St.prp. nr. 11 (2003-2004)

Om samtykke til godkjenning av ei avgjerd iEØS-komiteen om innlemming i EØS-avtalaav fellesskapshandlingsprogrammet ommotkjemping av diskriminering (2001-2006)

Til innhaldsliste

4 Gjennomføringa i norsk rett

Gjennomføringa i norsk rett gjer det ikkje naudsynt med lov- eller forskriftsendringar.