og forslagsinnbydelser offentliggjort i henhold til dette program er skrevet i et entydig, enkelt og tilgjengelig språk.

 15. Det må tas hensyn til behovet for om nødvendig å yte særskilt bistand slik at personer kan overvinne hindrene som står i veien for at de kan delta i programmet.

 16. For at et fellesskapstiltak skal være vellykket, må resultatene kontrolleres og vurderes opp mot målene.

 17. I samsvar med nærhetsprinsippet innenfor betydningen av traktatens artikkel 5 kan målene for det foreslåtte tiltaket om Fellesskapets bidrag til bekjempelsen av diskriminering ikke i tilstrekkelig grad nås av medlemsstatene, blant annet fordi det er behov for multilaterale partnerskap, tverrnasjonale utveksling av informasjon og utbredelse av god praksis på fellesskapsplan. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet innenfor betydningen av nevnte artikkel skal dette vedtak ikke gå lenger enn det som er nødvendig for å nå disse målene —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Innføring av programmet

Dette vedtak innfører et fellesskapshandlingprogram, heretter kalt «programmet», til fremming av tiltak til bekjempelse av direkte og indirekte diskriminering på grunnlag av rasemessig eller etnisk opprinnelse, religion eller tro, funksjonshemning, alder eller seksuell legning, for tidsrommet 1. januar 2001 til 31. desember 2006.

Artikkel 2

Mål

Innenfor begrensningene til Fellesskapets myndighet skal programmet støtte og utfylle innsatsen på fellesskapsplan og i medlemsstatene med hensyn til å fremme tiltak for å forebygge og bekjempe diskriminering på grunnlag av en eller flere faktorer, samtidig som det om nødvendig tas hensyn til den framtidige utviklingen innenfor lovgivningen. Det skal ha følgende mål:

 1. å bedre forståelsen for saker knyttet til diskriminering ved at kunnskapen om dette fenomenet bedres og at politikkens og praksisens effektivitet vurderes,

 2. å utvikle evnen til effektivt å forebygge og bekjempe diskriminering, særlig ved at organisasjonenes tiltaksmidler styrkes og ved at det gis støtte til utveksling av informasjon og god praksis og nett på europeisk nivå, samtidig som det tas hensyn til de særskilte kjennetegnene ved de forskjellige formene for diskriminering,

 3. å fremme og formidle verdiene og praksisen som ligger til grunn for kampen mot diskriminering, også ved bruk av holdningskampanjer.

Artikkel 3

Fellesskapstiltak

 1. Med sikte på å nå målene fastsatt i artikkel 2, kan følgende tiltak gjennomføres innenfor en tverrnasjonal ramme:

  1. analyse av faktorene knyttet til diskriminering, også gjennom undersøkelser og utvikling av kvalitatative og kvantitative indikatorer og standardverdier for referansemåling, i samsvar med nasjonal lovgivning og praksis, og vurdering av antidiskrimineringslovgivning og -praksis med sikte på å vurdere effektiviteten og virkningen, og med en effektiv formidling av resultatene,

  2. tverrnasjonalt samarbeid og fremming av nett på europeisk plan mellom partnere som er aktive med hensyn til å forebygge og bekjempe diskriminering, også ikke-statlige organisasjoner,

  3. holdningsskapende arbeid, særlig for å framheve den europeiske dimensjonen i kampen mot diskriminering og for å offentliggjøre resultatene fra programmet, især ved meddelelser, publikasjoner, kampanjer og arrangementer.

 2. Nærmere regler for gjennomføringen av fellesskapstiltakene beskrevet i nr. 1 er oppført i vedlegget.

Artikkel 4

Gjennomføring av programmet og samarbeid med medlemsstatene

 1. Kommisjonen skal

  1. sikre at fellesskapstiltakene som omfattes av programmet, gjennomføres i samsvar med vedlegget,

  2. jevnlig ha meningsutvekslinger med representanter for ikke-statlige organisasjoner og partene i arbeidslivet på europeisk plan om utformingen, gjennomføringen og oppfølgingen av programmet og om den tilhørende politiske orientering. For det formål skal Kommisjonen stille de aktuelle opplysninger til rådighet for ikke-statlige organisasjoner og partene i arbeidslivet. Kommisjonen skal underrette komiteen nedsatt ved artikkel 6 om meningsutvekslingene.

