St.prp. nr. 11 (2003-2004)

Om samtykke til godkjenning av ei avgjerd iEØS-komiteen om innlemming i EØS-avtalaav fellesskapshandlingsprogrammet ommotkjemping av diskriminering (2001-2006)

Til innhaldsliste

1 EØS-komiteens beslutning nr.... av... om endring avEØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid påsærlige områder utenfor de fire friheter

EØS-KOMITEEN HAR -

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, endret ved protokollen om justering av avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt «avtalen», særlig artikkel 86 og 98, og

på følgende bakgrunn:

 1. Avtalens protokoll 31 er endret ved EØS-komiteens beslutning nr. ... av ... 1

  .

 2. Samarbeidet mellom avtalepartene bør utvides til å omfatte rådsvedtak 2000/750/EFav 27. november 2000 om innføringen av Fellesskapets handlingsprogram til bekjempelse av diskriminering (2001 - 2006) 2

  .

 3. Avtalens protokoll 31 bør derfor endres for å gjøre et slikt utvidet samarbeid mulig fra 1. januar 2004 -

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

I avtalens protokoll 31 artikkel 5 gjøres følgende endringer:

 1. Nr. 5 skal lyde:

  «EFTA-statene skal delta i fellesskapsprogrammene og -tiltakene nevnt i de to første strekpunktene i nr. 8 fra 1. januar 1996, i programmet nevnt i tredje strekpunkt fra 1. januar 2000, i programmet nevnt i fjerde strekpunkt fra 1. januar 2001, i programmene nevnt i femte og sjette strekpunkt fra 1. januar 2002 og i programmet nevnt i sjuende strekpunkt fra 1. januar 2004.»

 2. I nr. 8 skal nytt strekpunkt lyde:

  • « 32 000 D 0750: Rådsvedtak 2000/750/EFav 27. november 2000 om innføringen av Fellesskapets handlingsprogram til bekjempelse av diskriminering (2001 - 2006) (EFT L 202 av 2.12.2000, s. 23).»

Artikkel 3

Denne beslutning trer i kraft dagen etter at EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser etter avtalens artikkel 103 nr. 1 3

.

Den får anvendelse fra 1. januar 2004.

Artikkel 4

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende.

Utferdiget i Brussel, [...].

For EØS-komiteen

Formann

[ . . .]

EØS-komiteens sekretører

[ . . .]

Fotnotar

1.

EUT L ...

2.

EFT L 303 av 2.12.2000, s. 23.

3.

[Ingen forfatningsrettslige krav angitt.] [Forfatningsrettslige krav angitt.]