St.prp. nr. 16 (2003-2004)

Om samtykke til ratifikasjon av en avtale med tilhørende vedlegg mellom EFTA-statene og Chile undertegnet i Kristiansand 26. juni 2003 (frihandelsavtale)

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning og sammendrag

Hovedformålet med EFTAs frihandelsavtaler er å stimulere til økt samhandel og økonomisk samarbeid mellom partene.

Det bærende prinsipp i EFTA-statenes tredjelandspolitikk har vært parallellitet med EU. Bakgrunnen for dette prinsippet er behovet for å sikre EFTA-eksportører tilsvarende handelsbetingelser i tredjelandsmarkeder som EU-eksportører. EU inngikk en frihandelsavtale med Chile 18. november 2002 som trådte i kraft 1. februar 2003. Argumentet om parallellitet var en av de viktigste grunnene til at Norge og EFTA gikk til forhandlinger med Chile.

Frihandelsavtalen mellom EFTA og Chile er en moderne avtale i EFTA-sammenheng. I tillegg til å omfatte handel med industrivarer, fiskeprodukter og landbruksvarer, inneholder avtalen forpliktelser innen handel med tjenester, etableringer, immaterielle rettigheter og offentlige anskaffelser. I tillegg er en rekke av de tradisjonelle artiklene i avtalen oppdatert i henhold til utviklingen i det internasjonale handelsregimet. Som del av frihandelsavtalen har hver av EFTA-statene dessuten forhandlet frem en bilateral landbruksavtale med Chile.

Frihandelsavtalen er fremforhandlet i samsvar med WTOs regler om unntak for regionale avtaler fra bestevilkårsbehandling, og den oppfyller blant annet kravet om at en frihandelsavtale skal omfatte den vesentlige del av samhandelen mellom partene.

Frihandelsavtalen inneholder et vedlegg som gir Norge rett til ved ratifikasjon å unnta Svalbard fra avtalens forpliktelser på andre områder enn handel med varer. Norge vil benytte seg av denne retten.

Avtalen er mellom Chile på den ene siden og EFTA-statene på den andre. Avtalen er fremforhandlet i fellesskap på EFTA-siden, men inngås enkeltvis mellom hver av EFTA-statene og Chile. Avtalen ble parafert i Genève 23. mars og undertegnet på EFTAs ministermøte i Kristiansand 26. juni 2003.

Som vedlegg følger frihandelsavtalen samt den bilaterale landbruksavtalen i engelsk originalversjon med oversettelse til norsk. Frihandelsavtalens og den bilaterale landbruksavtalens vedlegg følger som utrykte vedlegg til proposisjonen. Disse vedleggene finnes også elektronisk på http://odin.dep.no/ud/norsk/publ/stprp.

Til forsiden