 2. Kommisjonen skal i samarbeid med medlemsstatene treffe de tiltak som er nødvendig for å

  1. fremme deltaking i programmet for alle berørte parter, også ikke-statlige organisasjoner uansett størrelse,

  2. fremme aktive partnerskap og dialog mellom alle parter som deltar i programmet, blant annet for å oppmuntre til en integrert og samordnet metode for å bekjempe diskriminering,

  3. sørge for formidling av resultatene fra tiltakene som er gjennomført innenfor programmets ramme,

  4. framskaffe tilgjengelig informasjon og sørge for den nødvendige bekjentgjøring og oppfølging med hensyn til tiltak som får støtte i henhold til programmet.

Artikkel 5

Gjennomføringstiltak

 1. De tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av dette vedtak med hensyn til spørsmålene nevnt nedenfor, skal vedtas etter den forvaltningsmessige framgangsmåten nevnt i artikkel 6 nr. 2:

  1. de alminnelige retningslinjene for gjennomføringen av programmet,

  2. den årlige arbeidsplanen for gjennomføringen av programmets tiltak, også muligheten for å tilpasse eller utfylle programmets temaer,

  3. den økonomiske støtten skal ytes av Fellesskapet,

  4. det årlige budsjettet og fordelingen av midlene mellom programmets forskjellige tiltak,

  5. de nærmere regler for utvelgingen av tiltak og organisasjoner som skal gis fellesskapsstøtte og utkastet til liste over tiltak og organisasjoner framlagt av Kommisjonen med hensyn til slik støtte,

  6. kriteriene for overvåking og vurdering av programmet og især av programmets kostnadseffektivitet og de nærmere regler for formidling og overføring av resultatene.

 2. De tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av dette vedtak som knytter seg til alle andre spørsmål, skal vedtas etter framgangsmåten for rådgivning nevnt i artikkel 6 nr. 3.

Artikkel 6

Komité

 1. Kommisjonen skal bistås av en komité.

 2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 4 og 7 i vedtak 1999/468/EF anvendelse.

  Tidsrommet fastsatt i artikkel 4 nr. 3 i vedtak 1999/468/EF skal være to måneder.

 3. Når det vises til dette nummer, får artikkel 3 og 7 i vedtak 1999/468/EF anvendelse.

 4. Komiteen fastsetter sin forretningsorden.

Artikkel 7

Samarbeid med andre komiteer

For å sikre sammenheng og samsvar for programmet med andre tiltak nevnt i artikkel 8, skal Kommisjonen holde komiteen jevnlig underrettet om andre fellesskapstiltak som bidrar til kampen mot diskriminering. Om nødvendig skal Kommisjonen innføre jevnlig og strukturert samarbeid mellom denne komiteen og overvåkningskomiteene nedsatt i forbindelse med annen relevant politikk og andre relevante virkemidler og tiltak.

Artikkel 8

Sammenheng og komplementaritet

 1. Kommisjonen skal i samarbeid med medlemsstatene sikre alminnelig sammenheng med annen politikk og andre virkemidler og tiltak iverksatt av Unionen og Fellesskapet, særlig ved å innføre de nødvendige mekanismer for å samordne programmets virksomhet med relevant virksomhet knyttet til forskning, sysselsetting, likestilling mellom kvinner og menn, sosial integrering, kultur, utdanning, opplæring og ungdomspolitikk og på området fellesskapets forbindelser med tredjestater.

 2. Kommisjonen og medlemsstatene skal sikre sammenheng og komplementaritet mellom tiltak som gjennomføres i henhold til programmet og andre relevante unions- og fellesskapstiltak, særlig i forbindelse med strukturfondene og felleskapsinitiativet «Equal».

 3. Medlemsstatene skal i størst mulig grad bestrebe seg på å sikre sammenheng og komplementaritet mellom virksomhet i forbindelse med programmet og virksomhet utført på nasjonalt, regionalt og lokalt plan.

Artikkel 9

Deltaking av EFTA/EØS-statene, de assosierte stater i Sentral- og Øst-Europa, Kypros, Malta og Tyrkia

Programmet skal være åpent for deltaking for

 • EFTA/EØS-statene i samsvar med vilkårene fastsatt i EØS-avtalen,

 • søkerstatene i Sentral- og Øst-Europa (SSØE) i samsvar med vilkårene fastsatt i de europeiske avtalene, deres tilleggsprotokoller og i de respektive assosieringsråds beslutninger,

 • Kypros, Malta og Tyrkia, på grunnlag av tilleggsbevilgninger etter framgangsmåter som skal avtales med disse statene.

Artikkel 10

Finansiering

 1. Det finansielle referansebeløpet for gjennomføringen av programmet for tidsrommet 2001 til 2006 skal være EUR 98,4 millioner.

 2. De årlige bevilgningene skal godkjennes av budsjettmyndigheten innenfor rammen av det finansielle overslag.

Artikkel 11

Overvåking og vurdering

 1. Kommisjonen skal etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 6 nr. 2 og 3 jevnlig overvåke programmet i samarbeid med medlemsstatene.

 2. Programmet skal vurderes av Kommisjonen med bistand av uavhengige sakkyndige. Denne vurderingen skal omfatte en bedømmelse av forholdstallene for relevans, effektivitet og kostnadseffektivitet med hensyn til de tiltak som gjennomføres i forbindelse med målene nevnt i artikkel 2. Den skal også omfatte en undersøkelse av den helhetlige virkningen av programmet.

  Vurderingen skal også omfatte en udersøkelse av komplementariteten mellom programmets tiltak og tiltak gjennomført i forbindelse med annen relevant politikk og andre virkemidler og tiltak iverksatt av Fellesskapet.

 3. Kommisjonen skal innen 31. desember 2005 framlegge en vurderingsrapport for Europaparlamentet, Rådet, Den økonomiske og sosiale komité og Regionkomiteen om gjennomføringen av programmet.

Artikkel 12

Ikrafttredelse

Dette vedtak trer i kraft den dag det kunngjøres i De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Utferdiget i Brussel, 27. november 2000.

For Rådet

É. Guigou

Formann

Vedlegg

Retningslinjer for gjennomføringen av programmet

I. Tiltaksområder

Programmet kan operere på følgende områder, innenfor den myndighet Traktaten gir Fellesskapet:

 1. likebehandling innenfor og av offentlig forvaltning,

 2. likebehandling innenfor og av media,

 3. lik deltaking innen politisk, økonomisk og sosial beslutningstaking,

 4. lik adgang til og tilgang på varer og tjenester som er tilgjengelige for offentligheten, herunder bolig, transport, kultur, fritid og sport,

 5. effektiv overvåking av diskriminering, også diskriminering på flere områder,

 6. effektiv formidling av informasjon om rett til likebehandling,

 7. integrering av antidiskrimineringspolitikk og -praksis.

All virksomhet knyttet til programmet skal overholde prinsippet om integrering av kjønnsperspektiv og likestilling.

Ved gjennomføringen av programmet kan Kommisjonen til gjensidig nytte for Kommisjonen og de begunstigede, ha tilgang til teknisk og/eller administrativ bistand ved identifiseringen, utarbeidingen, ledelsen, overvåkingen, revisjonen og kontrollen av programmet eller prosjektene.

Kommisjonen kan også utføre undersøkelser, arrangere møter mellom sakkyndige, holde opplysningskampanjer og utgi publikasjoner som er direkte knyttet til programmets mål.

II. Adgang til programmet

I samsvar med de vilkår og nærmere regler for gjennomføringen som er fastsatt i dette vedlegget, skal adgang til programmet være åpen for offentlige og/eller private organer og institusjoner som deltar i kampen mot diskriminering, særlig

 1. medlemsstater,

 2. lokale og regionale myndigheter,

 3. organer til fremming av likebehandling,

 4. partene i arbeidslivet,

 5. ikke-statlige organisasjoner,

 6. universiteter og forskningsinstitusjoner,

 7. nasjonale statistiske kontorer,

 8. media.

III. Tiltak

Delområde 1 - Analyse og vurdering

Det kan gis støtte til følgende tiltak:

 1. utvikling og formidling av sammenlignbare statistiske serier om omfanget av diskriminering i Fellesskapet i samsvar med nasjonal lovgivning og praksis,

 2. utvikling og formidling av metodikk og indikatorer for vurdering av effektiviteten til antidiskrimineringspolitikken og - praksisen (referansemåling) i samsvar med nasjonal lovgivning og praksis,

 3. analyse på grunnlag av årlige rapporter av antidiskrimineringslovgivning og -praksis med sikte på å vurdere effektiviteten og formidle erfaringer,

 4. tematiske undersøkelser innenfor rammen av de prioriterte temaene ved at metoder innenfor og på tvers av de forskjellige grunnlag for diskriminering sammenlignes og settes opp mot hverandre.

Ved gjennomføringen av dette delområdet skal Kommisjonen især sikre sammenheng og komplementaritet med virksomhet utført av Det europeiske senter for overvåking av rasisme og fremmedhat og innefor rammen av Fellesskapets rammeprogram for forskning og teknologisk utvikling og demonstrasjon og Fellesskapets statistikkprogram.

Delområde 2 - Økning av kapasiteten

Følgende tiltak kan gis støtte for å øke kapasiteten og effektiviteten til målaktørene som deltar i arbeidet med å bekjempe diskriminering innenfor områdene omfattet av programmet:

 1. Tiltak for tverrnasjonal utveksling som omfatter en rekke aktører fra minst tre medlemsstater og består av formidling av informasjon, erfaringer og god praksis. Virksomheten kan omfatte en sammenligning av effektiviteten til prosessene, metodene og verktøyene knyttet til de utvalgte temaene, gjensidig formidling og bruk av god praksis, utveksling av personell, felles utvikling av produkter, prosesser, strategi og metodikk, tilpasning til forskjellige sammenhenger for de metoder, verktøyer og framgangsmåter som er identifisert som god praksis og/eller den felles formidling av resultater, opplysningsmateriale og arrangementer. Ved utvelgingen av søknader om støtte i henhold til programmet skal det tas hensyn til mangfoldet innenfor diskriminering.

 2. Basisfinansiering til relevante ikke-statlige organisasjoner på europeisk plan som har erfaring i å bekjempe diskriminering og å opptre som forkjempere for personer som er utsatt for diskriminering for å fremme utviklingen av en integrert og samordnet metode til bekjempelse av diskriminering.

Basisfinansieringen skal begrenses til 90 % av utgiftene som er berettiget til støtte.

Framgangsmåten for utvelgingen av organisasjonene kan ta hensyn til mangfoldet og den heterogene beskaffenheten til grupper som opplever diskriminering.

Delområde 3 - Holdningsskapende arbeid

Følgende tiltak kan gis støtte:

 1. arrangering av konferanser, seminarer og arrangementer på europeisk plan,

 2. seminarer arrangert av medlemsstatene til støtte for gjennomføringen av fellesskapsrett på området likebehandling, og fremming av en europeisk dimensjon ved arrangementer holdt på nasjonalt nivå,

 3. arrangering av europeiske mediekampanjer og arrangementer til støtte for tverrnasjonal utveksling av informasjon og identifisering og formidling av god praksis, også tildeling av priser til vellykkede tiltak innenfor delområde 2 for å gjøre kampen mot diskriminering mer synlig,

 4. offentliggjøring av materiale til formidling av programmets resultater, også utvikling av et nettsted som gir eksempler på god praksis, et forum for utveksling av ideer og en database over mulige partnere for tiltak for tverrnasjonal utveksling.

IV. Metode for presentasjon av søknader om støtte

Delområde 1: Dette delområdet skal gjennomføres hovedsakelig ved anbudsinnbydelser. For samarbeid med nasjonale statistiske kontorer får EUROSTATs framgangsmåter anvendelse.

Delområde 2: Delområde 2 nr. 1 og 2 skal gjennomføres etter anbudsinnbydelser som skal framlegges for Kommisjonen.

Delområde 3: Dette delområdet skal i alminnelighet gjennomføres etter anbudsinnbydelser. Tiltak i henhold til delområde 3 nr. 2 og 3 kan imidlertid gis tilskudd etter forespørsler om tilskudd, for eksempel fra medlemsstatene.

Fotnotar

1.

Uttalelse avgitt 5.10.2000 (ennå ikke offentliggjort i EFT).

2.

EFT C 204 av 18.7.2000, s. 82.

3.

EFT C 226 av 8.8.2000, s. 1.

4.

EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.

5.

EFT C 172 av 18.6.1999, s. 1